جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


شماره 8868 15/6/1373
وزارت دادگستری
قانون تفسیر تبصره های 3 و6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/13718 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، که در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد وهفتاد و سه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده و طی نامه شماره 3703 - ق مورخ 13/6/1373 واصل شده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - اکبرهاشمی رفسنجانی

موضوع استفساریه
نظر به اینکه در مورد تبصره ی 3 و 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که با اصلاحاتی در تاریخ 28/8/1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، جمعی معتقدند که مستفاد از تبصره 3 قانون مذکور این است که تمام حقوق زوجه نسبت به زوج اعم ازنفقه و جهیزیه ومهر و غیر آن ( که اجرت المثل خدمات زوجه و نحله که در تبصره 6 آمده نیز از حقوق زوجه است ) باید قبل از اجرای صیغه طلاق به زوجه تادیه شود و در حقیقت تبصره 6 مصداق برای تبصره 3 تعیین می کند، و مکمل آن است .
و جمع دیگر معتقدند که تبصره 6 مستقل از تبصره 3 هست و اجرت المثل و نحوه ی که دراین تبصره آمده پس از اجرای صیغه طلاق با درخواست مجدد زوجه از دادگاه رسیدگی و حکم داده می شود و رسیدگی به آنها قبل از اجرای صیغه طلاق وجه قانونی ندارد.
مستدعی است نظیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص اعلام گردد.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام :
ماده واحده - منظور از کلمه (پس از طلاق ) در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است ، بنابراین طبق مواردمذکور در بند3 عمل خواهد شد.
تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشبنه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد وهفتاد وسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است .
رئیس مصلحت تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی


نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1373/06/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :