جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ16/7/70 شماره دادنامه85 کلاسه پرونده69/38
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای دکتر شمس الدین عالمی .
طرف شکایت . شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها.
موضوع شکایت و خواسته . اعلام بطلان بخشنامه 346 ه ب -
20/10/68 و 72/72 ب . 16/12/68 .
مقدمه .شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته بانک صادرات باستناد بخشنامه 346 ه ب مورخ 20/10/68 دبیرخانه شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها و بخشنامه 72/72 ب مورخ 16/12/68 بانک صادرات امور شعب وی را باتفاق کلیه برادران و خواهران از خدمات بانکی مرحوم نموده است بدین توضیح که چون بر عدم پرداخت بهره و بهره افزایش و خسارت تاخیر تادیه بطرفیت بانک کشاورزی به دادگاه مراجعه و ذیحق شناخته شده اند بانک باستناد بخشنامه های موضوع شکایت آنها را از خدمات بانکی محروم نموده و اظهار اینکه اعمال بانک و شورای هماهنگی مدیران جز خود کامگی عنوانی ندارد و مخالفت اصل بیستم قانون اساسی می باشد اعلام بطلان آنها را درخواست نموده است.
اداره حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 1589/178 - 17/1/70 اعلام کرده است : در خصوص اظهارات شاکی مبنی بر عدم بدهی به بانک و عدم صدور حکمی از دادگاههای علیه وی لازم بذکر است که احکام محکومیت متعددی علیه مشارالیه صدور یافته و لذا بخشنامه های استنادی دایر بر قطع ارتباط بانکی با چنین مشتریانی خالی از اشکال بنظر میرسد و رد شکایت را تقاضا نموده است . بخشنامه های موضوع شکایت مطالبه نامه 346 ه ب مورخ 20/10/68 دبیرخانه شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها عنوان مدیر عامل کشاورزان که بعنوان بخشنامه درخواست ابطال آن گردیده واصل حسب این نامه با استناد به بند 3 صورتجلسه مورخ 6/4/67 شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها توسط دبیرخانه شورا لیست اسامی مشتریان طرح کننده دعوی علیه بانک کشاورزی فرستاده شده است از شاکی بخشنامه 72/72 مورخ
16/12/68 مطالبه در پاسخ اعلام می کند خواسته اصلی ابطال بخشنامه 346 ه ب مورخ 20/10/6 موضوع در جلسه 29/5/70 هیات عمومی مطرح مطالبه اصل مصوبه و تکمیل پرونده ضروری تشخیص تصویر بند 3 صورت جلسه 6/4/67 شورا حسب تصمیم هیات عمومی مطالبه دیرخانه شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها طی نامه شماره 650 ه ب مورخ 23/6/70 ضمن ارسال تصاویر بند 3 صورت جلسه 6/4/67 و بند 6 صورت جلسه 30/3/69 شورا اعلام می کند شورا به تبعیت از قانون شورای محترم تشخص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران تصمیم متخذه را ملغی نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
شکایت منصرف به بند 3 صورتجلسه مورخ 6/4/67 شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها بوده که با توجه به بند 6 صورت جلسه مورخ
30/3/69 شورا نظر به اینکه شورا به تبعیت از قانون اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مذکور را تبعاً کان لم یکن تلقی و تشخیص نمودن هیات عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ انتقا موضوع مورد شکایت را قابل طرح و اتخاذ تصمیم ندانسته و بایگانی می نماید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1370/07/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :