جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ17/10/73 شماره دادنامه117 کلاسه پرونده 73/68
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .سرپرست اموال و دارائی های بنیاد مستضعفان و جانبازان استان مازندران .
طرف شکایت . وزارت امور اقتصادی و دارائی .
موضوع شکایت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 13661/163/5/30 - 27/4/71 وزیر امور اقتصادی و دارائی .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی در بخشنامه فوق الذکر از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخواست نموده که آن سازمان به دفاتر اسناد رسمی دستور دهد که ثبت کلیه معاملات فقط با پرداخت مالیات امکان پذیر است بدون اینکه در این بخشنامه نهادهای انقلاب ( موضوع بند 2 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 66 مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه شماره 116462/ق - 255 مورخ 6/4/68 هیات وزیران که نهادهای انقلابی را احصا نموده وبنیاد جانبازان را نیز از جمله نهادهای انقلابی بر شمرده است) را مستثنی کرده باشد بنابراین با شرح فوق به دلائل زیر ابطال آن بخشنامه مورد استدعاست . 1 . نظر صریح مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه شماره 4531/0 - 28/4/71 ریاست بنیاد مسضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات در کلیه فعالیت های اقتصادی که فرمودند بسمه تعالی با توجه به اینکه درآمدها و سود حاصل از کارهای اقتصادی بنیاد مستضعفان و جانبازان در امور حمایتی جانبازان و مردم مستضعف و محروم مصروف می گردد لذا با پیشنهاد جنابعالی تا اطلاع بعدی موافقت میشود 2 بند ماده 2 قانون مالیاتهای مستقیم نهادهای انقلاب اسلامی را از پرداخت مالیات معاف کرده است در جهت تعیین موضوع هیات دولت در تصویبنامه 6/4/68 نهادهای انقلابی معاف از پرداخت مالیات را که یکی از آنها بنیاد جانبازان ( مستضعفان) می باشد نام برده است که این تصویبنامه : تحت نمه مورخ 22/8/68 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ گردیده متاسفانه وزیر امور اقتصادی و دارائی تحت بخشنامه شماره 13661/1163/5/30 - 27/14/71 که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است بخشنامه سابق را کان لم یکن تلقی نموده است صادر کننده بخشنامه به قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب مورخ 7/2/71 مجلس شورای اسلامی استناد نمود در حالی که در قانون فوق الذکر هیچ اشاره به خروج نهادهای انقلابی از پرداخت مالیات نشده است وزیر قانون دانسته است استناد نموده در حالی که همانطوری که مستحضر عام خاص مصرحه را از اعتبار خارج نمی کند چرا که علیرغم عمومیت ماده 187 بند 2 ماده 2 همان قانون بصراحت نهادهای انقلابی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است و نظر به اینکه هیچ قانون لاحق قانون فوق را نسخ نکرده است مستدعی است نسبت به ابطال بخشنامه شماره 13661/1163/5/30 - 27/4/70 عنایت به فرمایند نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی ودارائی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7006 - 91 مورخ 11/8/72 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3108-5/30 - 1/8/72 مدیر کل دفتر فنی مالیاتی نموده است در نامه اخیر آمده است گذشته از اینکه مقررات صدور ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بطور کلی ناظر به وظایف دفاتر اسناد رسمی مبنی بر اخذ گواهی انجام معامله و قید شماره و مرجع صدور آن در سند معامله می باشد و انجام تکلیف قانونی مذکور ارتباطی با شمول یا عدم شمول مالیات که تشخیص و تطبیق آن با مقررات از وظایف مامورین تشخیص است ندارد همچنین بخشنامه مورد نظر نیز با توجه به مقررات اصلاحی مصوب 7/2/71 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور تاکید در انجام تکالیف قانونی دفاتر اسناد رسمی در اجرای مقررات ماده یاد شده صادر گردید است و بدیهی است که معافیت های مالیاتی در موقع رسیدگی و صدور گواهی انجام معامله موضوع ماده مذکور مد نظر مامورین ذیربط قرار می گیرد ضمناً نحوه اجرای فرمان مقام معظم رهبری در خصوص معافیت مالیاتی بنیاد مستضعفان و جانبازان طی دستور العمل شماره ؟؟ - 24/4/72 بکلیه واحدهای مالیاتی بنیاد مذکور ابلاغ گردیده است.....
-----------------------------------------------
شماره 13661/163/5/30 - 27/4/71

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بسمه تعالی
سازمان ثبت و اسناد املاک کشور
نظر به اینکه با اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 و براساس مقررات بند (د) ماده 1 قانون مزبور درآمد حاصل از حق واگذاری محل , و نقل و انتقالات قطعی املاک اشخاص موضوع بندهای 2 و3 قانون مالیاتهای مستقیم از اول سال جاری بدون رعایت معافیتهای مقرر در هر مورد به نرخهای مقرر مربوط مشمول مالیات می باشد که با این ترتیب بدیهی است مفاد بند الف بخشنامه شماره 21392/27715/20 مورخ 22/8/1368 از تاریخ اجرای اصلاحیه مذکور منتقی گردید علیهذا بنام به حکم کلی ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم تنظیم اینگونه اسناد معامله اشخاص موضوع بند 2 ماده 2 قانون مزبور نیز مستلزم اخذ گواهی انجام معامله از حوزه مالیاتی ذیربط خواهد بود بنابراین خواهشمند است مراتب را جهت اطلاع به نحوه مقتضی به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمائید.
محسن نوربخش
وزیر امور اقتصاد و دارائی

رونوشت : پیرو نوشت / بخشنامه فوق الذکر به اداره کل استان مازندران جهت اطلاع ارسال و ضمناً در ارتباط با بند ب / بخشنامه مذکور (41392/271/5/30 - 22/8/68) مقتضی است بحوزه های مالیاتی ذیربط اعلام فرمائید نسبت به انتقالات حق واگذاری محل و املاک مربوط به اشخاص موضوع بند 3 ماده 2 نیز پس از مطالبه و وصول مالیات متعلقه وحسب مورد سالیات بر درآمد ناجار مستغلات اقدام به صدور گواهی انجام معامله نمایند بدیهی است مفاد بند 3 بخشنامه شماره 27854/2697/5/30 مورخ 6/8/1368 در خصوص انتقالات بلاعرض املاک باشخاص مزبور کماکان لازم الرعایه می باشد.
رونوشت : آقای معاون اداره کل جهت اطلاع
اداره امور اقتصادی و دارائی شهرستان تهران جهت اطلاع
ممیزی کل تشخیص مالیاتهای مرکز استان ساری جهت اطلاع
آقای کارشناس مالیاتی / نماینده کمیسیون مالیاتی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
117
تاریخ تصویب :
1373/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :