جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.


شماره 5260 1/4/1359
وزارت کشور
لایحه قانونی نحوه مصرف اعتبارات مربوط به طرح اشتغال افراد بیکار که در جلسه مورخ 19/12/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده - اجازه داده میشود اعتباراتی که بمنظور اجرای طرح اشتغال افراد بیکار در اختیار وزارت کشور قرار گرفته یا خواهد گرفت بدون رعایت مقررات قانون محاسبات عمومی بمصرف طرح مذکور برسد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10299
تاریخ تصویب :
1358/12/19
تاریخ ابلاغ :
1359/04/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :