جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ 1/2/71 شماره دادنامه11 کلاسه پرونده 70/190
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .حوزه مالیاتی 623 وزارت اقتصادی و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.
مقدمه . الف . شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/652 موضوع شکایت آقای مهدی صبوری بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته اعتراض نسبت به رای مالیاتی بشرح دادنامه شماره 72 - 12/2/68 شکایت شاکی را غیر وارد و رای به رد آن صادر ننموده است.
شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/673 موضوع شکایت آقای مهدی صبوری بطرفیت وزارت دارائی اداره کل مالیاتها به خواسته اعتراض به رای شماره 183 - 6/3/65 هیات حل اختلاف بشرح دادنامه شماره 215 - 19/4/70 حکم به نقض رای معترض صادر و پرونده را به کمیسیون همعرض احاله نموده است.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
نظر به اینکه شکایت آقای مهدی صبوری نسبت به رای کمیسیون تشخیص مالیات در شعبه ششم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و بموجب دادنامه قطعی شماره 72 - 12/2/68 مردود شناخته شده و قضیه واجد اعتبار امر مختوم گردیده است رسیدگی مجدد نسبت به موضوع مزبور در شعبه سیزدهم دیوان مستنداً به بند پ ماده 14 آیین دادرسی دیوان موقعیت قانونی نداشته است بنا به جهات مذکور آرا از مصادیق آرا متناقض موضوع ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
جمهوری اسلامی ایران

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
11
تاریخ تصویب :
1371/02/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :