جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.تاریخ 9/12/66 شماره پرونده 65/71 شماره دادنامه 66/106

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :نظربه اینکه لایحه قانونی راجع به الغاءلایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوبه 31/2/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مقررداشته ازتاریخ تصویب این لایحه قانونی کارمندان اداری وزارت دادگستری مانندسایروزارتخانه هامشمول لایحه قانونی مربوط به پاکسازی وایجاد محیط مساعدبرای رشدنهادهای انقلاب اصلاحیه های آن می شودومدت اختیارهیئت مقرردراین لایحه راازتاریخ شروع به کار6ماه تعیین نموده لذا رای شماره 1424مورخ 17/8/65صادره ازشعبه اول دیوان عدالت اداری منطبق بااین لایحه ولایحه قانونی مربوط به پاکسازی هاتشخیص می گردد.این رای به موجب قسمت اخیرماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوط درمواردمشابه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/65/71 11/4/1367
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :آقای محمدرضاطبسی به نشانی ،مشهدخیابان سنابادغربی ،کوچه شهیدصداقت پلاک 3و5.
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آرءصادره ازشعب اول ،دوازدهم وصدوررای وحدت رویه .
مقدمه :1- شعبه اول درکلاسه پرونده 63/837نسبت به شکایت آقای محمدرضاطبسی بطرفیت هیئت تجدیدنظربازسازی بخواسته :فسخ دادنامه صادره طی دادنامه شماره 1424مورخ 17/8/65چنین انشاءرای نموده است : "شاکی طبق تصمیم مورخ 30/9/59 هیئت فرعی پاکسازی کارمندان اداره دادگستری استان خراسان ازتاریخ 15/2/60باکسردوگروه به بازنشستگی محکوم وسپس به استنادماده واحده مورخ 4/4/59 شورای انقلاب آماده بخدمت شده و پرونده طبق مقررات قانون بازسازی درهیئت تجدیدنظربازسازی انسانی مطرح وطبق دادنامه شماره 109مورخ 29/10/62اتهامات منتسبه به وی را اثبات وبابند4ماده 18 وبند5 قسمت ب ماده 15وبند5 تبصره قسمت الف ماده 17ومادتین 35و36قانون بازسازی نیروی انسانی منطبق وضمن فسخ تصمیم هیئت فرعی پاکسازی به تجویزمادتین 35و36قانون مذکورمستندابه بند9 ماده 20نامبرده راباکسریک گروه به بازنشستگی محکوم که تخلفی ازمقررات مشهودنبوده حکم به ردشکایت صادرمی گردد."
2- درخصوص شکایت آقای محمداسماعیل مصباح بطرفیت هیئت تجدید نظربازسازی وزرات دادگستری بخواسته :اعتراض به نظرپاکسازی وتجدیدنظر بازسازی دایربه بازنشستگی شعبه دوازدهم درکلاسه پرونده 64/391طی دادنامه 782مورخ 28/11/63چنین انشاءرای نموده است :"نظربه اینکه حکم شماره 574 مورخ 1/2/60به استنادتصمیم مورخ 30/9/59 هیئت فرعی پاکسازی کارکنان اداری ،دادگستری وبالحاظ صفحه 7پرونده اتهامی 1/2/60صادرگردیده و امضاعات ومقدمه رای بدون تاریخ است بهرحال صدوررای ازتاریخهای منعکسه درپرونده اتهامی پاکسازی فاقدوجاهت قانونی است .لذاحکم به ابطال رای بازنشستگی صادرمی گرددبااعلام تعارض آراءیادشده ازجانب آقای محمدرضا طبسی هیئت عمومی دیوان به تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وملاحظه سوابق و پرونده هابااکثریت آراءضمن پذیرش تعارض بشرح زیرانشاءرای می نماید:

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12640-29/4/1367
مجموعه قوانین 1367 صفحه 399-400

4
**
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
106
تاریخ تصویب :
1366/12/09
تاریخ ابلاغ :
1367/04/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :