جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ13/5/71 شماره دادنامه70 کلاسه پرونده70/180
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای فرهاد قهرمانی به وکالت از شرکت نساجی پارس ایران.
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 16 دیوان .
مقدمه . الف . شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/1313 موضوع شکایت شرکت خزر بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارائی اداره دارائی شهرستان تنکابن به خواسته اعتراض به آرا قطعی به آرا قطعی مالیاتی بابت عملکرد سنوات 63 و 64 بشرح دادنامه 831 -
15/12/69 حکم به نقض آرا مورد شکایت وطرح قضیه در هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض صادر و اعلام نموده است.
ب . شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/987 موضوع شکایت شرکت نساجی پارس ایران بطرفیت اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان گیلان به خواسته اعتراض به رای 5/4/68 هیات حل اختلافات مالیاتی همعرض بشرح دادنامه 258 مورخ 1/3/70 چنین رای صادر نموده است با عنایت به اینکه بیش از 96 درصد سرمایه شرکت شاکی به بانک صنعت و معدن که تمام سرمایه آن بانک دولتی می باشد تعلق دارد و با صراحت رای هیات عمومی دیوان که مقرر داشته شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان نمی باشد مجوزی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می نماید.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای - با توجه به اینکه آرا صادره از شعب 4 و 16 دیوان عدالت اداری بر اساس دلائل اقامه شده در زمینه دولتی بودن شرکتهای شاکی اصدار یافته و از حیث تشخیص مصداق اختلافی ندارند فلذا با اکثریت آرا تعارضی مشهود نگردید شکایت اعلام تعارض مردود است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
70
تاریخ تصویب :
1371/05/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :