جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


شماره 13620/ق 3 14/2/1368
دادگستری جمهوری اسلامی ایران
قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول که در جلسه مورخ 29/1/1368 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تصویب و طی نامه شماره 457/22 مورخ 30/1/1368 ریاست جمهوری واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
نخست وزیر - میر حسین موسوی

مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
موضوع (تعزیرات حکومتی مربوط به جعل اسکناس ) در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت ودر این زمینه ( قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان ، توزیع کنندگان ومصرف کنندگان اسکناس مجعول ) بشرح زیر در جلسه ی مورخ 29/1/1368 به تصویب رسید.

ماده واحده - هرکس اسکناس رایج داخلی با بالمباشره یا بواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید، چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه بانظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می شود. همچنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور بعنوان مفسد به اعدام محکوم می گردد مگر آنکه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است. مرتکبین در غیر از مواردی که براساس ضوابط فوق به اعدام محکوم می شوند، مشمول مجازاتهای مقرر در ماده ی 21 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 18/5/1362 خواهند بود.
تبصره - در کلیه ی صور فوق علاوه بر مجازاتهای مذکور، معادل اموالی که از راه جعل یا توزیع یا ورود یا مصرف بدست آمده است ، از اموال مرتکب مصادره می شود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی - سیدعلی خامنه ای

نوع :
قانون
شماره انتشار :
12875
تاریخ تصویب :
1368/01/29
تاریخ ابلاغ :
1368/02/21
دستگاه اجرایی :
موضوع :