جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


نقل از شماره 14215 - 1/10/1372

شماره 11536/2803/ق 18/9/1379
ریاست جمهوری اسلامی ایران
قانون ( نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و مرکزی در مورد اراضی کشت موقت" href="/tags/29180/ستاد-مرکزی-در-مورد-اراضی-کشت-موقت/" class="link">ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود ) که در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ 4/9/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام طی دوماده واحده به تصویب رسیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

شماره 54414 23/9/1372
وزارت دادگستری
قانون (نحوه رسیدگی واتخاذتصمیم مجدد نسبت به تصمیمات وآراء هیاتهای واگذاری زمین و مرکزی در مورد اراضی کشت موقت" href="/tags/29180/ستاد-مرکزی-در-مورد-اراضی-کشت-موقت/" class="link">ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد نقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود) که در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد وهفتادو یک مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به اختلا فنظر مجلس و شورای نگهبان در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی درجلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد ودومجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده و طی نامه شماره 11536/2803/ق مورخ 18/9/1372 واصل شده است. به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - اکبر هاشمی رفسنجانی

ماده واحده - (به منظور رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی که موردنقض دیوان عدالت اداری واقع شده و یا بشود، رئیس قوه قضائیه ، هیات و یا هیاتهایی مرکب ار یک نفر قاضی به انتخاب خود و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب رئیس مجلس شورای اسلامی و یکنفر ماینده وزیر کشاورزی تشکیل می دهد که پس از انجام تحقیقات لازم واعلام نظر کارشناسی قاضی هیات رای قضایی صادر می کند و این رای قطعی وغیر قابل تجدیدنظرخواهدبود.
موضوع ( غیر قابل تجدیدنظربودن احکام صادره هیاتهای هفت نفره و ستاد مرکزی آن در مورد اراضی کشت موقت در مراجع قضایی و ملغی شدن احکام صادره ) که در تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته در اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنجشنبه مورخ چهارم آذرماه ماه یکهزار و سیصد وهفتاد و دو طی ماده واحده به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
14215
تاریخ تصویب :
1372/09/04
تاریخ ابلاغ :
1372/10/01
دستگاه اجرایی :
موضوع :