جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


شماره 33219/ت 27260ه 10/7/1381
هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/7/1381 بنا به پیشنهاد شماره 37316 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده (134) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب 1380 آئین نامه اجرائی ماده یاد شده را بشرح زیر تصویب نمود:

ماده 1 - درآمد مدارس ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ، فنی و حرفه ای دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی غیر انتفاعی حاصل ازتعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از وزارتخانه ذیربط می باشد.
تبصره 1 - درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی وغیر مرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیتهای خارج ازشمول مجوز مذکور مشمول مالیات می باشد.
تبصره 2 - درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دوره های آموزشی اینگونه موسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می شود واز پرداخت مالیات معاف می باشد.
ماده 2 - درآمد موسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است. هرگونه درآمد دیگرحاصل ازفعالیتهای مغایر با پروانه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 3 - درآمد باشگاه ها وموسسات ورزشی دارای مجوز ازسازمان تربیت بدنی حاصل از فعالتهای منحصرا" ورزشی از پرداخت مالیات معاف است. منظور از فعالیتهای ورزشی ، آن نوع فعالیت و رشته ورزشی است که براساس مجوز مرجع ذیربط تعیین می شود و توسط باشگاه ها و موسسات ورزشی انجام می پذیرد.
تبصره - درآمد حاصل از فعالیتهای اقتصادی و سایرفعالیتهایا رشته های ورزشی فاقد مجوز و همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ، فروش دارایی ها، کمکها و هدایای دریافتی مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور محمدرضاعارف

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16784
تاریخ تصویب :
1381/07/03
تاریخ ابلاغ :
1381/07/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :