جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.


تاریخ 19/4/1378 شماره دادنامه 215 کلاسه پرونده77/352

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 229 ـ230 مورخ 3/11/1377 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در اجرای ماده 20 قانون دیوان و در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء گردیده است و متضمن تایید مطالبه ما به التفاوت کسور بازنشستگی پرداختی به میزان ده درصد به منظور احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمان رسمی بر مبنای قانون تامین اجتماعی است. تناقض آراء فوق الذکر تابع حکم مندرج در رای وحدت رویه مزبور می باشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

مرجع رسیدگی .هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای هادی تربتیان مشهدی.
موضوع و شکایت خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 17 دیوان عدالت اداری.
مقدمه . الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 76/649 موضوع شکایت آقای احمد نویدی فریمانی بطرفیت سازمان تامین اجتماعی خراسان به خواسته عدم اجرای صحیح آئین نامه تعدیل نیروی انسانی شرکتهای دولتی به شرح دادنامه شماره 1904 مورخ
22/10/1376 حکم به ورود شکایت و ابطال اقدامات سازمان تامین اجتماعی خراسان در زمینه مطالبه 10% اضافه بر 27% حق بیمه پرداختی در طول سنوات خدمات صادر و اعلام نموده است.
ب ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 75/1338 موضوع شکایت آقای هادی تربتیان بطرفیت سازمان تامین اجتماعی و شرکت سهامی مخابرات استان خراسان به خواسته رسیدگی بعدم اجرای صحیح آئین نامه اجرائی تعدیل نیروی انسانی در مورد باز خریدی توسط شرکت مخابرات خوانده با وصف اینکه استحقاق بازنشستگی را داشته و مطالبه 10%از مجموع دریافتی های دوران خدمت توسط سازمان تامین اجتماعی بشرح دادنامه شماره 529 مورخ 31/4/1377 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی با حضور روسای بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
215
تاریخ تصویب :
1378/04/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :