جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.


شماره 2100 - 1/3/1358
وزارت آموزش و پرورش

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 31/2/1358 بنا به پیشنهاد شماره 2022/2 مورخ 22/1/1358 وزارت آموزش وپرورش تصویب نمودند :
1- شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای در سراسر کشور منحل شوند .
2- تا تصویب قانون اساسی جدید و تعیین شکل و وظایف شوراهای آموزش و پرورش منطقه ای ، امور مربوط به آنها موقتا به شوراهای آموزش و پرورش استان که تعداد اعضای آنها 7 نفر و به ترتیب ذیل انتخاب می شوند محول گردد:
1- مدیر کل آموزش و پرورش استان
2- مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان .
3- شهردار مرکز استان .
4- یک نفر از رؤسای دبیرستانها ، مدارس حرفه ای و صنعتی و مراکز تربیت معلم مرکز استان از میان سه نفری که رؤسای آموزشگاههای مذکور انتخاب خواهند کرد به انتخاب مدیر کل آموزش و پرورش .
5- یک نفر از رؤسای مدارس راهنمائی تحصیلی مرکز استان از میان سه نفری که رؤسای مدارس مذکور انتخاب خواهند کرد به انتخاب مدیر کل آموزش و پرورش .
6- یک نفر از رؤسای مدارس ابتدائی مرکز استان از میان سه نفری که رؤسای مدارس مذکور انتخاب خواهند کرد به انتخاب مدیر کل و آموزش و پرورش .
7-یک نفر از معتمدین محل به انتخاب مدیر کل آموزش و پرورش استان .
وظایف این شوراهای موقت همان است که در قانون شورای آموزش و پرورش منطقه ای سابق و آئین نامه ها و نظامنامه مربوط ذکر گردیده است .
3- شورای آموزش و پرورش هر استان مجاز است وظایف خود را در شهرها یا بخشهائی که قبلا در آنها شورای آموزش و پرورش منطقه ای دایر بوده است و یا طبق مقررات دایر میشود به شورائی که برابر الگوی مذکور در ذیل بند دو این تصویبنامه از عوامل منطقه تشکیل میگردد محول نماید .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9982
تاریخ تصویب :
1358/02/31
تاریخ ابلاغ :
1358/03/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :