جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 1138 16/1/1358
وزارت کشاورزی و عمران روستائی

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358 بنا به پیشنهاد شماره 20251/900مورخ 8/1/1358 وزارت کشاورزی و عمران روستائی و به استناد ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفندماه 1347تصویب نمودند :
وزارت کشاورزی و عمران روستائی مجاز است بر اساس مقررات اصلاح آئین نامه اجرائی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب کمیسیونهای مربوط مجلسین کلیه زراعت خشخاش سال زراعی جاری (58-1357) کشتکاران خشخاش را که علاوه بر مساحت مندرج در تصویبنامه شماره 44894 مورخ 23/5/1357 هیئت وزیران مبادرت به کشت خشخاش نموده اند و به علت وضع خاص فرصت مراجعه به ادارات تعاون و امور روستاهای محل جهت تنظیم قرارداد و کسب پروانه مجاز را نداشته اند در صورتیکه تا بیستم فروردین ماه سال جاری از طریق شرکتهای تعاون روستائی حوزه مربوط با ادارات تعاون و امور روستاهای محل مراجعه و وضع کشت خشخاش خود را روشن و مشخص نمایند مجاز شناخته و با آنان قرارداد کشت تنظیم و پروانه کشت مجاز صادر نماید .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :