جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ17/12/70 شماره دادنامه15 کلاسه پرونده69/158
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای نصرالله ناصری.
موضوع شکایت و خواسته .اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و شانزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه . الف . شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/14 موضوع شکایت آقای مجید عبد الوند بطرفیت : هیات عالی انتظامی مالیاتی وزارت اموراقتصاد و دارائی به خواسته : اعتراض به آرا صادره از هیات بدوی و تجدید نظر مبنی بر اخراج از محل خدمت بشرح دادنامه شماره 379 – 17/4/69 حکم بر ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام نمونه است.
ب - شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/659 موضوع شکایت آقای نصرالله ناصری بطرفیت : دادستان انتظامی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی بشرح دادنامه شماره 416 - مورخ
10/7/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
نظر به اینکه دادنامه های شماره 379 - 17/4/69 و 416 - 10/7/69 صادره از شعب یازدهم و شانزده دیوان عدالت اداری از حیث انطباق موضوع اتهام با قانون و تعیین مجازات از منابع قانونی مختلفی برخوردارند فلذا هیچگونه تعارضی بین دادنامه مرقوم وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
15
تاریخ تصویب :
1370/12/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :