جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ16/11/72 شماره دادنامه196 - 197 کلاسه پرونده72/212 -
72/213 .
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .شرکت گروه صنعتی سپاهان.
موضوع شکایت و خواسته . ابطال رای شماره 8821/4/30 مورخ
7/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته است شکایت خود را از رای قطعی 8821/4/30 - 7/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی که طی آن با توسل غیر قانونی به اختیارات ناشی از بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم حکم بر منسوخ الاجرا ماندن صدر بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد معافیت مالیاتی سود ابرازی حاصل از فعالیت های صنعتی که شرکتها برای بازسازی… واحدهای صنعتی موجود خود یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید ذخیره نمایند به دستاویزاقامه وجوه خلائ قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخائر تخصصی برای امر بازسازی داده شده است تقدیم می دارد و خواستار نقض و ابطال رای مذکور است در این رابطه عنایت اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری به متن ماده واحده مصوب 10/6/72 حاوی نظریه مجلس شورای اسلامی در باب استفساریه راجع به بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم و مفهوم مخالف ؟؟ آن معطوف می دارد. نماینده قضایی امور اقتصاد و دارائی طی نامه شماره 2365 – 91 - 22/3/72در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است آرا هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطابق ماده 258 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 جز بموجب نظر همان هیات یا قانون قابل تغییر نبوده فلذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
هر چند بموجب بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 سود ابرازی ناشی از فعالیت صنعتی شرکتها که بمنظور بازسازی واحدهای صنعتی آنها ذخیره شده در عداد سایر موارد معاف از پرداخت مالیات مندرج در آن بند ذکر شده لیکن با توجه به شرایط معافیت از پرداخت مالیات مقرر در بند مذکور و عنایت به ماده واحده قانون استفساریه موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 10/6/1372 که مقرر داشته ذخیره بازسازی واحدهای صنعتی و معدنی موضوع بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم با ملحوظ داشتن مدتهای مندرج در تبصره یک ماده فوق الاشعار مشمول معافیت بند الف موصوف نمی گردد مصوبه مورخ 7/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مغایر قانون شناخته نمیشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور
--------------------------------------------------
شماره : 2994-د /20
تاریخ: 17/7/1369

اداره کل مالیات بر شرکتها
بپیوست تصویر رای شماره 8821/4/30 مورخ 7/7/1369 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 مجلس شورای اسلامی و در ارتباط با ماده 138 قانون مذکور صادر گردیده است جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می گردد.
محمد علی خوش اخلاق
مدیر کل فنی مالیاتی

رونوشت بانضمام رونوشت رای شماره 8821/4/30 مورخ 7/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت اطلاع و اقدام لازم به :
ممیزی کلی
سرممیزی
حوزه مالیاتی
امور کمیسیون ها
اداره نظارت و پیگیری ارسال میگردد.

علی اصغر شایانی
مدیر کل مالیات بر شرکتها
--------------------------------------------
بسمه تعالی
شماره : 8821/4/30
تاریخ : 7/7/69
رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره 807 - 5/30 مورخ 4/6/1369 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در خصوص ابهام موجود در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از نقطه نظر معافیت یا عدم معافیت ذخایر منظور شده از سود ابرازی برای بازسازی حسب ارجاع مقام مذکور در اجرای بند 3 ماده 255 قانون یاد شده در جلسه مورخ 4/7/69 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شور و بررسی قرار گرفت که نتیجه آن بشرح رای آتی اعلام می گردد :
گرچه در بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 علاوه بر توسعه یا تکمیل و یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید موضوع بازسازی نیز عنوان گردیده است اما چون شرایط و ضوابط اجرایی حسب جز 1و 2 بند الف مذکور و تبصره های اول و دوم ماده 138 یاد شده منحصراً مربوط به توسعه و تکمیل یا ایجاد واحدهای صنعتی جدید است و قانون مذکور متضمن هیچگونه قاعده اجرایی و حصر وقیدی در خصوص معافیت سود منظور شده برای بازسازی نمی باشد . علیهذا معافیت مقرر مورد بحث به جهت خلا قانونی در ترتیب و مدت مصرف ذخائر تخصصی برای امر بازسازی را شامل نمی گردد.
محمد تقی عمران علی اکبر سمیعی محمد ظاهر محمد رزاقی
مجید میر هادی علی اکبر نوربخش علی اصغر محمدی
محمد علی سعید زاده

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
197
تاریخ تصویب :
1372/11/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :