جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.


تاریخ : 3/6/1381 شماره دادنامه : 180 کلاسه پرونده : 77/156

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خواسته شاکیان پرونده های فوق الذکر با عنایت به مفاد دادخواستهای تقدیمی و مندرجات لایحه جوابیه مفید الزام سازمان امور اراضی به انجام اقدامات لازم از جمله معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به منظور تنظیم سند انتقال دراجرای قانون اراضی کشت موقت مصوب 8/8/1365 و آئین نامه اجرائی آن بوده است که با عنایت به مقررات فوق الذکر و مدلول دادنامه شماره 9 مورخ 21/1/1379 هیات عمومی دیوان پس از تحقق و اجتماع شرایط لازم در مهلت مقرر در قانون ، تاخیر در معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسناد رسمی به سبب انتفاء این امر نیست بنابراین دادنامه شماره 170 مورخ 22/2/1377 شعبه بیستم بدوی دیوان در حدی که مفهم الزام واحد دولتی مذکور به معرفی زارع واجد شرایط به دفتر اسنادرسمی به منظور تنظیم سند انتقال می باشد، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1/2/1378 برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی

شماره ه/77/156 20/6/1381
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی : مدیر امور اراضی استان بوشهر0
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2و20 دیوان عدالت اداری .
مقدمه : الف - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/1817 موضوع شکایت آقای نجف نجفی به طرفیت اداره امور اراضی استان بوشهر به خواسته تقاضای صدور سند رسمی اراضی مشاع که به حکم هیات هفت نفره واگذار گردیده بشرح دادنامه شماره 170 مورخ 22/2/1377 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه در قانون کشت موقت ملاک حقانیت کشاورز در مورد اراضی تصرف آن در سال 1359 بای نحوکان می باشد و در این پرونده نیز اداره خوانده به صراحت صحت ادعای شاکی در مورد تصرف زمین را تایید نموده است. بنابراین موضوع حکایت از حقانیت شاکی در مورد خواسته دارد. خصوص اینکه تصرف شاکی نیز تا این زمان استمرار داشته و حاجب و مانعی از اعمال این حق قانونی پیش نیامده است علیهذا حکم به ورود شکایت شاکی و محکومیت خوانده به انجام خواسته صادر واعلام می گردد.
ب - شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/770 موضوع شکایت آقای غلامعلی زارع منفرد به طرفیت اداره امور اراضی بوشهر (هیات 7 نفره واگذاری زمین ) به خواسته صدور سند مالکیت اراضی مشاع کشاورزی به استناد سند کشت موقت به شرح دادنامه شماره 446 مورخ 11/3/377 چنین رای صادر نموده است ، نظر به اینکه مشتکی عنه موضوع تصرف اراضی معنونه را توسط شاکی در سال 1359 اعلام داشته و طی نامه 26/2/1360 ابقاء زمین در تصرف شاکی را نیز پذیرفته است و به لحاظ انقضاء مهلت موفق به اجرای قانون واگذاری زمین مصوب سال 1365 نگردیده و این اقدام وفق قانون کشت موقت انجام گردیده و قصور از ناحیه خوانده است لیکن چون خواسته شاکی صدور سندمالکیت اراضی مشاع کشاورزی است موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است ، ایراد مشتکی عنه از این جهت وارد تشخیص داده قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. شاکی می تواند از طریق محاکم عمومی محل خواسته خود را پیگیری نماید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ترایخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رسوای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدرو رای می نماید.

نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
180
تاریخ تصویب :
1381/06/03
تاریخ ابلاغ :
1381/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :