×

با بررسی و دقت در آراء تعارضی ملاحظه نشده است

با بررسی و دقت در آراء تعارضی ملاحظه نشده است

با-بررسی-و-دقت-در-آراء-تعارضی-ملاحظه-نشده-است

وکیل


تاریخ 3/3/69 شماره دادنامه 59 کلاسه پرونده 69/14
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با بررسی و دقت در آراء فوق الذکر , تعارض ملاحظه نشده, و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, تشخیص نگردید . و نتیجتاً , قابل طرح در هیات عمومی دیوان, بمنظور صدور رای وحدت رویه نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی

مرجع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 5و7و12 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف . شعبه پنجم دیوتن , در رسیدگی بپرونده کلاسه 62/1615 موضوع شکایت آقای ناصر اسدی شایان پور, بطرفیت : شرکت ماشین سازی پارس , به خواسته : صدور احکام انتقال و بازخرید بشرح دادناکه 1041 - 30/11/62 چنین رای نموده است : نظر باینکه شاکی کارگر بوده , و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدام کشوری نبوده, بلکه قانونی کار و رفاه اجتماعی است , دیوان صالح برسیدگی بشکایت نبوده, و قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی شورای کارگاه و هیات حل اختلاف قانون کار و صادر و اعلام می گردد.
ب : شعبه هفتم دیوان در رسیدگی بپرونده کلاسه 64/916 موضوع شکایت آقای صفر نادی, به طرفیت: شرکت لوله سازی خوزستان , به خواسته اعتراض بحکم اخراج و تقاضای اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 996 -9/12/65 چنین رای صادر نموده است : شرکت لوله سازی خوزستان از شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بوده, و خارج از مصادیق بندهای الف و ب ماده , 11 قانون دیوان عدالت اداری, میباشد . لذا قرار رد شکایت صادر می گردد.
پ - شعبه دوازدهم دیوان , در رسیدگی بپرونده کلاسه 66/479 موضوع شکایت خانم مینا تجلی بطرفیت: کارخانجات صنعتی ایران خودرو, به خواسته : ابقاء به شغل و پرداخت حقوق معوقه , بشرح از هیات بدوی بازسازی وزارت صنایع سنگین و سازمان گسترش باتهام عدم رعایت حجاب اسلامی, و رفتار خلاف شئون شغلی محکوم به تغییر محل خدمت بمدت پنجسال شده است. نظر باینکه یکی از مستندات رای مذکور, گزارش گروه تحقیق است, و گزارش گروه تحقیق منطبق بر مواد 11و12 قانون بازسازی نمیباشد, و رای مزبور از نظر شکلی مخدوش است, لذا باستناد بند 2 ماده 11 قانون دیوان حکم به نقض رای بدوی بازسازی, و رسیدگی مجدد در هیات جانشین یا هر مقام صالح دیگری , صادر می گردد.
هیات عمومی دیوان عدالت , در تاریخ فوق , بریاست آیت الهه سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی, با اکثریت آراء مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 59

تاریخ تصویب : 1369/03/03

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.