جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ24/2/70 شماره دادنامه19 کلاسه پرونده 70/4
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .سید حسین اهرمی زاده .
موضوع شکایت و خواسته .اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه . الف . شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/133 موضوع شکایت آقای منوچهر یوسفیان بطرفیت اداره گمرک ایران به خواسته : استرداد ما به التفاوت حقوق و عوارض گمرکی به شرح دادنامه شماره 216 - 15/4/65 رای کمیسیون بدوی و تجدید نظر گمرک را ابطال نموده است.
شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/160 موضوع شکایت آقای حسین اهرمی زاده بطرفیت گمرک مواد غذایی و ترخیص اتومبیل گمرک ایران به خواسته : حقوق و عوارض گمرکی بشرح دادنامه شماره 559 - 18/7/69 رای برد شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست آیت الله ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
آرا صادره از مصادیق آرا معارض در موارد مشابه موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نبوده بنابراین قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سید ابوالفضل موسوی تبریزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19
تاریخ تصویب :
1370/02/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :