جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


شماره 391 د 2/10/1358
لایحه قانونی راجع به (کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی) و (پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری) که در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.
ماده واحده - ( کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی) مشتمل بر 30 ماه و (پروتکل مربوط به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری) مورخ 24 آوریل 1978 (4/2/57) تصویب و بوزارت امور خارجه اجازه داده میشود که تشریفات تسلیم اسناد تصویب را انجام دهد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی

حکومت دولت بحرین
دولت ایران
حکومت جمهوری عراق
حکومت دولت کویت
حکومت سلطنت عمان
حکومت دولت قطر
حکومت پادشاهی عربسان سعودی
حکومت دولت امارت عربی متحده

با درک این حقیقت که آلودکی محیط زیست دریائی منطقه مشترک بین بحرین - ایران- عراق- کویت- عمان- قطر- عربستان سعودی و امارات عربی متحده به نفت و سایر مواد مضره یا سمی ناشی از فعالیت های انسان در خشکی یا در دریا بخصوص از طریق تخلیه بی رویه و بدون نظارت این مواد و ایجاد خظر روزافزون برای حیات دریائی و شیلات و سلامت انسان واستفاده های تفریحی از سواحل و سایر تسهیلات رفاهی می نماید.
با توجه به خصوصیاتت ویژه هیدروگرافیک و اکولوژیک محیط زیست دریایی منطقه و آسیب پذیری خاص آن نسبت به آلودگی.
با آگاهی از ضرورت حصول اطمینان از اینکه فعالیتهای مربوط به توسعه شهر و روستاها و در نتیجه استفاه از زمین باید بنحوی صورت پذیرد که حتی الامکان منابع دریائی و تاسیسات و وسایل رفاهی سواحل حفظ شود و این توسعه به محیط زیست دریایی لطمه واردنسازد.
با اعتقاد به حصول اطمینان از اینکه جریانات توسعه صنعتی به هیچ وجه به محیط زیست دریائی در منطقه آسیب نرساند ومنابع زنده در آن وهمچنین سلامت انسان را بخطر نیاندازد.
با وقوف بر لزوم اتخاذ یک روش مدیریت جامع در مورد استفاده از محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی که نیل به هدفهای مربوط به محیط زیست و عمران وتوسع را بنحوی هماهنگ امکان پذیر سازد.
با آگاهی از نیاز به تنظیم دقیق یک برنامه پژوهشی ومراقبت و ارزیابی با توجه به کمبود اطلاعات علمی در خصوص الودگی دریا در منطقه.
با توجه به اینکه دولتهای منطقه مسئولیت خاصی برای حفظ محیط زیست دریائی آن بعهده دارند.
با آگاهی از اهمیتی که همکاری و هماهنگی اقدامات بر اساس منطقه ای با هدف حمایت از محیط زیست دریائی منطقه به سود کلیه طرفهای ذینفع منجمله نسلهای آینده دارد.
با در نظر گرفتن کنوانسیون های بین المللی موجودی که با کمیسیون حاضر ارتباط دارند-
بشرح زیر موافقت می نمایند:

ماده 1
تعریفات
از لحاظ کنوانسیون حاضرک
الف- مقصود از ((آلودگی دریائی)) داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریائی بوسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم می باشد که اثرات زیان بخش مانند آسیب منابع زنده و خطر برای سلامت انسان وایجاد کمانع در فعالیتهای دریای از جمله ماهیگیری و لطمه به کیفیت از لحاظ استفاه از آب دریا وکاهش وسایل رفاهی به بار آورد یا احتمال ایجاد اینگونه خطرات را در بر داشته باشد.
ب- مقصوداز((مراجع ملی))مرجعی است که هر دولت متعاهد بعنوان مسئول هماهنگ ساختن مساعی ملی برای اجرای این کنوانسیون و پروتکلهای آن تعیین نموده است.
ج- مقصود از((سازمان)) سازمانی است که دول متعاهد طبق بندالف ماده 1 تاسیس نموده اند.
د- مقصود از((دبیرخانه)) دبیرخانه سازمان است که طبق ماده 16 تشکیل می گردد.
ه- مقصود از((طرح عملیاتی)) طرح عملیاتی برای حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی بین بحرین- ایران- عراق - کویت- عمان- قطر- عربستان سعودی و امارات عربی متحده می باشد که در کنفرانس منطقه ای نمایندگان تام الاختیار کویت درباره حمایت وتوسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی که از تاریخ 15 تا 23 آلأوریل 1978 منعقد گردید به تصویب رسیده است.
ماده 2
شمول جغرافیائی
الف- کنوانسیون حاضر شامل محدوده دریایی منطقه است که از جنوب محدود است به خطوطی که نقاط جغرافیای زیر را بهم وصل می کند:
از راس ضربت علی به مختصات 16 درجه و 39 دقیقه شمالی و 53 درجه و 3 دقیقه 30 ثانیه شرقی
به نقطه ای با مختصات 16 درجه شمالی و 53 درجه و 25 دقیقه شرقی

به نقطه ای با مختصات 17 درجه و شمالی 56 درجه و 30 دقیقه شرقی
به نقطه ای با مختصات 20 درجه و 30 دقیقه شمالی و 60 درجه شرقی
سپس به راس الفاسته با مختصات 25 درجه و 4 دقیقه شمالی و 61 درجه و 25 دقیقه شرقی
( که از این پس منطقه دریایی نامیده خواهد شد.)

ب- محدوده دریائی شامل آبهای داخلی دولتهای متعاهد نخواهد بود مگر در مواردیکه بنحوی دیگر در کنوانسیون حاضر و یا در هر یک از پروتکل های مربوطه تعیین شده باشد.

ماده3
تعهدات عمومی
الف- دولتهای متعاهد- منفردا" و یا مشترکا" کلیه اقدامات لازم را طبق این کنوانسیون و پروتکلهای لازم الاجرائی که در آن عضویت دارند برای جلوگیری یا کاستن از آلودگی محیط زیست در منطقه دریائی ومبارزه با آلودگی اتخاذ خواهند نمود.
ب- علاوه بر پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودکی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری که همزمان با این کنوانسیون برای امضاء مفتوح گردیده است- دولتهای متعاهد در تنظیم و تصویب پروتکلهای دیگری که متضمن اقدامات و خط مشی ها و ضوابط مورد توافق برای اجرای این کنوانسیون باشد همکاری خواهند کرد.
ج - دولتهای متعاهد ضوابط و قوانین ومقررات ملی مورد لزوم برای انجام موثر تعهد مقرر در بند الف این ماده را وضع و کوشش خواهند کر که سیاستهای ملی خود را از این حیث هماهنگ سازند و برای این منظور یک مرجع ملی تعیین نمایند.
د- دولتهای متعاهد به منظور وضع واتخاذ ضوابط منطقه ای و رویه ها و خط مشی های توصیه شده برای جلوگیری و یا کاستن از آلودگی از کلیه منابع آلودگی و مبارزه با آن موافق با هدفهای این کنوانسیون- با سازمانهای صلاحیتدار بین المللی و منطقه ای و ناحیه ای همکاری نموده و یکدیگر را در انجام تعهدات خود مساعدت خواهند کرد.
ه- دولتهای متعاهد منتهای کوشش خود را بعمل خواهند آورد تا اطمینان حاصل کنند که اجرای این کنوانسیون موجب تبدیل یک نوع آلودگی به نوعی دیگر که ممکن است برای محیط زیست زیان بخش باشد نخواهد شد.
ماده 4
آلودگی از کشتی ها
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را که طبق کنوانسیون و با رعایت مقررات قابل اجرای قوانین بین المللی برای جلوگیری از آلودگی وکاهش آن ومبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی از کشتی ها ناشی می شود معمول خواهند داشت ومراقبت خواهند کرد که مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی منجمله سربار کردن و آب توازن مجزا و مخازن و روشهای شستشوی مخازن با نفت خام رعایت گردد.

ماده 5
آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشت یووسایط نقلیه هوایی
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات مناسب را جهت جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه مواد زاید و سایر مواد از کشتی ها و وسایط نقلیه هوایی ناشی می شود معمول خواهند داشت و مراقبت بعمل خواهند آورد که مقررات قابل اجرای بین المللی مربوط به کنترل این نوع آلودگی طبق آنچه در کنوانسیون های بین المللی مربوطه پیش بینی شده است بنحو موثری در منطقه دریایی رعایت گردد.

ماده6
آلودگی ناشی از منابع وقاع در خشکی
دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از موادی که از خشکی- از راه هوا یا مستقمیا" از ساحل به منطقه دریایی داخل می شود منجمله مواد زاید و فاضلاب ها معمول خواهند داشت.

ماده7
آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره
الف- دولتهای متعاهد کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری و کاستن از آلودگی و مبارزه با آن در منطقه دریائی که از عملیات اکتشافی وب هره برداری در بستر دریای سرزمینی و زیر بستر آن و فلات قاره ناشی می شود منجمله جلوگیری از حوادث ومقابله با موارد اضطراری آلودگی که موجب صدمه به محیط زیست دریایی می گردد بعمل خواهند آورد.

ماده 8
آلودگی ناشی از سایر فعالیتهای انسان
دولتهای متعاهد- کلیه اقدامات لازم را جهت جلوگیری و کاستن از آلودگی ناشی از احیای اراضی ولایروبی های مربوط و لایروبی ساحلی بعمل خواهند آورد و با اینگونه آلودگی مبارزه خواهند نمود.

ماده 9
همکاری برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی
الف- دولتهای متعاهد منفردا" و یا مشترکا" کلیه اقدامات لازم منجمله اقداماتی را که برای حصول اطمینان از آمادگی تجهیزات و وسایل کافی و پرسنل واجد شرایط به منظور مقابله با موارد اضطراری آلودگی در منطقفه دریائی بدون توجه به علت آن و برای کاهش یا رفع خسارت ناشی از آن ضروری است- معمول خواهند داشت.
ب - هر یک از دولتهای متعاهد که از مورد اضطراری آلودگی در منطقه دریائی مطلع شود باید بدون تاخیر مراتب را بسازمان مذکور در ماده 16 و توسط دبیرخانه یا مستقمیا" به هر دولت متعاهدی که ممکن است از چنین مورد اضطراری آسیب پذیر اطلاع دهد.

ماده 10
همکایهای علمی و فنی
الف- دولتهای متعاهد مستقمیا" یا در صورت لزوم از طریق سازمانهای ذیصلاح بین المللی در زمینه تحقیقات علمی- کنترل و ارزیابی مربوط به آلودگی در منطقه دریائی همکاری خواهند نمود- و اطلاعات حاصله و دانستنی های علمی را جهت اجرای این کنوانسیون و هر یک از پروتکل های آن مبادله خواهند کرد.
ب - دولتهای متعاهد که با همکاری سازمانهای صلاحیتدار منطقه ای یا بین المللی به منظور تدوین وایجاد هماهنگی برنامه های ملی تحقیقاتی ومراقبت وارزیابی مربوط به هر گونه آلودگی در منطقه دریائی و همچنین ایجاد شبکه منطقه ای به منظور حصول اطمینان از هماهنگی این برنامه ها یا یکدیگر همکاریهای بیشتری خواهند کرد. بدین منظور هر دولت متعاهد مرجع ملی مسئول تحقیقات وکنترل آلودگی در قلمرو ملی خود تعیین خواهد نمود و در برنامه های بین المللی برای تحقیقات وکنترل آلودگی در خارج از قلمرو خود شرکت خواهند نمود.

ماده 11
ارزیابی محیط زیست
الف - هر یک از دولتهای متعاهد کوشش خواهد کرد در کلیه فعالیتهای برنامه ریزی که متضمن اجرای پروژه هائی در داخل سرزمین خود وب خصوص در مناطق ساحلی که ممکن است خطر ایجاد آلودگی در منطقه دریائی نماید- ارزیابی اثرات بالقوه این فعالیتها را بر محیط زیست منظور نماید.
ب- دولتهای متعاهد می توانند با مشورت دبیرخانه روشهائی برای انتشار اطلاعات مربوط به فعالیتهای مذکور در بند الف فوق اتخاذ نمایند.
ج - دولتهای متعاهد تقبل می کنند که منفردا" یا مشترکا" رهنمودهای فنی و غیره طبق روشهای فنی معمول به منظور کمک به برنامه ریزی پروژه های عمرانی خود را به نحوی تهیه نمایند که اثرات زیان بخش آنها بر محیط زیست دریایی بحداقل کاهش داده شود. در این مورد در صورت اقتضاء استاندارهای بین المللی می تواند ملاک عمل قرا رگیرد.

ماده 12
کمکهای فنی وغیره
دولتهای متعاهد مستقمیا" یا از طریق سازمانهای صلاحیت دار منطقه ای یا بین المللی در تهیه و تنظیم برنامه های کمکهای فنی وغیر در زمینه های مربوط به آلودگی دریا و با همکاری سازمان مذکور در ماده 16 با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

ماده 13
مسئولیت و جبران خسارت
دولتهای متعاهد- متقبل می شوند که در تدوین و قبول مقررات وروشهای مربوط به تعیین موارد زیر با یکدیگر همکاری کنند:
الف - مسئولیت مدنی و جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست دریا- با درنظر گرفتن مقرارت بین المللی مربوطه- و
ب- مسئولیت و جبران سخارت از نقض تعهدات این کنوانسیون و پروتکل های آن

ماده 14
مصونیت ناشی از حاکمیت دولت
کشتی های جنگی یا سایر کشتی هائیکه در خدمت یا مالکیت دولت بوده و برای خدمات غیر بازرگانی مورد استفاه قرا می گیرند مشمول مقررات این کنوانسیون نخواهند بود. هر یک از دولتهای متعاهد حتی الامکان کوشش خواهد کرد که کشتی های جنگی خود وکشتی های دیگر که متلعق به آن دولت بوده یا بوسیله آن اداره و فقط برای خدمات بازرگانی دولتی بکار برده می شوند مقررات این کنوانسیون را در جلوگیری از آلودگی محیط زیست دریایی رعایت کنند.

ماده 15
عدم شمول
هیچ چیز در این کنوانسیون به حقوق یا دعاوی هیچیک از دولتهای متعاهد نسبت به ماهیت یا حدود قلمرو حاکمیت دریایی آن دولت که ممکن است طبق حقوق بین الملل ایجاد گردد- لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

ماده16
سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریائی
الف- دولتهای متعاهد بدینوسیله یک سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریائی تاسیس می کنند که مقر دائمی آن در کویت قرار خواهد داشت.
ب- سازمان از ارگانهای زیر تشکیل خواهد گردید:
(1)یک شورا متشکل از نمایندگان دولتهای متعاهد که وظایف مندرج در بند(د) ماده 17 را انجام خواهد داد.
(2) یک دبیرخانه که وظایف مندرج در بند الف ماده 18 را انجام خواهد داد.
(3)یک کمیسیون قضائی برای حل اختلافات که ترکیب و حدود اختیارات و آئین نامه در اولین اجلاس شورا تعیین خواهد شد.

ماده 17
شورا
الف- جلسات شورا طبق بند الف ماده 18 وبندب ماده 30 تشکیل خواهد شد.
شورا سالی یکبار جلسات عادی تشکیل خواهد داد. جلسات فوق العاده شورا بنا به تقاضای حداقل یک دولت متعاهد با تائید یک دولت متعاهد دیگر یا بنا به تقاضای دبیر اجرائی با تائید حداقل دو دولت متعاهد تشکیل خواهد گردید. جلسات شورا در مقر سازمان یا در هر جائی که با مشورت بین دولت متعاهد مورد توافق قرار گیرد تشکیل خواهد شد. سه چهارم دولت متعاهد حد نصاب لازم را تشکیل خواهند داد.
ب- ریاست شورا به ترتیب الفبائی نام کشورها بزبان انگلیس به نوبت به هر یک از آنها محول خواهد گردید. رئیس شورا مدت یک سال در سمت خود انجام وظیفه خواهد کرد و طی مدت ریاست نمی تواند بعنوان نماینده دولت خود خدمت کند. چنانچه پست ریاست خالی شود دولت متعاهد یکه عهده دار ریاست شورا می باشد جانشین برای احراز این مقام تعیین خواهد کرد تا پایان نوبت ریاست آن دولت در سمت مذکور باقی بماند.
ج- روش اخذ رای در شورا بشرح زیر خواهد بود:
(1)هر دولت متعاهد دارای یک رای خواهد بود.
(2)تصمیمات مربوط به موضوعات ماهوی با اتفاق آراء دولت متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای اتخاذ خواهد گردید.
(3)تصمیمات مربوط به امور آئین نامه ای با اکثریت سه چهارم آراء دولت متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای اتخاذ شرکت خواهد شد.
د-وظایف شورا بشرح زیر است :
(1)بررسی مرتب اجرا یکنوانسیون و پروتکل های آن و برنامه های عملیاتی مذکور در بند(ه)ماده1
(2)بررسی وارزیابی وضع آلودگی دریا و اثرات آن بر منطهق دریائی براساس گزارشهایی که از طرف دولتهای متعاهد و سازمانهای صلاحتیدار بین المللی یا منطقه ای دریافت می دارد.
(3)تصویب یا بررسی یا اصلاح الحاقیه های کنوانسیون و پروتکلهای آن بر حسب مورد طبق مقررات ماده 21.
(4)دریافت و بررسی گزارشهائیکه طبق ماده 9 و23 توسط دولتهای متعاهد ارسال می گردد.
(5)بررسی گزارش هائیکه توسط دبیرخانه راجع به مسائل مربوط به کنوانسیون و موضوعات مربوط به اداره سازمان تهیه می گردد.
(6)توصیه راجع به تصویب پروتکل الحاقی یا هر اصلاحیه به کنوانسیون یا پروتکل های آن طبق مواد 19 و20.
(7) ایجاد ارگان های فرعی و گروههای کار موقت که ممکن است برای بررسی مسایل مربوط به کنوانسیون و پروتکلهای آن در الحاقیه های کنوانسیون و پروتکل های آن لازم باشد.
(8) انتصاب یک دبیر اجرائی و تنظیم مقرراتی برای انتصاب کارمندان دیگر دبیرخانه بوسیله دبیر اجرائی.
(9)بررسی مرتب وظایف دبیرخانه
(10)بررسی مبادرت به هر اقدام اضافی که ممکن است برای نیل به هدفهای کنوانسیون و پروتکلهای آن لازم باشد.

ماده 18
دبیرخانه
الف- دبیرخانه شامل دبیراجرائی و پرسنل لازم برای انجام وظائف زیر خواهد بود:
(1)تشکیل و تهیه تدارکات جلسات شورا و ارگان های فرعی آن و گروه های کار موقت مندرج در ماده 17 و کنفارنسهای مندرج در مواد 19 و20.
(2) ارسال اطلاعیه ها و گزارشها و سایر اطلاعاتیکه طبق مواد 9 و 23 دریافت می دارد.
(3)بررسی سوالاتی که از طرف دولت متعاهد بعمل آمده یا اطلاعاتیکه از طرف آنها ارسال گردیده و مشورت با آنها درباره مسائل مربوط به کنوانسیون و پروتکل ها و الحاقیه های آن.
(4)تهیه گزارش راجع به مسائل مربوط به کنوانسیون و اداره امور سازمان.
(5)ایجاد- نگهداری وانتشار مجموعه قوانین ملی کلیه دولتهای متعاهد درباره محیط زیست دریائی.
محیط زیست دریائی.
(6) ایجاد ترتیبات لازم در صورت تقاضا برای تامین کمک فنی و راهنمائی برای تهیه طرح قوانین مربوطه ملی به منظور اجرای موثر کنوانسیون و پروتکل های آن.
(7) ایجاد ترتیبات لازم برای برنامه های کارآموزی در زمینه های مربوط به اجرای کنوانسیون و پروتکل های آن.
(8) اجرای وظایفی که طبق پروتکل های کنوانسیون برای آن تعیین شده است.
(9) انجام وظایف دیگری که ممکن است توسط شورا برای اجرای کنوانسیون و پروتکل های مربوطه برای آن تعیین گردد.
ب- دبیر اجرائی بالاترین مقام اداری سازمان خواهد بود و وظایفی را که برای اداره امور کنوانسیون حاضر لازم است و وظایف دبیرخانه وسایر وظائفی که از طرف شورا طبق آئین نامه ومقررات مالی آن به دبیر اجرائی محول می گردد انجام خواهد داد.

ماده 19
تصویب پروتکل های الحاقی
هر دولت متعاهد می تواند طبق بند ب ماده 3 در کنفرانس دیپلماتیک دولتی متعاهد که بنا به درخواست حداقل سه دولت متعاهد توسط دبیرخانه تشکیل می گردد پروتکل های الحاقی برای کنوانسیون حاضر پیشنهاد نماید. پروتکل های الحاقی با اتفاق آراء دولتهای متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای به تصویب خواهد رسید.

ماده 20
اصلاحیه های کنوانسیون و پروتکل های آن
الف- هر یک از دولتهای متعاهد عضو کنوانسیون حاضر یا هر یک از پروتکل های آن می تواند در کنفرانس دیلماتیک که بنا به تقاضای حداقل سه دولت متعاهد توسط دبیرخانه تشکیل می گردد اصلاحیه هائی بر کنوانسیون و پروتکل های مربوطه پیشنهاد نماید. اصلاحیه های کنوانسیون و پروتکل های مربوطه به اتفاق آراء دولت های متعاهد حاضر و شرکت کننده در رای تصویب خواهد شد.
ب- اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون و به پروتکل های مصوب کنفرانس دیپلماتیک توسط دولت نگهدارنده برای پذیرش به کلیه دولتهای متعاهد ارسال خواهد شد. پذیرش اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا به پروتکل های آن کتبا" به دولت نگهدارنده اطلاع داده خواهد شد. اصلاحیه هائی که طبق این مادهتصویب می شود از روز سی ام پس از اینکه دولت نگهدارنده اطلاعیه پذیرش از سه چهارم دولت های متعاهد کنوانسیون یا پروتکل مربوطه دریافت داشت برای کلیه دولتهای متعاهد لازم الاجراء خواهد شد مگر برای آن دولتهائیکه به دولت نگهدارنده عدم پذیرش خود را اطلاع داده باشند.
ج- پس از لازم الاجراء شدن هر یک از اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا پروتکل هر دولت متعاهد جدیدی که به کنوانسیون یا به پروتکل های فوق الذکر محلق شود دولت متعاهد نسبت به متن اصلاح شده کنوانسیون یا پروتکل مورد نظر محسوب می گردد.

ماده 21
الحاقیه ها و اصلاحیه های آنها
الف- الحاقیه های کنوانسیون یا هر پروتکل جزء لاینفک کنوانسیون یا پروتکل مربوطه خواهد بود.
ب- روش تصویب و لازم الاجراء شدن اصلاح هر یک از الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های هر یک از پروتکل ها بشرح زیر خواهد بود مگر آنکه بنحو دیگر در پروتکل مربوطه پیش بینی شده باشد:
(1) هر یک از دولتهای عضو کنوانسیون یا عضو یک پروتکل می تواند نسبت به الحاقیه های مربوطه در جلسات شورای مندرج در ماده 17 پیشنهاد اصلاحی ارائه نماید.
(2)تصویب این اصلاحیه ها درجلسات فوق الذکر باتفاق آراء خواهد بود.
(3)دولت نگهدارنده مذکور در ماده 30 اصلحیه هائی را که به این نحو تصویب می شوند بدون تاخیر به کلیه دولتهای متعاهد اعلام خواهد نمود:
(4) هر یک از دولت متعاهد که نسبت به اصلاحیه مربوط به الحاقیه های کنوانسیون یا الحاقیه های هر یک از پروتکل ها نظر دیگری داشته باشد باید نظر خود را کتبا" ظرف مدتی که هنگام تصویب اصلاحیه توسط دولتهای متعاهد مربوطه تعیین می شود به دولت نگهدارنده اعلام کند.
(5)دولت نگهدارنده باید اطلاعیه هائی را که تحت بند فرعی قبل دریافت می دارد بدون تاخیر به اطلاع کلهی دولتهای متعاهد برساند.
(6)پس از انقضای مدت مذکور در بند فرعی (4) فوق اصلاحیه مربوط به الحاقیه برای کلیه دول عضو کنوانسیون یا عضو هر پروتلک که طبق مفاد بند فرعی مذکور اطلاهیه ای تسلیم نکرده باشد- لازم الاجراء شدن خواهد گردید.
ج- روش تصویب و لازم الاجراء شدن هر الحاقیه جدید مروبط به کنواهنسیون یا مربوط به هر یک از پروتکل ها با روش مورد به تصویب و لازم الاجراء شدن اصلاحیه های مربوط به الحاقیه ها طبق مقررات این ماه یکسان خواهد بود مشروط بر اینکه اگر کنوانسیون یا پروتکل مربوطه دارای اصلاحیه است الحاقیه جدید تا زمانیکه اصلاحیه مربوط به کنوانسیون یا به پروتکل مورد نظر لازم الاجراء نشده است الحاقیه جدید لازم الاجراء نخواهد شد.

ماده 22
آئین نامه داخلی ومقررات مالی
الف- شورا در نخستین جلسه آئین نامه داخلی خود را تصویب خواهد کرد.
ب- شورا مقررات مالی را بخصوص برای تعیین مبلغ سهمیه هر یک از دولت متعاهد تصویب خواهد کرد.

ماده 23
گزارشها
هر یک از دولتهای متعاهد گزارشهایی راجع به اقداماتی که در اجرای مقررات کنوانسیون و پروتکل های آن به شورا تسلیم خواهد کرد. نحوه ارسال و نوع گزارش از طرف شورا تعیین خواهد شد.

ماده 24
نظارت بر اجرای کنوانسیون
دولتهای متعاهد در تهیه و تنظیم روشها برای اجرای موثر کنوانسیون و پروتکلهای آن از جمله کشف تخلفات - تشریک مساعی نموده و برای این مقصود از کلیه تدابیر عملی ومقتضی برای کشف آلودگی ومراقبت از محیط زیست منجمله ز روشهای مناسب برای ارسال گزارش و گردآوری اسناد ومدارک استفاده خواهند کرد.

ماده 25
رفع اختلافات
الف- در صورت بروز اختلاف در تفسیر و تعبیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکل های آن - دولت متعاهد از طریق مذاکره یا هر طریق مسالمت آمیز دیگر به انتخاب خود برای رفع اختلافات اقدام خواهند کرد.
ب- هرگاه دولتهای متعاهد طرف اختلاف نتوانند اختلاف خود را از طریق مذکور در بند الف فوق حل و فصل نمایند- اختلاف خود را به کمیسیون قضائی حل اختلافات مذکور در بندب (3) ماده 16 ارجاع خواهند کرد.

ماده 26
امضاء
کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری از تاریخ 24 آوریل تا 23 ژوئیه 1978 در کویت برای امضاء هر یک از دولتهای شرکت کننده در کنفرانس نمایندگان تام الاختیار منطقه ای کویت درباره حمایت از محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی که از 15 تا 23 آوریل 1978 به منظرو تصویب کنوانسیون و پروتکل تشکیل گردی مفتوح خواهد بود.

ماده 27
تصویب - پذیرش - موافقت یا الحاق
الف - کنوانسیون حاضر و پروتکل مربوط به همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری و هر پروتکل دیگر کنوانسیون منوط به تصویب - پذیرش یا موافقت دول مذکور در ماده 26 خواهد بود.
ب-کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری از تاریخ 24 ژوئیه 1978 برای الحاق دول مذکور در ماده 26 مفتوح خواهد بود.
ج- هر دولتی که این کنوانسیون را تصویب کند یا آنرا بپذیرد یا با آن موافقت نماید یا به آن ملحق شود به منزله آن خواهد بود که پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری را تصویب کرده یا پذیرفته یا با آن موافقت نموده یا به آن ملحق شده است.
د- اسناد تصویب - پذیرش - موافقت یا الحاق به دولت کویت که عهده دار وظایف دولت نگهدارنه می باشد سپرده خواهد شد.

ماده 28
اجرای کنوانسیون
الف -کنوانسیون حاضر و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری در نودومین روز پس از تاریخ سپردن حداقل پنج سند تصویب یا پذیرش یا موافقت یا الحاق لازم الاجراء خواهد شد.

ماده 29
خروج
الف- هر یک از دولتهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون با اعلام کتبی به دولت نگهدارنده مبنی بر کناره گیری از عضویت در این کنوانسیون خارج می شود.
ب- هر یک از دولتهای متعاهد می تواند در هر زمان پس از پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن هر پروتکل مربوط به این کنوانسیون با اعلام کتبی به دولت نگهدارنده مبنی بر خروج از عضویت در پروتکل مورد نظر خارج شود مگر آنکه در خود پروتکل به نحو دیگری پیش بینی شده باشد.
ج- خروج از عضویت نود روز پس از تاریخ اعلام کتبی به دولت نگهدارنده انجام خواهد پذیرفت.
د- خروج هر دولت متعاهد از نوانسیون به منزله خروج آن دولت از هر یک از پروتکلهایی است که در ا، عضویت دارد.
ه - خروج هر دولت متعاهد از پروتکل همکاری منطقه ای در موارد اضطراری آلودگی به منزله خروج آن دولت از کنوانسیون خواهد بود.

ماده 30
مسئولیتهای دولت نگهدارنده کنوانسیون
الف- دولت نگهدارنده مراتب زیر را به دولتهای متاهد و دبیرخانه اطلاع خواهد داد:
(1)امضای کنوانسیون حاضر و هر یک از پروتکل های آن و سپردن اسناد تصویب- پذیرش – موافقت یا الحاق طبق ماده 27.
(2) تاریخی که کنوانسیون و هر یک از پروتکل های آن طبق مفاد ماده 28 لازم الاجراءمیگردد.
(3) اطلاعیه مربوط به تصمیم دیگر که طبق مواد 20 و 21 تسلیم می شود.
(4) اعلام مربوط به خروج که طبق ماده 29 تسلیم می گردد.
(5) اصلاحیه های مصوبه در مورد کنوانسیون و هر یک از پروتکل ها و پذیرش آنها از طرف دولتهای متعاهد و تاریخ لازم الاجراء شدن اصلاحیه های مزبور طبق مقررات ماده 20.
(6) تصویب الحاقیه های جدید واصلاحیه هر یک از الحاقیه های طبق ماده 21.
ب- دولت نگهدارنده ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن کنوانسیون اولین شورا را تشکیل خواهد داد. نسخه اصلی کنوانسیون حاضر و هر یک از پروتکلهای آن و هر یک از الحاقیه های مربوط به کنوانسیون یا مربوط به پروتکل های آن یا نسخه اصلی هر یک از اصلاحیه های مربوط به کنوانسیون یا پروتکل ها یا به هر یک از الحاقیه های کنونسیون یا الحاقیه های پروتکل ها به دولت نگهدارنده یعنی دولت کویت سپرده خواهد شد.
دولت نگهدارنده نسخه هائی از آنها را برای کلیه دولت مربوطه خواهد فرستاد وکلیه اسنا وهمه اقدامات بعدی مربوط به آنها را طبق ماه 102 منشور ملل متخد در دبیرخانه ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
در تائید مراتب فوق نمایندگان تام الاختیار امضاء کننده زیر که از طرف دولتهای خود به آنها اجازه لازم داده شده است کنوانسیون حاضر را امضاق نموده اند.
این کنوانسیون در تاریخ 24 آوریل 1978 در کویت بزبانهای عربی-انگلیسی و فارسی که هر سه متن آن بطور متساوی معتبر می باشد تنظیم وامضاء گردید.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و تعبیر یا اجرای این کنوانسیون یا پروتکل های آن متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

اطلاعات و مقررات عمومی کنوانسیون :
تاریخ انعقاد-24 آوریل 1978
تاریخ لازم الاجرا شدن - یکم ژوئیه 1979
تاریخ عضویت ایران- یکم ژوئن 1980
محل انعقاد- کویت
محل دبیرخانه - بصورت سازمان منطقه ای حمایت محیط زیست دریایی(راپمی)- کویت
مرجع نگهدارنده اسناد- دولت کویت
زبانهای رسمی پروتکل - فارسی، عربی، انگلیسی
مرجع ملی پروتکل در ایران- سازمان حفاظت محیط زیستپروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی
ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطراری
(کویت-1357)PROTOCOL CONCERNING REGIONAL CO
OPERATION IN COMBATING POLLUTION BY
OIL & OTHER HARMIFUL SUBSTANCES IN CASE OF EMERGENCY
KUWAIT-1978

پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی
ناشی از نفت وسایر مواد مضره در موارد اضطراری
(کویت – 1357)

دولتهای متعاهد:
عضو کنوانسیون منطقه ای کویت برای هماری در زمینه حمایت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی( که از این پس کنوانسیون نامیده خواهد شد.)
با آگاهی از ضرورت و توجه خاص به امکان دائمی وقوع حوادث غیر مترقبه که ممکن است منجر به آلودگی مهم بوسیله نفت یا سایر مواد مضره گردد و لزوم هکاری و اتخاذ اقدامات موثر برای مقابله با آنها.
با وقوف بر اینکه تدابیر موجود برای مقابله با موارد اضطراری آلودگی بایستی در سطوح ملی ومنطقه ای افزایش یابد تا بتوان با این مشکل بنحو کامل و جامع و بنفع منطقه مقابله نمود.
بشرح زیر موافقت نمودند:
ماده 1
از لحاظ پروتکل حاضر:
1- مقصود از((مرجع مربوطه)) مرجع ملی تعریف شده در ماه یک کنوانسیون یا مرجع یا مراجعی است که در یک کشور متعاهد بوسیله((مرجع ملی)) برای مقاصد زیر تعیین شده باشد:
الف- مبارزه یا انجام عملیات دیگر در موارد اضطراری در دریا.
ب- دریافت و هم آ÷نگ کردن اطلاعات مربوط به موارد خاص اضطراری در دریا.
ج- هم آهنگ کردن امکانات موجود ملی برای مبارزیه با موارد اضطراری در دریا بطور اعم در داخل کشور با سایر دولتهای متعاهد.
2- مقصود از((مورد اظطراری در دریا)) هر آسیب-رویداد-واقعه یا وضعیتی است که منجر به آلودگی مهم یا تهدید قریب الوقوع به آلودگی مهم در محیط زیست دریائی بوسیله مواد نفتی گردد و نیز شامل سایر حوادثی که برای کشتی ها منجمله نفتکش ها رخ دهد و فورانهای ناشی از فعالیتهای حفاری و تولید نفت و وجود نفت و سایر مواد مضره در آب ناشی از نقص تاسیسات صنعتی خواهد بود.
3- مقصود از ((طرح مقابله با موارد اضطراری در دریا طرح یا طرحهائی است که براساس ملی - دو جانبه- یا چند جانبه به منظرو هم آهنگ کردن استقرار وتخصیص و استفاده از افراد و مواد وتجهیزات برای مقابله با موارد اضطراری در دریا تهیه شده باشد.
4- مقصود از ((مقابله با موارد اضطراری در دریا)) هر فعالیتی است که هدف آن جلوگیری- تخفیف یا از میان بردن آلودگی یا تهید به آلودگی به نفت یا سایر مواد مضره ناشی از موارد اضطراری در دریا باشد.
5- مقصود از((منافع مربوطه)) هر گونه منافع دولت متعاهدی است که بطور مسقتیم یا غیر مستقیم در اثر یک مورد اضطراری در دریا بخطر افتاده باشد- از جمله:
الف- فعالیتهایی دریائی- ساحلی- بندری یا فعالیتهای واقع در مصب رودخانه منجمله عملیات ماهیگیری که تامین کننده ضروریات زندیگ افراد ذینفع باشد.
ب- جاذبه های تاریخی و جهانگردی در ناحیه مربوطه
ج- سلامت و بهداشت ساکنان و رفاه ناحیه منجمله حفظ منابع زنده دریائی و حیوانات وحشی.
د- فعالیتهای صنعتی که متکی به برداشت آب دریا می باشد مانند کارخانجات تقطیر و کارخانجات صنعتی که از گردش آب استفاه می کنند.
6- مقصود از((کنوانسیون)) کنوانسیون منطقه ای کویت برای هماری درباره حمایت محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی می باشد.
7- مقصود از ((شورا)) شورای سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریائی است که طبق ماده 16 کنوانسیون تشکیل گردیده است.
9- مقصود از((مرکز)) مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در درای می باشد که طبق بند1 ماده 3 پروتکل حاضر تشکیل گردیده است.
ماده 2
1- دولتهای متعاهد در انجام کلیه اقدمات لازم وموثر برای حفاظت نوار ساحلی و منافع مربوطه یک یا چند دولت متعاهد در برابر خطر یا اثرات آلودگی ناشی از وجود نفت یا سایر مواد مضره در محیط زیست دریائی که بر اثر مورد اضطراری در دریا بوجود آمده - همکاری خواهند نمود.
2- دولتهای متعاهد سعی خواهند کرد راساء یا از طریق همکاریهای دو جانیه یا چند چانبه طرحهای مقابله با مواد اضطراری در دریا و وسائل و تجهیزات خود را برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در منطقه دریائی حفظ و تقویت نمایند. وسائل مذکور بخصوص شامل تجهیزات موجود وکشتی و هواپیما و نیروی انسانی آماده برای انجام عملایت در موارد اضظراری خواهد بود.
ماده 3
1- دولتهای متعاهد بدینوسیله به تاسیس مرکز کمکهای متقابل موارد اضطراری در دریا اقدام می کنند.
2- هدفهای مرکز بشرح زیر خواهد بود:
الف- توقیف امکانات دول متعاهد و تسهیلا همکای بین آنها بمنظور مبارزه با آلودگی هوا به نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری در دریا.
ب-کمک به دولتهای متعاهد در صورت تقاضا برای توسعه امالنات ملی به منظور مبارزیه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره و تسهیل و ه م آهنگ کردن مبادله اطلاعات همکاری فنی و کارآموزی.
ج- یکی از هدفهای بعدی امکان اقدام به عملیات برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در سطح منطقه خواهد بو که ممکن است در مراحل بعدی مورد بررسی قرار یگرد. این امکان بایستی پس از ارزیابی نتایج حاصل از اجرای هدفهای فوق الذکر و با توجه به منابع مالی که ممکن است برای این منظور موجود باشد برای تصویب به شورا پیشنهاد گردد.
3- وظایف مرکز بشرح زیر خواهد بود:
الف- گردآوری و توزیع اطلاعات مربوط به موضوعات مندرج در پروتکل حاضر ببین دولتهای متعاهد که شامل موارد زیر خواهد گردید:
(1) قوانین مقررات - اطلاعات مربوط به مراجع مربوطه دولت متعاهد و طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دریا- مذکور در ماده 5 پروتکل حاضر.
(2) اطلاعات مربوط به روشها و تکنیک ها و تحقیقات برای مقابله با موارد اضطراری در دریا- مذکور در ماده 6 پروتکل حاضر.
(3) فهرست کارشناسان ومواد و تجهیزات موجود برای استفاه در موارد اضطراری در دریا توسط دول متعاهد.
ب-کمک به دولتهای متعاهد- برحسب تقاضا- در موارد زیر:
(1)تهیه قوانین ومقررات مربوط به مسائل مندرج در پروتکل حاضر و تشکیل مراجع مربوطه.
(2)تهیه طرحهای مقابله با موارد اضطراری در دیا.
(3)برقراری روشهائی که طبق آن بتوان به سرعت-افراد و مواد وتجهیزات لازم را برای مقابله با موارد اضطراری در دریا به یک کشور متعاهد اعزام یا از آن انتقال یا عبور داد.
(4) ارسال گزارش های مربوط به موارد اضطراری در دریا.
(5) تقویت و توسعه برنامه های کارآموزی برای مبارزه با آلودگی.
ج- هماهنگ ساختن برنامه های کارآموزی برای مبارزه با آلودگی و تهیه راهنماهای چامع راجع به مبارزه با آلودگی.
د- ایجاد و حفظ یک سیستم مخابرات واطلاعات مناسب با نیازهای دولت متعاهد و مرکز- برای مبادله سریع اطلاعات مربوط به موارد اضطراری در دریا طبق این پروتکل.
ه- صورت بردای از پرسنل مواد- وسائط نقلیه دریائی و هوائی و سایر تجهیزات مخصوص موجود برای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
و- ایجاد و حفظ ارتباط با سازمانهای مربوطه منطقه ای و بین المللی بخصوص سازمان مشورتی دریایی بین دول- بمنظور کسب و مبادله اطلاعات و آمار علمی و فنی بویژه هر ابتکار تازه ای که ممکن است مرکز را در انجام وظائفش کمک نماید:
ز- تهیه گزارشهای دوره ای راجع به موارد اضطراری در دریا برای تسلیم به شورا- و
ح- انجام هر گونه وظایف دیگر که طبق این پروتکل یا توسط شورا به آن محول گردد.
4- مرکز در صورتکیه شورا طبق بند ج(2) فوق به آن اختیار دهد ممکن است وظایف دیگر لازم را برای شروع عملیات به منظور مبارزه با آلودگی به نفت و سار مواد مضره در سطح منطقه ای انجام دهد.
ماده 4
1- پروتکل حاضر شامل منطقه دریائی مشخص شده در بند الف ماده 2 کنوانسیون خواهد بود.
2- چنانچه دولت متعاهدی بخواهد می تواند از لحاظ مقابله با موارد اضطراری در دریا- بنادر- خورها و خلیج های کوچک و مردابهای خود را جزء منطقه دریائی محسوب نماید.
ماده 5
هر یک از دولت متعاهد اطلاعات زیر را در اختیار مرکز و سایر دول متعاهد قرار خواهد داد:
الف - مرجع مربوطه خود.
ب- قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی خود راجع به مسایل مندرج در پروتکل حاضر منجمله قوانین و مقررات و سایر اسناد حقوقی مربوط به سازمان و نحوه عمل مرجع مذکور در بند الف فوق :
ج- طرحهای ملی خود راجع به مقابله با موارد اضطراری در دریا.
ماده 6
هر یک از دولت متعاهد اطلاعات زیر ار در اختیار سایر دول متعاهد ومرکز قرار خواهد داد :
الف - روشها- تکنیک ها- مواد و رویه های موجود و جدید مربوط به مقابله با مورد اضطراری در دریا.
ب- تحقیقات موجود و پیش بینی شده و تحولات در زمینه های مذکور در بند الف فوق .
ج- نتایج تحقیقات و تحولات مذکور در بند ب فوق :
ماده7-
1- هریک از دول متعاهد به ماموران مربوطه خود دستور خواهد داد که از فرماندهان کشتی ها- خلبانان - مسئولان سکوهای دریائی و سایر تاسیسات مشابه که در محیط زیست دریائی تحت صلاحیت آن دولت به انجام عملیات اشتغال دارند بخواهند که وجود هر نوع مورد اضطراری در منطقه درایئی را به مرجع ملی مربوطه و مرکز گزارش دهند.
2- هر دولت متعاهد که تحت بند1 فوق گزارش دریافت می دارد- مراتب را فورا" به مراجع زیر اطلاع خواهد داد:
الف - مرکز
ب- کلیه دولتهای متعاهد.
ج- دولت پرچم هر کشتی خارجی که در مورد اضطراری درگیر باشد.
3- محتوای گزارشهای مذکور در بند1 فوق از جمله گزارشهای تکمیلی در صورت لزوم بایستی با ضمیمه الف - این پروتکل تطبیق نماید.
4- دولت متعاهدی که طبق بند 2 الف و بند فوق به ارسال گزارش مبادرت نماید از تعهدات مندرج در بند ب ماده 9 کنوانسیون معاف خواهد بود.
ماده 8
مرکز اطلاعات گزارش هائی را که تحت مواد5 و6و بند 2 ماده 7 این پروتکل از طرف یک دولت متعاهد دریافت می دارد فورا" برای کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود.
ماده 9
هر دولت متعاهد که طبق این پروتکل به ارسال اطلاعات مبادرت می کند می تواند انتشار اطلاعات ارسالی را بنحوی که بخواهد محدود نماید.
در اینگونه موارد هر دولت متعاهد یا مرکز که اطلاعات را دریافت می دارد آنرا برای هیچ شخص یا دولت یا سازمان عمومی و خصوصی بدون اجازه صریح دولت متعاهد ارسال کننده فاش نخواهد ساخت.
ماده 10
هر دولت متعاهد که با یک مورد اضطراری در دریا به مفهوم مندرج در بند2 ماده 1 پروتکل حاضر روبرو گردد:
الف- هرگونه اقدام مناسب برای مبارزیه با آلودگی و یا از بین بردن وضع اضطراری بعمل خواهد آورد.
ب- بلافاصله کلیه دولتهای متعاهد دیگر را مستقمیا" یا توسط مرکز از هر گونه اقدامیکه برای مبارزه با آلودگی انجام داده یا قصد انجام آنرا دارد مطلع خواهد نمود.
مرکز هر نوع اطلاعی از این قبیل را فورا" جهت کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد کرد.
ج- ماهیت ودامنه مورد اضطراری در دریا را مستقمیا" یا با کمک مرکز ارزشیابی خواهند نمود.
د- اقدام مقتضی و لازمی را که بایستی در مقابله با مورد اضطراری در دریا بعمل آورد در صورت اقتضاء با مشورت سایر دولتهای متعاهد و دولتهائیکه تحت تاثیر آلودگی قرار گرفته اند ومرکز تعیین خواهد نمود.
ماده 11
1- هر دولت متعاهد که نسبت به یک مورد اضطراری در دریا نیازمند به کمک باشد می تواند از طریق مرکز یا مستقمیا" از هر یک از دولتهای متعاهد تقاضای مساعدت نماید.
در مواردیکه از خدمات مرکز استفاه می شود مرکز سریعا" تقاضاهائی را که برای کمک دریافت داشته است جهت کلیه دولتهای متعاهد دیگر ارسال خواهد نمود که دولتهای متعاهدی که طبق این بند از آنها تقاضای کمک می شود در حدود امکانات و توانائی نهایت سعی خود را برا یکمک مورد درخواست مبذول خواهند داشت.
2-کمک مذکور در بند1 فوق می تواند شامل موارد زیر باشد:
الف-پرسنل- مواد وتجهیزات منجمله تسهیلات یا روشها برای دفع مواد آلوده کنده که جمع آوری شده است.
ب- ظرفیت کنترل ومراقبت
ج- تسهیل انتقال پرسنل ومواد وتجهیزات بداخل یا خارج سرزمین هر کشور متعاهد و یا عبور از آن.
3- دولتهای متعاهد می توانند برای هم آ÷نگ ساختن هر گونه عملیات مقابله با موارد اضطراری در دریا که نسبت به آن طبق بند1 فوق تقاضای مساعدت شده است از خدمات مرکز استفاده نمایند.
4- هر دولت متعاهد که طبق بند1 فوق تقاضای مساعدت می کند فعالیتهایئی را که با استفاده از مساعدت مذکور بعمل آورده ونتایج حاصل از آن را به مرکز گزارش خواهد نمود. مرکز بلافاصله اینگونه گزارشها را جهت کلیه دول متعاهد دیگر ارسال خواهد داشت.
5- در موارد اضطراری خاص مرکز ممکن است تقاضای بسیج منابعی را بنماید که دولتهای متعاهد برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره فراهم نموده اند.
ماده 12
1-هریک از دولتهای متعاهد با توجه به وظائفی که طبق پروتکل حاضر برای مرکز تعیین شده است یک مرجع مربوطه برای اجرای الزامات خود طبق این پروتکل تاسیس و حفظ خواهد کرد. مرجع مربوطه هر یک از دولتهای متعاهد در صورت اقتضاء با کمک یا مراجع همتای خود در سایر کشورهای متعاهد همکاری نموده و فعالیتهای خود را با آنها هماهنگ خواهد نمود.
2- موضوعات زیر از جمله مواردی خواهد بود که طبق بند1 فوق درباره آنها همکاری و هماهنگی بعمل خواهد آمد:
الف- توزیع و تخصیص مواد و تجهیزات موجود.
ب- آموزش پرسنل برای مقابله با موارد اضطراری در دریا.
ج- انجام فعالیتهای مربوط به نظارت ومراقبت در مورد آلودگی دریا.
د- روشهای ارتباطی درباره موارد اضطراری در دریا.
ه- تسهیل انتقال پرسنل و تجهیزات و مواد مربوط به مقابله با موارد اضطراری بداخل یا خارج سرزمین کشورهای متعاهد یا عبور از آنها.
و- سایر موضوعات مشمول این پروتکل.

ماده 13
شورا :
الف- فعالیتهای مرکز را که طبق این پروتکل انجام می دهد مرتبا" مورد بررسی قرار خواهد داد.
ب- درباره حدود ومیزان وظایف که بایستی طبق ماده 3 اجرا گردد تصمیم خواهد گرفت.
ج- میزان کمکهای مالی و اداری و غیره را که دولتهای متعاهد بایستی برای انجام وظایف مرکز تخصیص دهند تغییر خواهد کرد.
در تائید مراتب فوق- نمایندگان تام الاختیار زیر که از طرف دولتهای خود به آنها اجازه لازم داده شده است پروتکل حاضر را امضاق نموده اند.
این پروتکل در تاریخ 24 آوریل 1978 در کویت بزبانهای عربی – انگلیسی و فارسی که هر سه متن آن بطور متساوی معتبرمی باشد تنظیم وامضاء گردید.
در صورت بروز اختلاف راجع به تفسیر و تعبیر یا اجرای این پروتکل متنانگلیسی برای رفع اختلاف متن معتبر خواهد بود.

ضمیمه الف
راهنمای کلی برای تنظیم گزارش هائیکه طبق ماده 7 پروتکل
ارسال می شوند.
1- هر گزارش حتی الامکان بطور کلی شامل موارد زیر خواهد بود:
الف-شناسائی منبع آلودگی(برای مثال- هویت کشتی در صورت لزوم).
ب- موقعیت جغرافیائی - ساعت وتاریخ وقوع یا مشاهده حادثه.
ح- شرایط جوی دریائی در ناحیه
د- در مواردی که آلودگی از کشتی ناشی می شود- جزئیات مروبط به شرایط کشتی:
2- هر گزارش در صورت امکان بالاخص شامل موارد زیر خواهد بود.
الف- توضیح یا توصیف مواد مضره منجمله نامهای فنی اینگونه مواد.(نامهای تجارتی نباید جایگزین نام صحیح فنی گردد.)
ب- تعیین یا تخمین کمیت تراکم و وضع احتمالی مواد مضره که در دریا تخلیه گردیده یا احتمال تخلیه آن می رود.
ج- توصیف مشخصا بسته بندی و علائم شناسائی در صورت لزوم- و
د- نام فرستنده و گیرنده و تولید کننده مواد.
3- هر گزارش در صورت امکان بایستی بطور وضوح مشخص کند که آیا ماده مضره که در دریا تخلیه گردیده یا احتمال تخلیه آن می رود- نفت یا ماده سمی(مایع- جامد و گاز) می باشد و آیا مواد مذکور به صورت فله یا مظروف یا کانتینر یا مخازن قابل حمل یا لوله های زیر دریائی منتقل گردیده یا می گردد.
4- هر گزارش بر حسب لزوم با هر گونه اطلاع مربوط دیگری که دولت دریافت کننده گزارش تقاضا کند یا فرستنده گزارش لازم بداند تکمیل خواهد شد.
5- هر یک از اشخاص مذکور در بند 1 ماده 7 این پروتکل:
الف- حتی الامکان و عنداللزوم گزارش اولیه خود را با اطلاعات مربوط به آخرین تحولات تکمیل خواهد نمود.
ب- تاحدود امکان هر گونه اطلعات اضافی را که توسط کشورهائی که تحت تاثیر آلودگی قرار گرفته اند تقاضا شود- در اختیار آنها قرار خواهد داد.

دبیرخانه موقت
کنفرانس
نظر به تصویب طرح عملیاتی برای حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی بحرین - ایران - عراق - کویت - عمان- قطر- عربستان سعودی و امارات عربی متحده :
نظر به تصویب کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه علیه آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری :
با توجه به اظهارات مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد مبنی بر اینکه یونپ آماده است در دوره موقت قبل از لازم الاجرا شدن کنوانسیون مسئولیت هماهنگ سازی کلی و توسعه فعالیت هائی را که تحت طرح عملیاتی صورت می گردد تقبل نماید:
با شناخت اهمیت همکاری با سایر سازمانهیا منطقه و سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی ومراکز تخصصی در زمینه آلودگی آب دریا:
از مدیر اجرائی یونپ تقاضا می کند که با مشورت با دولتهای منطقه و با همکاری نزدیک با موسسات وسازمانهای مربوطه ملل متحد ترتیبات موقتی که برای تاسیس سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریایی لازم است به منظور نیل به هدفهای طرح عملیاتی فراهم نماید و جلسات سالانه متشکل از نمایندگان دولتهیا منطقه و در صورت لزوم گروههای کار متشکل از کارشناسان منطقه به منظور بررسی پیشرفتهای حاصل در اجرای تصویه های مندرج در طرح عملیاتی وارائه پینشهادها راجع به امکان فعالیتهای دیگر تشکیل دهد.

ترتیبات مالی
کنفرانس
نظر به تصویب طرح عملیاتی برای توسعه و حمایت محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی بحرین - ایران - عراق- کویت- عمان - قطر- عربستان سعودی وامارات عربی متحده :
و نظر به تصویب کنوانسیون منطقه ای کویت برای هماری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری برای مبارزیه علیه آلودگیناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری بعنوان جزئی از قسمت حقوقی طرح عملیاتی:
با استقبال از آمادگی مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد برای قبول مسئولیت در خصوص ترتیبات موقت لازم برای نیل به هدفهای طرح عملیاتی قبل از تاسیس سالزمان منطقه ای حمایت محیط زیست دریائی:
ونیز با استقبال از پیشنهاد مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد برای اعطاثی کمک در هزینه تشکیل دبیرخانه موقت تا حداکثر 000/500 دلار آمریکا برای دو سال و نیم اولیه :
با توجه به هزینه مالی پیش بینی شده برای اجرای طرح عملیاتی به مبلغ 3/6 میلیون دلار برای دو سا لو نیم اولیه که طی ان پروژه های مذکور در طرح عملیاتی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
موافقت می نماید که یک صندوق امانی منطقه ای به منظور تامین هزینه های اجرای طرح عملیاتی برای حمایت محیط زیست دریائی و توسعه نواحی ساحلی تاسیس کند.
تصمیم می گیرد که دارائی صندوق امانی منطقه ای در دو سال و نیم اولیه از محل سهیمه دولتهای بشرح زیر تامین گردد.
درصد دلارآمریکا
_____ ________
بحرین 2 116400
ایران 40/28 1631928
عراق 66/12 736812
کویت 46/15 899772
عمان 2 116400
قطر 93/8 519726
عربستان سعودی18/19 1116276
امارات عربی
متحده 73/11 682686
_______ ________
جمع 5820000
برنامه محیط زیست ملل متحد 500000
جمع کل 6320000

از مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد تقاضا می کند که مسئولیت اداره صندوق امانی منطقه ای را در دوره موقت قبل از تاسیس سازمان منطقه ای حمایت از محیط زیست دریائی بعهده گیرد.
اقداماتی که بایستی برای تشکیل مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری در دریا بعمل آید.
کنفرانس
نظر به تصویب کنوانسیون منطقه ای کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریائی در مقابل آلودگی و پروتکل همکاری منطقه ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضره در موارد اضطراری :
با توجه به اینکه در ماده 3 پروتکل تاسیس مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری پیش بینی شده است :
با تائید ضرورت اتخاذ اقدامات لازم در اسرع وقت ممکن برا یتاسیس مرکز همزمان با لازم الاجراء شدن این پروتکل :
دعوت مودت آمیز دولت بحرین را برای استقرار مرکز در آن کشور مد نظر قرا رمی دهد:
از مدیر اجرائی برنامه محیط زیست ملل متحد تقاضا می کند که با همکاری دبیر کل سازمان مشورتی دریائی بین دول اجلاسی از کارشناسان دولتی دول امضاء کننده پروتکل تشکیل دهد تا در اجلاس مذکور اقداماتی که بایستی برای تاسیس مرکز کمکهای متقابل در موارد اضطراری پس از لازم الاجرا شدن پروتکل بعمل آید مورد بررسی قرار یگرد. همچنین قتاض می نماید مدارک لازم را جهت بررسی در اجلاس کارشناسان بمنظور اظهار نظر وتصویه به دولتها ومتعاقبا" به شورای سازمان منطقه ای برای حمایت از میحط زیست دریائی تهیه نماید:
توصیه های مذکور بایستی شامل موارد زیر باشد:
الف- تسهیلاتی که ممکن است توسط دولت میزبان برای مرکز فراهم گردد.
ب- کادر لازم برای مرکز به منظور انجام وظایف آن.
ج- شخصیت و وضعیت حقوقی مرکز وکارمندان آن.
د- تسهیلات وخدماتی که می توان برایمرکز فراهم ساخت.
ه- احتیاجات مالی برای تاسیس و بکار انداختن مرکز - و
و- کمکهای مالی وغیره که بایستی برای رفع احتیاجات فوق بعمل آید:

هماهنگی بین برنامه های منطقه ای هواشناسی دریائی و محیط زیست دریائی
کنفارنس
با آگاهی از طرحهای جاری برای ایجاد یک برنامه هواشناسی دریائی توسط دولتهای منطقه با همکاری سازمان بین المللی هواشناسی:
با شناخت نقش حیاتی که برنامه هواشناسی دریائی در ارزیابی آینده محیط زیست و برنامه های مدیریت در منطقه خواهد داشت :
نظر به اینکه طرح عملیاتی برای حمایت و توسع محیط زیست دریائی که توسط کنفرانس نمایندگان تام الاختیار منطقه ای کویت راجه به حمایت وتوسع همحیط زیست دریائی و نواحی ساحلی منعقده از تاریخ 15 تا 23 آوریل 1978 تصویب شده است:
با استقبال از این واقعیت که اولین کنفرانس منطقه ای هواشناسی دریائی منعقده در جده از 24 آوریل تا 30 سپتامبر خدمات کمکی هواشناسی دریائی را برای کنترل آلودگی در محیط زیست دریا و حمایت از محیط زیست بعنوان یکی از مهمترین وظایف برنامه منطقه ای هواشناسی دریائی تشخیص داده است :
از اجلاس منطقه ای کارشناسان هواشناسی دریائی که قرار است از 29 آوریل تا 4 مه 1978 در تهران تشکیل گردد و همچنین از کنفرانس منطقه ای نمایندگان تام الاختیار درباره هواشناسی دریائی که قرار است در سال 1978 در جده برگزار گردد تقاضا می کند که نیازهای طرح عملیاتی را مورد توجه قرار داده و به طور مداوم با دبیرخانه موقت سازمان منطقه ای برای حمایت محیط زیست دریا به منظور تامین حداکثر کارائی و سودمندی برای دو برنامه منطقه ای از طریق برنامه ریزی مشترک و تقسیم منابع مشورت بعمل آورند. همچنین از مدیر اجرائی یونپ و دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی تقاضا می کند که ملاحظات فوق را مدنظر قرار داده و موجبات ایجاد حداکثر هم آهنگی بین دو برنامه را فراهم آورد.

قدردانی از دولت کویت
کنفرانس
که بنا به دعوت مودت آمیز دولت کویت و تحت توجهات عالیه والاحضرت امیرکویت از تاریخ 15 تا 23 آوریل 1978 در کویت برگزار گردید:
با اعتقاد بر اینکه مساعی دولت کویت در تامین تسهیلات - محل و امکانات دیگر نقش مهمی در برگزاری مطلوب کنفرانس ایفا کرده است.
و با قدردانی عمیق از مهمان نوازی واحترامی که از طرف دولت کویت نسبت به اعضاء هیئت های نمایندگی و ناظران ودبیرخانه کنفارنس معمول گردید:
مراتب سپاسگزاری وامتنان و صمیمانه خود را نسبت به والاحضرت امیر کویت واز طریق معظم له به دولت و ملت کویت بخاطر پذیرائی صمیمامه که از کنفرانس بعمل آوردند وهمچنین نسبت به همه کسانی که در فعالیتهای کنفرانس همکاری نمودند بخاطر سهمی که در موفقیت کنفرانس داشته اند ابراز می دارد.

اطلاعات ومقررات عمومی پروتکل :
تاریخ انعقاد- 24 آوریل 1978
تاریخ لازم الاجرا شدن- 1 ژوئیه 1979
تاریخ عضویت ایران- ژوئن 1980
محل انعقاد- کویت
محل دبیرخانه- به صورت مرکز کمکهای متقابل موارد اضطراری در دریا ( میمک ) منامه ، بحرین
مرجع نگهدارنده اسناد - دولت کویت
زبانهای رسمی پروتکل- فارسی ، عربی ، انگلیسی
مرجع ملی پروتکل در ایران- سازمان حفاظت محیط زیست
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10276
تاریخ تصویب :
1358/09/21
تاریخ ابلاغ :
1359/03/18
دستگاه اجرایی :
موضوع :