جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


شماره 2564/ 7 1/5/1358
وزارت بهداری وبهزیستی

هیئت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 25/4/58 بنا به پیشنهاد شماره 2657 مورخ 26/3/58 وزارت بهداری وبهزیستی وباستناد ماده (2) قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی وبند (ج) و(د)و( ه)ماده (1) فانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی سابق وبه منظور تمرکز کلیه فعالیتها وخدمات رفاهی وتوا نبخشی در وزارتخانه مزبور ، واستفاده بهتر از کلیه امکانات موجود بهزیستی در کشور واحتراز از هر گونه دوباره کاری تصویب نمودند که سازمانهای زیر در سطح کشور که بعضی از آنها طبق دستور جناب آقای نخست وزیر به وزارت بهداری وبهزیستی منتقل شده از تاریخ تصویب این تصویبنامه با کلیه کارکنان ، ساختمان ، اعتبارات ، دارائی وتعهدات دیون وسرمایه گذاریها وهمچنین وظایفی که بموجب مقررات مربوط به عهده این سازمانها واگذتر گردیده بوزارت بهداری وبهزیستی منتقل شوند:
1- سازمان ملی رفاه خانواده ایران
2- سازمان بهزیستی وآموزش کودکان ونوجوانان
3- انجمن ملی حمایت کودکان
4- جمعیت حمایت از اطفال بی سرپرست
5- انجمن حمایت معلولین
6- سازمان ملی رفاه ناشنوایان ایران
7- سازمان ملی بهزیستی ناشنوایان ایران
8- واحد حمایت از خانواده های بی سرپرست سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی سابق
9- سازمان ملی رفاه نا بینایان
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
10039
تاریخ تصویب :
1358/04/25
تاریخ ابلاغ :
1358/05/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :