جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 13396 18/3/1359
سازمان برنامه و بودجه
لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار مربوط به امور آموزشی و اداری و دانشجوئی (رفاهی) دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی همدان که در جلسه مورخ 25/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که مبلغ پنجاه میلیون ریال از اعتبار هزینه های خاص دستگاه های اجرائی ردیف شماره 501002 در اختیار وزریر فرهنگ و آموزش عالی قرار دهد تا برای امور آموزشی و اداری و دانشجوئی (رفاهی) دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی که دانشجویانش برای استفاده از امکانات آموزشی موقت در تهران استقرار مییابند هزینه شود. در صورت لزوم تمامی مبلغ مذکور یا قسمتی از آن ممکن است به منظور تجهیز دانشکده پزشکی دانشگاه بوعلی همدان مصرف گردد.
مصرف مبلغ مذکور در فوق (پنجاه میلیون ریال) از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی خارج است.
این لایحه قانونی جایگزین تصویبنامه شماره 2739 د مورخ 2/12/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10298
تاریخ تصویب :
1358/12/25
تاریخ ابلاغ :
1359/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :