جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ9/12/66 کلاسه پرونده66/83 شماره دادنامه66/102

تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه بنامه شماره 6/6316/48092 مورخ 1/11/66 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دارائی مبنی بر : لغو بخشنامه 3665/2274/24 مورخ 14/5/66 خواسته سالب بانتقا موضوع می باشد نتیجتاً قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .معاونت دادستان عمومی تهران و سرپرست دادسرای مستقر در فرودگاه مهرآباد.
طرف شکایت .گمرک ایران .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه 13665/227/24 مورخ 14/5/66 معاونت فنی گمرک ایران .
گردش کار . سرپرست محترم دادرسرای عمومی مستقر در فرودگاه مهر آباد طی شکوائیه ای اعلام نموده که : گمرک ایران براساس بخشنامه شماره 3665/2274/24 مورخ 14/5/65 معاونت گمرک ایران مبنی بر دستور تلقی آقای ماجدی معاونت محترم کل وزارت امور اقتصادی و دارائی ارزش کالاهای وارداتی را بر دو برابر افزایش داده و براین مبنا نیز حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نیز نهایتاً به چندین برابر افزایش خواهد یافت با توجه به اینکه بخشنامه مزبور خلاف ماده 10 قانون امور گمرکی صادر شده است نسبت به ابطال بخشنامه موصوف اقدام شود
معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارائی طی لایحه 6/6313/48092 - 1/11/66 پاسخ داده است که : بخشنامه شماره 3665/2274 مورخ 14/5/66 معاون فنی گمرک ایران طبق دستور العمل شماره 00/24/2/147/24 مورخ 9/9/66 دفتر کل تعیین ارزش گمرک ایران لغو گردیده است.
هیات عمومی بتاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلیمن حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق با اعلام ختم رسیدگی باتفاق آرا بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمودند.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
102
تاریخ تصویب :
1366/12/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :