جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ16/4/71 شماره دادنامه45 کلاسه پرونده70/187
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .اداره اوقاف و امور خیریه ساری.
طرف شکایت .وزارت امور اقتصادی و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال مواد 8 و 9 و ماده 17 آئین نامه اجرائی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتی شماره 17/1293 - 12/9/60 شورای عالی مالیاتی.
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است باستناد بند 8 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 موقوفات عام که درآمد آن به مصرف تحقیقات علمی و فنی و… می رسد بدون هیچگونه قید و شرطی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می باشد. نظر به اینکه ادارات دارائی از موقوفات معنون با استفاده از مقررات مواد 8 و 9 و 17 آئین نامه اجرائی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمنهای اقلیت مذهبی مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتی شماره 17% 1293 - 12/9/60 شورای عالی مالیاتی (این صورت جلسه در وزارت امور اقتصادی و دارائی موجود است) برای سالهای مالیاتی قبل از اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 که قابل اجرا از اول سال 1368 می باشد مالیات مطالبه می نمایند و مواد فوق الذکر و صورت جلسه مشورتی یاد شده تابع اصل قانون و حکم کلی معافیت مالیاتی موقوفات نمی باشد و خارج از مفهوم قانون و خلاف اطلاق و مدلول آن است و صلاحیت نقض قانون را ندارد و حتی تعهدات ماده 35 و بند الف ماده 36 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1345 که در مقام بیان انجام یک وظیفه انشا شده نمی تواند معافیت مالیاتی را در صورت تخلف از انجام وظیفه مزبور لغو نماید. مستنداً به بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد 8 و 9 و 17 آئین نامه اجرائی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی مصوب 1346 و صورت جلسه مشورتی شماره 17/1293 - 12/9/60 شورای عالی مالیاتی می گردد.
با انجام تبادل لایحه نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی نامه شماره 1706 - 91 مورخ 20/3/71 در پاسخ اعلام داشته اند : الف , چون طبق ماده 17 آئین نامه شماره 30/ 29121 - 15/12/46 معافیت موقوفات عام مصوب 24 بهمن 1346 و اصلاحیه های بعدی تا سال 1351 شرط استفاده از معافیت موضوع بند 8 ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی آن در هر سال مالی رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در ماده 17 آئین نامه یاد شده می باشد بنابراین عدم ارسال صورت حساب درآمد و هزینه موقوفات و مفاد حساب مربوط از طرف اداره اوقاف به مثابه عدم رعایت ترتیبات مقرر در ماده 9 آئین نامه نامه بوده و مورد نمی تواند برای همان سال از معافیت برخوردار باشد ب . با عنایت به رای وحدت رویه شماره 37 و38 و 39 مورخ 10/7/69 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه دعوی دولت و ارگانهای وابسته به آن علیه دولت در شعب دیوان عدالت قابل طرح نیست و نیز با توجه به شق الف بند 1 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر می دارد شکایات اعتراضات و تظلمات واحدهای دولتی علیه یکدیگر در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نیست بنا علیهذا استدعای رد شکایت شاکی و اصدار حکم شایسته را دارم.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای دیوان
مواد 8 و 9 و 17 آئین نامه اجرائی مربوط به معافیت موقوفات عام و موسسات خیریه و انجمن های اقلیت مذهبی از پرداخت مالیات که در سال 1346 به تصویب کمیسیون مجلس شورای ملی سابق رسیده بالحاظ مرجع تصویب در حکم مقررات آمره تلقی و لاجرم قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نخواهد بود. بنابراین نظریه مشورتی شماره 17/1293 - 12/9/60 شورای عالی مالیاتی نیز که براساس مادتین 9 – 17 آئین نامه یاد شده اعلام گردیده است مغایرتی با مقررات نداشته و شکایت مردود است.

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
45
تاریخ تصویب :
1371/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :