جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 13/5/71 شماره دادنامه 71 کلاسه پرونده 70/196
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای عسگر سلمانی نژاد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 بخشنامه 604 فنی سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در بند 3 بخشنامه مورد شکایت آمده است آنهائیکه از تاریخ 5/7/69 بازنشسته میشوند 9% محاسبه بشود ولی آنهائی که قبل از این تاریخ بازنشسته شوند حقی بآنها تعلق نمیگیرد در صورتیکه پرونده من در جریان رسیدگی بوده و باین صورت حقم را آشکار از بین ببرند. با توجه بمراتب تقاضای ابطال بند 3 بخشنامه 604 فنی را دارد. با انجام تبادل لایحه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اجتماعی در پاسخ طی نامه 3106/د/10 -12/3/71 اعلام داشته اند:
باستناد بخشنامه 604 فنی آن مدت از سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان که براساس نرخ حق بیمه جزئی 9% پرداخت شده باوصول مابه التفاوت حق بیمه تا نرخ کامل (18%) جزء سابقه پرداخت بیمه آنان بلحاظ استفاده از مزایای بازنشستگی از کارافتادگی و فوت موضوع قانون تامین اجتماعی محسوب گردد لیکن افرادیکه تاریخ حدوث یکی از وقایع سه گانه بازنشستگی از کارافتادگی و فوت آنان قبل از تاریخ تصویب موضوع توسط شورایعالی تامین اجتماعی میباشد از شمول بخشنامه مذکور مستثنی گردیده اند و چون مشارالیه در تاریخ 1/2/67 بازنشسته شده لذا انجام درخواست ایشان میسر نمیباشد و شاکی از اعداد شاغلین و ایضاً شمول بخشنامه یاد شده خارج گردیده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق , بریاست حجه الاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان , تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره , باتفاق آراء بشرح آتی, مبادرت بصدور رای مینماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
چون از سوی شاکی در دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام مخالفت بخشنامه مورد نظر با قانون و یا شرع نگردیده است لذا شکوائیه به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی در هیات عمومی و موضوع از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد
--------------------------------------------------
بسمه تعالی
ما باید بکوشیم تا امر تامین اجتماعی همه اقشار مردم را در بر گیرد.

بخشنامه 604 فنی
طبق تصویب دویست و بیست و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی مورخ 5/3/69 مقرر گردیده سوابق پرداخت حق بیمه جرئی بیمه شدگان به بیمه کامل تبدیل گردد, لذا در اجرای مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرائی را به موارد زیر جلب مینماید:
1- سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به سابقه ای اطلاق میشود که حق بیمه مربوط حسب مقررات قانونی براساس نرخهای جزئی 5% -5/8% -9% -11% و... که به لحاظ استفاده از مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت نبوده است پرداخت شده باشد.
2 - سوابق پرداخت حق بیمه جزئی متقاضیانی قابل میباشد که سوابق آنان براساس لیستهای مربوط و یا گزارشات بازرسی محرز شده باشد.
3 - بیمه شدگانیکه حدوث وقایع سه گانه (بازنشستگی, از کارافتادگی وفوت) آنان قبل از تاریخ تصویب شورایعالی تامین اجتماعی (5/3/1369 ) میباشد از شمول این بخشنامه خارج میباشند بدیهی است تاریخ حدوث وقایع سه گانه, تاریخ استحقاق دریافت مستمری میباشد که برای بازنشستگی تاریخ تقاضا یا ترک کار هر کدام موخر باشد و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسوین پزشکی (تاریخ تائید از کارافتادگی ) و برای بازماندگان تاریخ فوت خواهد بود.
4 - تبدیل سوابق بیمه جزئی به بیمه کامل باید به استناد درخواست کتبی بیمه شده که در دفتر شعبه ثبت میشود انجام گیرد, بدیهی است در خصوص آن دسته از بیمه شدگانیکه در فاصله زمانی تاریخ مصوبه (5/3/1369 ) تا تاریخ وصول این بخشنامه فوت نموده اند قبول درخواست کتبی توسط بازماندگان بلامانع خواهد بود.
5- مابه التفاوت حق بیمه جزئی به بیمه کامل طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:
مابه التفاوت =( نرخ حق بیمه جزئی -18%) متوسط دستمزد ماهانه مدت سابقه پرداخت حق بیمه جزئی. متوسط دستمزد ماهانه مبنای محاسبه عبارتست از: مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر 24 (موضوع تبصره ماده 77 قانون تامین اجتماعی) بعلاوه حداقل دستمزد ماهانه کارگر ساده در تاریخ درخواست تقسیم بر دو مشروط بر آنکه این مبلغ از حداقل مزد کارگر ساده در زمان درخواست کمتر نباشد.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
71
تاریخ تصویب :
1371-05-13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :