جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ 30/4/71 شماره دادنامه 58 کلاسه پرونده 70/82
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: بهزاد افخمی
طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی.
موضوع شکایت و خوساته : لغو بخشنامه شماره 23372/1 -5 -21/5/65.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: بخشنامه شماره فوق بعنوان دستور اداری صادر گردیده است حق مکاتبه و پاسخگوئی مستقیم را از شعب سازمان اجتماعی در ارتباط با استعلام و الزام قانونی مقامات قانونی قضائی در مورد اسناد و مدارک با گزارشات سازمان تامین اجتماعی که در هر شعبه موجود میباشد سلب مینماید. این دستورالعمل بدلیل مغایرت جدی با ماده 304 قانون آئین دادرسی مدنی بویژه آن قسمت که در ماده فوق تصریح مینماید که اداره مربوطه موظف است فوراً پاسخ دادگاه را بدهد عملاً نوعی کار شکلی در دریافت پاسخ دادگاه و نتیجتاً تضییع حقوق افراد میگردد و منظور از قید کلمه فوراً آنستکه مربوط به دلیل حساسیت موقع قضاوت نباید تعللی در تحقیق بخشیدن به الزام دادگاه ینماید نه آنکه مانند اینجانب در تاریخ 6/5/70 با نامه دادگاه به سازمان تامین اجتماعی شعبه 22 مراجعه مینماید و حتی در تاریخ 12/5/70 نیز بتواند پاسخ لازم را دریافت نماید لذا مستنداً بماده 18 قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو ایشان دستور اداری فوق و تادیه خسارت ناشی از دیرکرد غیر قانونی که به تضییع حقوقی اینجانب منجر شد را دارم.
ریاست هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ بشکایت مذکور طی نامه شماره 4628/د/10 -15/4/71 اعلام داشته اند: در خصوص شکوائیه مطروحه باستحضار میرساند با توجه به متن دادخواست مطابقتی از لحاظ موضوع با دستور اداری فوق الاشعار بنظر نمیرسد زیرا موضوع آن نحوه اعزام بازرسان سازمان به کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که این امر محدودیتی را جهت پاسخگوئی مستقیم شعب به مراجعین ایجاد نمینماید. علیهذا با تقدیم این لایحه رد شکوائیه مطروحه را دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح آتی, مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با بررسی و ملاحظه بخشنامه موضوع شکایت واصله از سازمان تامین اجتماعی صرفنظر از اینکه بخشنامه مذکور از لحاظ موضوع ارتباطی با مطالب مندرج در دادخواست تقدیمی به دیوان ندارد مخالف قانون تشخیص نگردید. بنابراین شکوائیه مطروحه میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد

-----------------------------------------------------------
شماره : 23372/1-5 - 21/5/1365
بسمه تعالی
دستور اداری
موضوع : بازرسی دو نفره
از آنجا که گزارش ضابطین دادگستری حسب مفاد ماده 260 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری مصوب 1361 در صورتی اعتبار خواهد داشت که تعداد ضابطین حداقل دو نفر باشند لذا مقرر میگردد در اجرای مواد 47 و102 قانون تامین اجتماعی و اعزام بازرس بکار گاههائیکه پیش بینی میگردد کارفرما همکاری لازم را نداشته و از اقدامات بازرسین سازمان جلوگیری بعمل خواهند آورد تعداد بازرسان اعزامی حداقل دو نفر تعیین گردد تا با رعایت مفاد ماده مذکور گزارش تنظیمی اعتبار لازم را دارا بوده و قابل استفاده در مراجع قضائی باشد. ضمنا شعبی که فقط دارای یکنفر بازرس کارگاهها میباشند و به تشخیص شعبه ایجاب نماید در مواردی بازرسی بصورت دو نفری انجام گردد یکنفر از بین کارکنان واجد شرایط (ترجیحاً کارمند درآمد) با رعایت بند 9 دستور اداری 17850/ 1-5 مورخ 17/4/1364 انتخاب و از طرف شعبه منحصراً در خصوص انجمن بازرسی از کارگاه مورد نظر حکم صادر تا در معیت بازرس اصلی نسبت بانجام حکم صادره همکاری نماید.

دکتر ابوالفل غرضی
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل و قائم مقام وزیر بهداشت , درمان و آموزش پزشکی در سازمان تامین اجتماعی
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
58
تاریخ تصویب :
1371/04/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :