جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 1130 16/1/1358
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358بنا به پیشنهاد شماره 4-مورخ 15/1/1358 سازمان امور اداری و استخدامی کشور به استناد بند (ب) آئین نامه مصوبه 30/3/1354 مربوط به ترکیب اعضاء شورای امور اداری و استخدامی کشور و ترتیب تشکیل جلسات و انجام وظائف آن سه نفر آقاین زیر:
1- آقای محمد علی داور پناه
2- آقای محمد تقی ابن سجاد
3- آقای موسی رستمی
را به عضویت شورای مزبور تعیین نمودند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :