جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ7/4/1378 شماره دادنامه 272 کلاسه پرونده77/441
مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی آقای اسد خزائی پور با وکالت آقای محمد رستم زاده.
موضوع و شکایت خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 14 دیوان عدالت اداری.
مقدمه . الف . شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/469 موضوع شکایت آقای هاشم کاظمیان به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته احتساب سنوات خدمت بشرح دادنامه شماره 132 مورخ 18/2/1369 حکم به الزام سازمان تامین اجتماعی با احتساب سابقه خدمت وی از خرداد 1328 لغایت پایان سال 1336 صادر نموده است.
ب . شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/483 موضوع شکایت آقای اسد خزائی پور بطرفیت تامین اجتماعی شهرستان نور به خواسته صدور حکم پرداخت حقوق مستمری معوقه و برقراری حقوق بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 2474 مورخ 12/2/1376 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه آراء فوق الذکر براساس مدارک و مستندات پیوست پرونده صادر شده و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست، در نتیجه از مصادیق آراء متناقض مقرر در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی نجف آبادی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
272
تاریخ تصویب :
1378/04/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :