جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

بسمه تعالی
تاریخ 18/10/72 شماره دادنامه 184 کلاسه پرونده 72/118
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
هر چند خواسته شاکیان در مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما پاداش پایان خدمت و در شعب دیوان نقض آراء مراجع مزبور بر نفی استحقاق آنان عنوان شده است لیکن چون دادنامه شماره 579 مورخ 5/11/70 شعبه 17 دیوان مبین نقض رای مرجع حل اختلاف بلحاظ نقص رسیدگی و تحقیقات بوده و دادنامه شماره 183 - 182 مورخ 21/4/71 شعبه 16 دیوان مشعر بر تایید رای معترض عنه و همچنین دادنامه های شماره 590 -589 مورخ 20/7/71 شعبه 18 دیوان در خصوص نقض رای مورد اعتراض هر یک مبتنی بر علل و جهات خاص و درجه اهمیت و ارزش دلایل و مستندات ابرازی و محمول به تشخیص و نظر قضائی بوده است که از مقوله استنباط از حکم بشمار نمیرود لذا موارد فوق الذکر از مصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : آقای مطشر سرخی و غیره.
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 16و17و18 دیوان.
مقدمه: الف - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/70 و70/133 موضوع شکایت آقای مطشر سرخی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 183 - 182 مورخ 21/4/71 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب - شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/232 موضوع شکایت آقای جواد جلیلی منصوری بطرفیت اداره کار و امور اجتماعی استان خوزستان به خواسته اعتراض به رای در خصوص پاداش سنوات قبل از بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 579 - 15/11/70 حکم به نقض رای مورد شکایت و رسیدگی مجدد صادر نموده است.
ج - شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/118 و 70/200 موضوع شکایت آقای رجبعلی بستاکی بطرفیت هیات حل اهتلاف وزارت کار به خواسته اعتراض به رای هیات اختلاف بشرح دادنامه شماره 590 -589 مورخ 20/7/71 حکم به نقض رای مورد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
184
تاریخ تصویب :
1372/10/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :