جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ23/8/71 شماره دادنامه179 کلاسه پرونده71/134
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای محمد علی فتاح فتحی .
موضوع شکایت و خواسته .ابطال بند 13 بخشنامه شماره 514 /22 - 12/4/68 دبیرخانه شورای عالی بانکها.
مقدمه . شاکی در دادخواست تقدیمی که بدواً در شعبه ششم دیوان مطرح و بلحاظ صلاحیت به قسمتی از خواسته شاکی به هیات عمومی ارسال گردیده و لوایح تکمیلی آن خلاصتاً اعلام داشته اند در سال 67 طبق مصوبه 10/8/67 مجمع عمومی بانکها مقررگردید از نیمه دوم سال 1367 به کلیه بازنشستگانی که تا پایان 30/5/59 بازنشسته شده اند درصد اضافه حقوقی پرداخت شود و در آن هیچ قید و شرطی منظور نشده است ولی این افزایش به بازنشسگان بعد از مرداد 1359 الی پایان سال 1360 تعلق گرفته که این امر موجب اعتراض آن عده از بازنشستگانی که در این فاصله بازنشسته شده اند قرار گرفته که در پاسخ آنها بند 13 بخشنامه شماره 514 /22 - 12/4/68 صادر شده است حال چه فرقی بین افرادی که قبل از شهریور سال 59 بازنشسته شده اند با افرادی که بعد از شهریور 59 بازنشسته شده اند وجود دارد. در صورتیکه هر دو گروه از سنوات ارفاقی استفاده نموده اند لذا درخواست لغو قسمتی از بند 13 بخشنامه 514 /22 - 12/4/68 اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها در پاسخ به شکایت طی نامه شماره ش /273 - 12/3/71 بعنوان شعبه ششم دیوان اعلام داشته اند : در سال 67 مجمع عمومی بانکها برای بالا بردن قدرت خرید بازنشستگان و وظیفه بگیران بانکها طرح مزبور را با انجام تعدیل صرفاً برای آن عده از مستخدمین که قبل از شهریور 59 بازنشسته از کار افتاده و فوت شده بودند ومیانگین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان کمتر از سایر بخشهای دولتی بود مورد تصویب قرارداد آنچه که محور تصمیم گیری مجمع عمومی بانکها در ترمیم حقوق بازنشستگی و وظیفه قرار گرفت مقایسه میانگین حقوق بازنشستگی کلیه کارکنان بانکها و وظیفه بگیران آنها با مشمولین سایر صندوق ها بازنشستگی در مقاطع زمانی خاص بوده نه چگونگی و شرایط بازنشستگی کارکنان.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین حاج شیخ حسن محقق قمی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
مطابق قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/60 اعتراض نسبت به آئین نامه و تصویبنامه های دولتی از حیث مغایرت آنها با قوانین یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات قوه مجریه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.
نظر به اینکه اعتراض شاکی نسبت به بند 13 بخشنامه شماره 514/22 مورخ 12/4/68 به کیفیت مطروحه از مصادیق ماده فوق الذکر نیست لذا قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
-----------------------------------------------

..... مطرح که کمیسیون بمنظور شاد باش گوئی به همکاران جوانی که در اجرای سنت پسندیده محمد ازدواج می نمایند و نیز در جهت تسلی خاطر همکارانی که عزیزان و منصئبان نزدیک خود را از دست می دهند با پیشنهاد مزبور موافقت نمود.
بند 13
آن عده از کارکنانی که در فاصله 1/6/59 تا 1/1/61 بازنشسته فوت و از کار افتاده شده و مشمول سنوات ارفاقی پیش بینی شده در طرح بازنشستگی زودرس نشده اند مشمول مصوبه مورخ 10/8/67 مجمع عمومی بانکها شوند.
دبیرخانه شورای عالی بانکها
عزت الله میر حجت کشاورزی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
179
تاریخ تصویب :
1371/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :