جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


تاریخ31/3/69 شماره دادنامه95 کلاسه پرونده 68/18

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به حکم ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و با عنایت به این نکته که امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی طبق قانون مصوب 3/12/66 صورت می پذیرد و بخشنامه صادره بشماره 57692/ 13229/4/20 - 11/12/67 نیز دقیقاً موید همین دستورالعمل قسمت اخیرماده 174 از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه بقایای مالیاتی می باشد. بنابراین این بخشنامه فوق الذکر , هیچ گونه مغایرتی با مواد 173 و 174 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .مهدی قوام زاده .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 57692/13229/4/30 - 11/12/67 وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: وزارت امور اقتصادی و دارائی به منظور رفع هرگونه ابهام از ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبادرت بصدور بخش نامه شماره 57692/13229/4/30 - 11/12/67 وزارتی نموده که مفاد آن مغایر با متن ماده یاد شده , در قانون می باشد و بطوری که در ماده 174 قانون صراحت دارد قانونگذار زمان بقایای مالیاتی را از سال 45 الی قبل از سال 68 در قانون مشخص و از نظر تعیین و تشخیص درآمد این سنوات را مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و احکام زمان تحصیل درآمد دانسته ولی از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون دانسته و لاغیر خاصاً که بموجب قسمت اخیر ماده 173 قانون کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی نموده است بنابراین بموجب ماده 174 قانون دیگرمجوزی برای مقامات وزارت دارائی اعم از شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی و غیره باقی نمی ماند که بتواند پرونده های بقایای مالیاتی را براساس قانون قدیم یا بخشنامه صادره که جز مغالطه ای پیش نیست , رسیدگی نمایند. اینک با توجه به مراتب بالا و متن مواد 173 و 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارد رئیس هیات نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی , طی نامه شماره 4594 – 91 - 2/6/68 با ارسال تصویرنامه شورای عالی مالیاتی مباردت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است : چون وضع پرونده ها از جهت سیر مراحل مختلف در پایان سال 1367 یعنی آخرین سال مالیاتی مشمول قوانین قبلی متفاوت و برخی در مرحله تشخیص , بعضی دیگر در مرحله صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن تعدادی در مرحله پس از صدور برگ تشخیص ولی عدم ابلاغ آن تعدادری در مرحله ارجاع به هیات حل اختلاف مالیاتی و تعدادی دیگر در مرحله ابلاغ آرا هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و نظایر آنها بوده و دقیقاً برای آنها روشن نبوده است رابطه هر یک از پرونده های فوق با مقررات قوانین گذشته از چه زمان و مرحله اقدامی قطعی می گردد با این ترتیب ناگزیر می بایستی هر یک از آن مراحل و نحوه ارائه کار تا مرحله وصول و ختم پرونده را بنحوی که با احکام موضوع ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق باشد برای مجریان روشن نموده لذا وزارت متبوع در مقام تهیه مقدمات اجرای قانون جدید در طی سال 1367 بمنظور رفع اشکالات مطروحه مورد بحث با کسب نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی مبادرت بصدور دستورالعمل فوق الذکر نمود که متضمن هیچگونه مغایرتی با مفاد مادتین 173 و 174 نمی باشد. شاکی در شکوائیه خود ضمن اینکه برای اثبات عقیده اش بماده 174 استناد می جوید و آن ماده را صراحتاً در مراحلی از رسیدگی پرونده های مالیاتی سنوات قبل را مشمول قوانین زمان تحصیل درآمد نموده است. در جای دیگر شکوائیه حکم ماده 174 را نفی می نماید. در خاتمه اضافه می نماید امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی همانطوری که شاکی در قسمت اخیر نامه خود تقاضا نمود طبق قانون جدید مصوب 3/12/66 صورت می گیرد و بخشنامه مزبور نیز موید همین رویه است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
95
تاریخ تصویب :
1369/03/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :