جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


تاریخ 6/6/1367 کلاسه پرونده 63/83 شماره دادنامه 61

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رای :هرچند مفاد ماده 13آئین نامه اجرائی قانون خدمت نیروی انسانی ودرمانی وبهداشتی مصوب 13/7/1359هیئت وزیران ازحیث شمول به استفاده - کنندگان ازآموزش رایگان ودانشگاههاوموسسات آموزش عالی بلااشکال است ولی احتساب مدت خدمت موضوع لایحه فوق الذکر جزءخدمت کسانی که براساس قراردادهای منعقده باموسسات وشرکتها از خدمات آموزشی وکمکهای مالی آنهااستفاده نموده ومتقابلا متعهد به انجام خدمت پس ازفراغ ازتحصیل شده اندخارج ازحدود اختیار حاصل از ماده 9 قانون فوق الذکر"مخالف ماده 8 لایحه قانونی اصلاح مواد 7 و 8 قانون تامین وسائل وامکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26/7/1358"تشخیص می گرددوماده 13یادشده ازاین حیث ابطال می شود.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
شماره ه/63/83 13/6/1367
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :بانک ملی ایران .
طرف شکایت :هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران .
موضوع شکایت :اعتراض به آئیننامه لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی مصوب 24/9/1358.
مقدمه :بانک ملی ایران بشرح نامه شماره 4/11423مورخ 17/9/63چنین اعلام داشته است حسب ماده 2 قراردادداوطلبین تحصیل درمدرسه عالی پرستاری فارغ التحصیلان مدرک مذکورمتعهدمی باشندپس ازفراغت ازتحصیل مدتی معادل زمان تحصیل دربیمارستان بانک خدمت نمایند.پس ازتصویب واجرای لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی ودرمانی وبهداشتی مصوب 24/9/1358شورای انقلاب وتصویبنامه هیئت وزیران مصوب 16/7/1359شورای انقلاب وتصویب نامه هیئت وزیران مصوب 16/7/1359در رابطه با اجرای مصوبات فوق مشکلاتی برای این بانک فراهم گردیده بدین عبارت که فارغ التحصیلان مدرسه عالی پرستاری به استنادماده 13تصویبنامه مارالذکرمدت خدمت دروزارت بهداری وموسسات تابعه آن راکه طبق قانون مذکورمکلف به انجام آن هستند نافی ورافع تعهدخودبرای خدمت دربیمارستان بانک دانسته وچون بنظرمی رسد که ماده 13 تصویبنامه تجاوزازحدودقانون ذکرشده است تقاضای رسیدگی و اظهارنظردارد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره ه/63/83مورخ 1/12/63با دفترحقوقی نخست وزیری تبادل لایحه انجام که دفترحقوقی نخست وزیری با انعکاس عین نامه فوق الذکربه وزرات بهداری خواستاراعلام نظروزارت مذکوربه هیئت عمومی دیوان شده است .وزارت بهداری بااصلاح ماده 13مورد شکایت بانک ملی بشرح بین الهلالین "مدت خدمت مشمولان لایحه قانونی خدمت نیروی انسانی درمانی وبهداشتی جزوتعهددربرابرتحصیل رایگان منظورونیز جزوتعهدخدمت استخدامی دروزارت بهداری محسوب خواهدشد"درجهت رفع اشکال بانک ملی برآمده که دفترهیئت عمومی دیوان باانعکاس عین ماده اصلاحی فوق برای بانک ملی خواستاراعلام نظرگردیدکه شاکی پرونده مجدداطی نامه شماره 4/1/4672 مورخ 15/4/1365تقاضای رسیدگی واعلام نظررانموده است .
هیئت عمومی دیوان درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض ،ریاست کل دیوان وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی و ملاحظه سوابق بشرح آتی انشاءرای می نماید.

مرجع :
روزنامه رسمی شماره 12698-9/7/1367
مجموعه قوانین 1367 صفحه 525-526

4
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
61
تاریخ تصویب :
1367/06/06
تاریخ ابلاغ :
1367/07/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :