جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


تاریخ 2/8/1378 شماره دادنامه 288 کلاسه پرونده78/273

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 17190 مورخ 26/5/1376 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار قبلاً در هیات عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور رای شماره 238 مورخ 16/5/1378 هیات عمومی دیوان گردیده ، بنابراین موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد باقی نیست و اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مذکور تابع مدلول رای فوق الذکر می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قربانعلی نجف آبادی

مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان.
موضوع و شکایت خواسته . ابطال بخشنامه شماره 17190 مورخ
26/5/1376 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی.
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی شماره 17190 مورخ
26/5/1376 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار را برخلاف قانون کار اعلام و تقاضای رسیدگی و ابطال آن را نموده اند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه السلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
288
تاریخ تصویب :
1378/08/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :