جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


شماره 30282/ت 27249ه 6/7/1381

تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد تغییر دستگاه اجرائی تمام یا پروژه هایی از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور، موضوع ماده (82) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - که براساس اصل یکصد و بیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (1) تصویب نامه شماره 8446/ت 26540ه مورخ 11/3/1381 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است ، بشرح زیر برای اجراء ابلاغ می شود.
دستگاه اجرائی طرحهای تجهیز معادن ذغال سنگ طبس به شماره طبقه بندی (40703319) مطالعه واحداث کارخانه کک سازی زرندکرمان به شمار طبقه بندی ( 40404268) از شرکت ملی فولاد ایران به شماره (230000) و طرح اکتشاف وتجهیز معادن و احداث واحد کنستانتره سرب و روی مهدی آباد یزد به شماره طبقه بندی (31307280) ازسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شماره ( 231500) به شرکت سهامی تهیه و تولید مواد اولیه فولاد ایران به شماره (230170) تغییر می یابد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضاعارف

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16784
تاریخ تصویب :
1381/07/06
تاریخ ابلاغ :
1381/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :