جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.


شماره 32187/ت 23037ه 6/7/1381
هیات وزیران در جلسه مورخ 17/6/1381 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (47) اصلاحی قانون مطبوعات مصوب 1379، آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات مصوب 1364 و اصلاحات بعدی آن را بشرح زیر تصویب نمود:

فصل اول - تعریف ومشخصات مطبوعات
ماده 1 - مطبوعات به لحاظ زمان انتشار منظم می توانند با یکی از فواصل زمانی زیر منتشر شوند:
روزی یکبار (روزنامه ) - هفته ای یکبار (هفته نامه ) - دو هفته یکبار - ماهی یکبار (ماهنامه ) دوماه یکبار - سه ماه یکبار (فصلنامه ) - شش ماه یکبار - سالی یکبار (سالنامه )
تبصره 1 - نشریه الکترونیکی ، نشریه ای است که در محیط دیجیتال با همان صورت ، شرایط ظواهر یک نشریه چاپی و طی فرآیند فعالیت مرسوم روزنامه نگاران و تحریریه ای تولید و به طور منظم و با نام ثابت وتاریخ و شماره ردیف معینی در یک یا چند زمینه سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی تولید و منتشر می شود.
تبصره 2 - نسخه دیجیتال نشریات چاپی دارای مجوز نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارد.
ماده 2 - در نامگذاری نشریه باید از کلماتی استفاده شود که با نشریات موجود و یا با نشریاتی که به طور موقت یا دایم تعطیل شده اند اشتباه نشود وموجب تداعی نام آنها نباشد. همچنین نام نشریه نباید از کلمات نامانوس باشد و یاایجاد شبهه وابستگی به سازمانهای دولتی بنماید. در صورت بروز هرگونه اختلاف مرجع تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود.
ماده 3 - انتخاب روشهایی غیر از موارد ذکر شده در ماده (1) قانون مطبوعات باید متناسب با رسالت مطبوعات باشد.
ماده 4 - انتشار فوق العاده - ویژه نامه ودیگر ضمائم با همان نام نشریه و منطبق با سایر مشخصات مندرج در پروانه انتشار با رعایت سایر ضوابط قانون مطبوعات مجاز می باشد.
تبصره 1 - چاپ هر گونه آگهی نامه به شکل نشریه توسط کانونهای تبلیغاتی ممنوع است .
تبصره 2 - چاپ وانتشار ویژه نامه های محلی توسط روزنامه های سراسری در صورتی مجاز است که حجم آگهی های آن از سی درصد (30%) صفحات ویژه نامه بیشتر نباشد.
ماده 5 - ترجمه تمام یا قسمتی از مطالب مطبوعات دارای پروانه انتشرا وانتشار منظم آن به طور جداگانه ای با رعایت سایرمشخصات مندرج در پروانه انتشار از جانب صاحب نشریه بلامانع می باشد.
ماده 6 - تکثیر مطبوعات موجود به همان زبان وشکلی که چاپ شده ، از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب امتیاز ممنوع می باشد.
ماده 7 - مطالب نشریه باید مطابق ومتناسب با روشهای مندرج در پروانه انتشار باشد و نشریه مجاز به درج مطالب ومقالات خارج از روشهای مذکور که بر خط مشی کلی نشریه تاثر بگذارد، نمی باشد.
ماده 8 - روزنامه ها و هفته نامه های محلی موظفند ضمن رعایت ماده (2) قانون مطبوعات ومتناسب با روش درخواستی ، مطالبی پیرامون مسایل اجتماعی و فرهنگی محل انتشار نشریه جهت بالا بردن سطح آگاهی های مردم درج نمایند.
ماده 9 - نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام (داخلی وخارجی ) به منظور تحقیق ، نقد و رد مطالب در صورتی که تبلیغ محسوب نشود، بلامانع است .
تبصره 1 - درج شایعات به نحوی که اصل کذب باشد و به قصد تشویش اذهان عمومی صورت گرفته باشد ممنوع است .
تبصره 2 - نقدهای علمی از شمول بند (12) الحاقی ماده (6) قاننن مطبوعات مستثنا است .
ماده 10 - تغییر نام ، روش و ترتیب انتشار نشریه بدون اطلاع و تصویب هیات نظارت بر مطبوعات ممنوع می باشد، تغییر در سایر موارد با تایید ووزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بلامانع است .
تبصره - هیات نظارت بر مطبوعات حداکثر ظرف سه ماه به تقاضای تغییر وضعیت رسیدگی و اعلام نظرمی کند در صورت انقضای مهلت مقرر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است درخواستهای مزبور را بررسی ومراتب تایید یا رد تقاضا را به نشریه اعلام نماید. تبدیل ترتیب انتشار روزنامه ازمفاد این تبصره مستثنا است .
ماده 11 - نشریه اجاره ای به نشریه ای اطلاق می شود که صاحب امتیاز و مدیر مسئول آن به موجب اجاره نامه ای اختیارات قانونی خود را در قبال دریافت وجه به فرد یا موسسه ای واگذار می نماید.

فصل دوم - شرایط صدور پروانه و مجوز انتشار نشریه
ماه 12 - متقاضیان پروانه انتشار نشریه می بایست تقاضانامه خود را به همراه نمونه تکمیل شده پرسشنامه ای که حاوی مشخصات فردی ، سوابق اجتماعی - سیاسی - فرهنگی و شغلی و تعهدات قانونی باشد، به انضمام مدارک بشرح زیر در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل نمایند.
1 - چهار قطعه عکس 6 در04
2 - دو برگ فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات 0
3 - یک برگ گواهی عدم سابقه محکومیت کیفری بر اساس موازین اسلامی که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد.
4 - یک برگ فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی که به تایید مراکز ذیصلاح رسیده باشد.
تبصره - تخیص صلاحیت متقاضیان بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است .
ماده 13 - چنانچه متقاضی پروانه انتشار نشریه شخص حقوقی باشد، تقاضای صدور پروانه همراه بامعرفی فرد واجد شرایط بعنوان مدیر مسئول باید از سوی بالاترین مقام مسئول باشد. در صورت موافقت ، پروانه انتشار به نام مرکز درخواست کننده صادر خواهد شد.
ماده 14 - احزاب ، سازمانها و جمعیتهای سیاسی واقلیتهای دینی ایرانی در صورتی می توانند تقاضای صدور پروانه انتشار نشریه نمایند که اجازه فعالیت قانونی را دارا باشند.
تبصره - منظور از گروههای غیر قانونی ، گروههایی هستندکه از طریق وزارت کشور رسما" غیر قانونی اعلام شده باشند.
ماه 15 - وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی جهت صدور مجوز انتشار مطبوعات سازمانهای آزادیبخش اسلامی کشروهای دیگر در چهارچوب مقررات مربوط ب خارجیان مقیم ایران با استعلام از مراکز ذیربط و اخذ مدارک لازم ونیز موافقت وزارت امورخارجه بررسی لازم را بعمل آورده و پس از موافقت راسا" اقدام می نماید.
ماده 16 - انتشار نشریه داخلی یک سازمان ، موسسه و شرکت دولتی یا خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی و با رعایت ضوباط بشرح زیر می باشد.
1 - درخواست انتشار نشریه ومعرفی مدیر مسئول پیشنهادی از سوی بالاترین مقام مسئول آن مرکز باشد.
2 - مطالب واخبار عمدتا" در ارتباط با اهداف و شرح وظایف مرکز درخواست کننده و فقط برای استفاده کارکنان باشد.
3 - از درج هر گونه آگهی بازرگانی پرهیز نمایند.
4 - تعداد صفحات از 48 صفحه تجاوز ننماید.
5 - رایگان باشد.
تبصره 1 - به یک مرکز و واحدهای تابعه آن فقط اجازه انتشار یک نشریه داخلی داده می شود.
تبصره 2 - صدور مجوز انتشار نشریات داخلی سازمانهای دولتی با رعایت سایر قوانین مربوطه خواهد بود.
ماده 17 - عدم رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) قانون مطبوعات و این آئین نامه از سوی نشریات داخلی یک سازمان ، موسسه وشرکت دولتی یا صخوصی منجر به صدور تذکر کتبی و در صورت تکرار تخلف موجب ابطال مجوز خواهد شد.
ماده 18 - وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برای صاحب امتیاز، پروانه انتشار و باری مدیر مسئول ، کارت مدیر مسئولی صادر می نماید.
ماده 19 - وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی می تواند جهت اجرای ماده (11) قانون مطبوعات ، تحقیقات لازم را بعمل آورده و در اختیار هیات نظارت بر مطبوعات قرار دهد. وزارتخانه و سازمانهای ذیربط موظفند هماریهای لازم را بعمل آورند.
ماده 20 - متقاضیاین که صلاحیت انتشار نشریه توسط آنان براساس بند (4 ( و یا تبصره (5) ماده (9) قانون مطبوعات مورد تایید هیات نظارت بر مطبوعات قرار نگرفته است ، نمی توانند مجددا" تقاضای انتشار نشریه نمایند.
ماده 21 - تاریخ رسمی ثبت تقاضای پروانه انتشار نشریه زمانی است که کلیه مدارک موردنیاز، ازسوی متقاضی ارائه شده باشد.
ماده 22 - در صورت فوت صاحب امتیاز وارث قانونی واجد شرایط وی رد تقاضای صدور امتیاز نشریه مورث خود حق تقدم دارند، مگر اینکه فاقد شرایط لازم باشند. چنانچه ورثه در مهلت قانونی مذکور در ماده (16) قانون مطبوعات از تقاضای انتقال امتیاز خودداری کنند و یا پس از صدور امتیاز اقدام به انتشار نشریه ننمایند پروانه انتشار لغو می گردد.

فصل سوم - تکالیف صاحبان پروانه ومدیران مسئول مطبوعات
ماده 23 - مطبوعاتی که به شکل روزنامه منتشر می شوند مکلف به درج نام به طور کامل ، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل و شماره صفحه در بالای تمام صفحات و نیز قیمت در صفحه اول می باشند. همچنین مطبوعاتی که به شکل مجله منتشر می شوند موظف به درج نام به طور کامل ، ترتیب و تاریخ انتشار، شماره ردیف مسلسل ، تعداد صفحات و قیمت بر روی جلد و نیز قید شماره هرصفحه در تمام صفحات می باشند.
تبصره 1 - صاحب امتیاز نشریه موظف است در صورت تغییر نشانی محل دفتر نشریه ، مراتب را کتبا" به وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط اطلاع دهد.
تبصره 2 - توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز) بلامانع است .
ماده 25 - کلیه مکاتبا مطبوعات با امضای صاحب پروانه بامدیر مسئول نشریه و شخص دیگری که قبلا" از طرف مدیرمسئول کتبا" معرفی شده باشد معتبر می باشد. مکاتبات شخص معرفی شده درمواردی که قانون مطبوعات و آئین نامه اجرائی ، آن را از وظایف صاحب پروانه و یا مسئول شناخته است ، اعتبار ندارد.
ماده 26 - کلیه مطبوعات موظفندتیراژ خود را طبق نمونه ای که حاوی تعداد نسخ چاپ شده و تعداد نسخ برگشتی است ، به تفکیک محل توزیع به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نمایند.
ماده 27 - مدیر مسئول نشریه موظف است نام چاپخانه طرف قرارداد چاپ نشریه را کتبا" به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام نماید.
ماده 28 - مدیران چاپخانه ها می بایست همزمان با خروج هر شماره نشریه از چاپخانه دو نسخه در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در شهرستانها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل و برگ اعلام وصول دریافت دارند.
تبصره - ناشران نشریات داخلی سازمانها وموسسات نیز باید دو نسخه از نشریه خود را به محض انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوط تحویل دهند و برگ اعلام وصول دریافت دارند.
ماده 29 - در صورت لغو پروانه انتشار نشریه با اعلام کتبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، صاحب پروانه موظف است مدارک دریافتی از قبیل پروانه انتشار، کارت مدیر مسئولی وکارتهای خبرنگاری را ظرف مدت ده روز مسترد نماید باسوءاستفاده کنندگان از این مدارک برابر قانون رفتار خواهد شد.

فصل چهارم - سایر مقررات
ماده 30 - وزارت فرهنگ و اراشاد اسلامی در بررسی وارزیابی نشریات (تخصصی ) از همکاری مراکز ذیصلاح استفاده می نماید.
ماده 31 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه ماه قبل از اتمام دوره هیات نظارت بر مطبوعات ،ضمن درج آگهی درنشریات کثیرالانتشار، دعوتنامه ای به منظور اعلام نامزی به مدیران مسئول مطبوعات ارسال نموده و پس از تایید صلاحیت نامزدها توسط هیات موضوع تبصره (4) الحاقی ماده (10) قانون مطبوعات مصوب 1365، مجددا" از کلیه مدیران مسئول جهت برگزاری انتخابات دعوت می نماید جلسه با حضور اکثریت مطلق مدیران مسئول رسمیت می یابد و اخذ رای باورقه و به صورت مخفی خواهد بود و نماینده انتخابی می بایست اکثریت مطلق آرای حاضران را بدست آورد.
تبصره 1 - چنانچه در مرحله اول اکثریت حاضر نشوند جلسه بعد پس از دو هفته تشکیل و با رای اکثریت حاضران نسبت به انتخاب نماینده مدیران مسئول اقدام می شود.
تبصره 2 - هر مدیر مسئول حتی اگر مدیر مسئولی چند نشریه را بر عهده داشته باشد دارای یک رای خواهد بود.
تبصره 3 - آن گروه از مدیران مسئولی که یک سال قبل ازبرگزاری انتخابات حداقل یک شماره از نشریه خود را منتشر کرده باشند ویا پروانه نشریه شان به دلیل حکم قطعی دادگاه و یا ماده 16 قانون مطبوعات توسط هیات نظارت بر مطبوعات ابطال نشده باشد،می توانند در انتخابات شرکت کنند.
ماده 32 - چنانچه هر یک از اعضای هیات نظارت بر مطبوعات ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سایر مراجع رسمی ، در مورد موضوع تبصره (8) الحاقی ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - ادعایی داشته باشد، مدارک ومستندات خود را به اطلاع هیات نظارت بر مطبوعات می رسانند. هیات یاد شده در صورت احراز تخلف ، در مورد رفع آن به مدیر مسئول نشریه اخطار می دهد. در صورت عدم رفع تخلف ، موضوع جهت رسیدگی به محاکم دادگستری ارجاع می شود.
تبصره - متخلف در صورت محکومیت تا پایان مدت محکومیت از فعالیت مطبوعاتی محروم خواهد بود.
ماده 33 - فعالیت مطبوعاتی مندرج در تبصره (8) الحاقی ماده (9) قانون مطبوعات - مصوب 1379 - شامل فعالیتهای تحریری خواهد بود که جنبه استمرارداشته و در مقابل آن حق الزحمه ثابت دریافت شود.
ماده 34 - در کلیه مواردی که هیات نظارت بر مطبوعات ، اختیار توقیف موقت یا لغو پروانه نشریات را دارد، باید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم موارد تخلف را تبا" به مدیر مسئول نشریه با قید حداقل یک هفته مهلت پاسخگویی ابلاغ نماید.
ماده 25 - جلسات شوراواتخاذ تصمیم هیات منصفه ، بدون حضوررئیس دادگاه برگزار خواهد شد.
تبصره - در صورتی که بنا به تصمیم اکثریت اعضای هیات منصفه حضور رئیس دادگاه برای رسیدگی برخی از موارد ضروری باشد رئیس دادگاه صرفا" برای همان موضوع در جلسه حاضر خواهد شد.
ماده 26 - این آئین نامه جایگزین آئین نامه اجرائی قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364، موضوع تصویب نامه شماره 111648/ت 49 مورخ 5/2/1366 و کلیه اصلاحات والحاقات بعدی آن می گردد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16782
تاریخ تصویب :
1381/06/17
تاریخ ابلاغ :
1381/07/17
دستگاه اجرایی :
موضوع :