جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.


تاریخ 30/8/78 شماره دادنامه 318 کلاسه پرونده 77/483

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/1377 شورای عالی تامین اجتماعی که در بخشنامه مورخ 3/6/1377 سازمان تامین اجتماعی منعکس شده قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و بشرح رای شماره 310 مورخ 23/8/1378 هیات عمومی دیوان مغایر قانون تشخیص داده نشده است. بنابراین رسیدگی به اعتراض شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت بهمان مصوبه و اظهار نظر مجدد درباره آن موردی ندارد و موضوع مشمول مدلول رای فوق الذکر هیات عمومی دیوان است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی دری نجف آبادی

مرجع رسیدگی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی - شرکت آب و فاضلاب استان تهران
مووضع شکایت و خواسته - ابطال مصوبه دویست هستادو نهمین جلسه مورخ 10/5/77 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه شماره 11036/5000 مورخ 3/6/77 سازمان تامین اجتماعی.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند : هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی پیشنهادی را مبنی بر این که اختیار کارفرما در مورد سن بازنشستگی پیش بینی شده در ماده 78 قانون تامین اجتماعی منحصراً ناظر بر بند 2 ماده 76 آن قانون بوده و در سایر موارد درخواست بازنشستگی بطور خاص در اختیار بیمه شده می باشد و از جانب کارفرما در خواستی در موارد پیش بینی شده در تبصره های مذکور پذیرفته نمی شود به شورای عالی تامین اجتماعی تسلیم که این پیشنهاد عیناً مورد تصویب قرار گرفته است و بدین ترتیب اختیارات کارفرما در بازنشسته نمودن کارگران بیمه شده را برخلاف قانون محدود و مانع اجرای مفاد کامل آن گردیده است. تقاضای ابطال مصوبه 289 جلسه مورخ 10/5/77 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه 11036/5000 مورخ 3/6/77 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1807/د/7100 مورخ 11/3/78 اعلام داشته اند : در ماده 78 قانون تامین اجتماعی به تبصره هی الحاقی بماده 76 هیچگونه اشاره ای نشده و سن سابقه بازنشستگی را بطور کلی بعنوان و صرفاً به کلمه سن نه سنین اکتفا نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
318
تاریخ تصویب :
1378/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :