جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ 19/6/69 شماره دادنامه 147 کلاسه پرونده 68/102
مرجع رسیدگی هیات عمومی دویان عدالت اداری.
شاکی: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته. اعلام تعارض آراء صادره از هیات عمومی تجدید نظر دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف: هیات تجدید نظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/23 موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی , نسبت بدادنامه شماره 260 - 28/4/62 شعبه هفتم دیوان, بشرح دادنامه شماره 406 مورخ 6/12/65 حکم به فسخ دادنامه مذکور, صادر نموده است.
ب - هیات تجدید نظر در رسیدگی بپرونده کلاسه 68/352 موضوع تقاضای تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی , نسبت بدادنامه شماره 850 - 30/11/65 صادره از شعبه سوم دیوان , بشرح دادنامه شماره 430 مورخ 13/10/68 حکم به رد تقاضای تجدید نظر صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست آیت ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح ذیل, مبادرت بصدور رای مینماید.
رای .
با توجه به نص صریح ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, که بیان میدارد: هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان, صادر شود.... اعلام تعارض نسبت به آراء صادره از هیات تجدید نظر میباشد, که باین اعتبار موضوع از مصادیق ماده 20 مرقوم قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری. سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
147
تاریخ تصویب :
1369/06/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :