جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ30/7/73 شماره دادنامه85 کلاسه پرونده72/15
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی .آقای ابوالفضل توحیدی .
طرف شکایت . گمرک جمهوری اسلامی ایران .
موضوع شکایت و خواسته . لغو بند الف ماده 4 بخشنامه شماره 1058/2088711/326/1/33 مورخ 20/11/71 .
مقدمه . شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است : گمرک بموجب بخشنامه صادره بعلت داشتن پرونده اتهامی از پرداخت پاداش و عیدی پایان سال سالهای 69 و 70 و 71 اینجانب و سایر افراد مشابه خودداری می نماید. با عنایت به اینکه وجود پرونده اتهامی نمی تواند مبنای محکومیت قطعی باشد و طبق قانون شرع اسلام و قانون قضا هر خطائی یک مجازات دارد بنابراین چنانچه خطائی در یکسال انجام گرفته باشد و قطعیت یابد ویا نیابد نمی تواند موجب ساقط شدن حقوق مستخدم در سالهای بعدی گردد مگر بموجب قانون . با عنایت به مراتب فوق لغو بند الف ماده 4 بخشنامه مورد شکایت درخواست میگردد معاون دفتر حقوقی قضایی گمرک ایران در پاسخ به شکایت طی نامه شماره 34945/592/512 /54 - 21/6/73 اعلام داشته اند: بخشنامه مورخ 20/11/71 صادره از سوی معاونت اداری و مالی گمرک ایران مربوط است به پرداخت یک ماه حقوق و مزایا به مناسبت دهه مبارکه فجر و ارتباطی با عیدی آخر سال که براساس مصوبه هیات محترم دولت می باشد ندارد.
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق بریاست حجه السلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره باتفاق آرا بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
رای
نظر به اینکه پرداخت پاداش به کارکنان دولت الزامی نبوده و علی الاصول منوط به انجام خدمات برجسته و رضایت بخش براساس شرایط و ضوابط مقرر می باشد بند الف از شق بخشنامه شماره 1508/ 2088711/326/1/33مورخ 20/11/71 معاون اداری و مالی گمرک ایران مبنی بر عدم تعلق پاداش مذکور در آن بخشنامه به مستخدمین متهم به ارتکاب خطای اداری و یا محکوم به مجازات اداری مخالف قانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی پور

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی

شماره: 1058/2088711/326/1/33
مورخ: 20/11/71

بسمه تعالی
گمرک ایران
با عنایت به رضایت مقام محترم ریاست کل از عملکرد سالجاری گمرکات و با توجه به دستورات اکید ایشان مبنی بر قدردانی و تقدیر از پرسنل صدیق و زحمتکش گمرک که با تلاش شبانه روزی و روز افزون وظایف محموله را به انجام رسانده و با سلامت کاری موفق به کسب حقوق حقه دولت محترم جمهوری اسلامی گردیده اند ؟؟ و مبارکی ایام مقدس دهد فجر بدین وسیله اجازه داده می شود در جهت تشویق و ترغیب کلیه کارکنانی شاغل آن واحد با رعایت دقیق ضوابط و مقررات ذیل لیست مورد نظر و ابا ذکر مشخصات تکامل (نام , نام و ناخانوادگی , میزان حقوق و فوق العاده شغل , مالیات متعلقه , خالص دریافتی , شماره حساب بانکی) تهیه و پس از امضا بالاترین مقام واحد گمرک و عامل ذیحسابی : ب مربوط به اداره کل امور مالی ارسال نمایند .
1 - میزان پاداش برابر یکماه دستمزد یا حقوق باضافه تفاوت تطبیق حقوق اضافه ؟؟؟؟ نسبت ؟؟ اشتغال بکار در سال 1371 در گمرک ایران با توجه به خدمت کامل تمام وقت ده ماهه (لغایت دی ماه 71) خواهد بود.
تبصره - سایر مزایا از قبیل بدی آب و هوا دوری از تسهیلات زندگی محل خدمت مسکن و خواربار و شرایط سختی کار , کمک هزینه عائله مندی همسر و فرزندان و امثالهم در میزان پاداش قابل احتساب نمی باشد.
2 - به کارکنان نیمه وقت 50% پاداش موضوع بند یک پرداخت میباشد.
3 - میزان و ملاک پرداخت پاداش لیست پرداخت حقوق دی ماه سال جاری و یا احکام صادره از سوی اداره کل امور اداری تا پایان دی ماه که قبل از تهیه لیست پاداش به واحد مالی تحویل شده باشد.
4 - به کارکنان مشروحه زیر پاداش تعیین شده موضوع بند یک این دستورالعمل قابل پرداخت نمی باشد.
الف - کارکنانی که در سالجاری پرونده آنها در دادگاه اداری مطرح گردیده و یا در رای محکومیت اداری باشند.
ب - کارکنانی که در سال جاری آماده بخدمت گردیده اند.
ج - پرسنلی که در سالجاری از سوی مدیران گمرک ایران توبیخ کتبی با درج در پرونده گردیده اند.
د - افرادی که تا پایان دی ماه سال 71 از گمرک ایران منتقل و یا به سازمانهای دیگر مامور گردیده اند.
عباس فکور
سرپرست معاونت اداری و مالی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
85
تاریخ تصویب :
1373/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :