جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


تاریخ 26/3/75 شماره داد نامه 52 کلاسه پرونده 71/165

مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . هیات واگذاری زمین گنبد و گرگان
موضوع شکایت و خواسته . اعلام تعارض آرا صادره از شعب اول و دوم و چهارم و ششم و دهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف . شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/445 موضوع شکایت آقای محمدآقا کریمیان بطرفیت . 1 هیات رسیدگی به آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تربیت رسیدگی به اختلافات اراضی کنید 2 . هیات فهت نفره واگذاری زمین 3 _ اداره ثبت اسناد و املاک بشرح دادنامه شماره 54 _ 29/1/71 حکم به رد ورود شکایت و ابطال اقدامات خوانده صادر نموده است.
ب . شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/177 موضوع شکایت آقای امان اله صالحی بطرفیت هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون تربیت رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان هیات واگذاری زمین مرکز گنبد بخواسته لغو رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفری بشرح دادنامه شماره 601 _ 9/11/70 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
ج . شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/927 موضوع شکایت آقای سید جواد سادات مادر شاهی بطرفیت هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 و آئین نامه اجرائی آن . 2_ استانداری مازندارن 3 _ هیات هفت نفری واگذاری زمین مرکز به شرح دادنامه شماره 1178 _ 28/12/69 حکم به نقض رای معترض عنه صادر نموده است.
د . شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/894 موضوع شکایت آقای سیدجعفر سادات مادرشاهی بطرفیت هیات رسیدگی آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه … بخواسته ابطال رای مورخ 12/11/58 هیات 5 نفری به شرح دادنامه شماره 538 _ 19/5/70 حکم بر ابطال رای معترض عنه صادر نموده است.
ه- شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/1158 موضوع شکایت خانم اقدس طوسی بطرفیت هیات 5 نفره گنبد بشرح دادنامه شماره 581 _ 13/5/71 قرار رد شکایت صادر نموده است.
و . شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 70/993 موضوع شکایت آقای علی بیات بطرفیت هیات واگذاری زمین گنبد و گرگان بخواسته ابطال ردیف 7 مورخ 12/11/58 هیات بشرح دادنامه شماره 591 _ 21/5/71 شکایت را رد نموده است .
ز. شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 69/123 موضوع شکایت آقای ناصر معصومی بطرفیت هیات 7 نفره واگذاری زمین گنبد کاوس بخواسته تحویل 50 هکتار زمین زراعی … بشرح دادنامه شماره 481 _ 16/8/69 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ج _ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 68/554 موضوع شکایت آقای غلام علیمردانی و محمد رضا علیمردانی به طرفیت : 1 _ اداره ثبت اسناد شهرستان گنبد 2 . هیات رسیدگی به آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح … بشرح دادنامه به شماره 5 _ 14/1/70 حکم به ورود شکایت صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای هیات . نظر به اینکه آراء صادره متضمن استنباط متناقض از حکم واحد قانونگزار نمی باشد. لذا از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری .
اسماعیل فردوسی پور
-------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ 29/1/71 کلاسه پرونده 68/445 شماره دادنامه 54
شاکی _ آقای محمد آقا کریمیان
طرف شکایت . 1 . هیات رسیدگی بایین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه قانون اصلاح تربیت رسیدگی به اختلافات اراضی گنبد 2 . هیات 7 نفره واگذاری زمین 3 . اداره ثبت اسناد و املاک
موضوع شکایت و خواسته . رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای مورخ 12/11/58 هیات منحله 5 نفری.
گردشکار. دادخواست شاکی پس ازثبت بکلاسه عمومی شماره 68/10616 دیوان عدالت اداری و ارجاع آن بشعبه دوم بکلاسه فوق در این شعبه و پس از انجام تشریفات مقدماتی در وقت فوق العاده بریاست امضا کننده زیر و مشاورت عرفانی و شکوهی تحت رسیدگی است که با توجه به محتویات آن و پاسخ واصله از خوانده بشمارهای 13242- 12/12/68 و 124/ هـ /د _ 20/7/70 و نظریه کتبی مشاور ختم رسیدگی را اعلام و بشرح آتی بصدو رای می نماید.
شاکی بشرح دادخواست طولانی خلاصته چنین اظهار نظر نموده هیات 5 نفره رسیدگی باراضی.
گنبد و دشت گرگان بموجب لایحه قانونی شورای انقلاب از 25/6/58 تشکیل و بعلت نارضایتی مردم طی لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 24/9/58 تبدیل به هیات 7 نفره گردیده و از تاریخ مزبور هیات 5 نفره جنبه قانونی نداشته و اقدامات وی فاقد مجوز قانونی است و با عنایت به اینکه هیات منحله در 12/11/58 اقدام بواگذاری زمینهای اینجانب به دیگران بوده و در این زمان هیات 5 نفره ارزش قانونی نداشته تقاضای رسیدگی و احقاق حق دارم ضمناً یادآور میشود باینکه لایحه اخیر التصویب مشخص نموده که باید کاملا رسیدگی شود که زمین را از چه طریقی بدست آورده اما هیات هیچگونه اقدامی در این قسمت ها ننموده است نسخه دوم دادخواست برای خواندگان ارسال شد هیات واگذاری زمین طی لایحه 13242 اظهار نموده اراضی مشارالیه توسط هیات 5 نفری موضوع لایحه قانونی رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مستحق للغیر و مصادره می باشد مضافاً اینکه توسط حجت الاسلام خلخالی نیز مصادره گردیده و در لایحه دیگ بشماره 124/هـ /د در ضمن سه صفحه مطالبی را ایراد نموده اما مجوز اقدامات را بیان نکرده است و مدرکی ارائه نداده استانداری طی نامه شماره 8/1032 مورخ 15/9/69 و دبیر هیات واگذاری زمین مرکز گنبد در نامه 1004 مورخ 1/2/70 اظهار نموده اند که شکایت شاکی در کمیسیون مذکور در نوبت رسیدگی و نتیجه عند اللزوم به آن دیوان اعلان خواهد شد لکن تا زمان صدور رای اقدامی نشده و نتیجه ای بدیوان اعلان نگردیده و مجوز اقدامات هیات 5 نفری را همان مطالبی که در لایحه شماره 13242 ذکر نموده آنرا بیان نموده شاکی طی وکالتنامه شماره 1203آقای حسن طی محمودی وکیل رسمی دادگستری را بعنوان وکیل خود معرفی نموده.
بسم الله الرحمن الرحیم
رای دیوان
با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مضمات و لوایح جوابیه و محتویات بجهات ذیل شکایت وارد است 1 _ هیات 5 نفری در
12/11/58 تشکیل جلسه داده و باراضی اشخاص و از آن جمله اراضی شاکی رسیدگی و اقدام بابطلال اسناد مالکیت وی نموده و حال آنکه هیات مذکور ماده واحده لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 24/9/58 منحل و تبدیل به هیات 7 نفری گردیده لذا اقدام هیات 5 نفری در زمان انحلال 12/11/58 مجوز قانونی نداشته 2 _ بموجب لیست پیوست پرونده آقای خلخالی که بعنوان حاکم سرع اظهار نظر نموده بدون تشکیل پرونده و محاکمه و رسیدگی باصل موضوع اقدام بمصاره اموال 122 نفر نموده و این موضوع اقدام قضایی نیست و ارزش قضایی ندارد لذا موضوع از شمول تبصره 2 بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و ایراد خوانده باینکه اقدامات طبق تصمیم قضایی بوده صحیح نمی باشد 3 _ ماده واحده لایحه قانون اصلاح لایحه قانون ترتیب رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط باراضی گنبد و دشت گرگان مقر نموده بمنظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت باراضی مورد تملک اعمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقالها من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق بوده و در مورد اداره خوانده مدرکی مبنی بر انطباق یکی از عناوین مذکور بنشانی ارائه نداده است و دلیلی بر اینکه نامبرده ازعمال رژیم سابق بوده یا من غیر حق تصرف نموده و یا اداره املاک بوی واگذار کرده اقامه و ابراز ننموده لذا بنحو مروح رای بورود شکایت و ابطال اقدامات خوانده صادر میگردد این رای پس از ابلاغ بمدت ده روز قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری
حاج شیخ حسین محقق قمی
----------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ9/11/1370 شماره دادنامه601 کلاسه پرونده10/69/177
مرجع رسیدگی . شعبه دهم دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای امان اله صالحی اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث مرحوم نعمت الله صالحی باسامی خانم ها نسرین _ مهین _ و آقایان غلامرضا _ محمد رضا بهمن نام خانوادگی همگی صالحی و خانم جلیله درخشان بنشانی گنبد کاوس خیابان امام خمینی جنب ایران پیمان دفتر کشاورزی برادران صالحی.
طرف شکایت .هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان _ هیات واگذاری زمین مرکز گنبد موضوع شکایت و خواسته _ لغو رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی گنبد و دشت گرگان نسبت به پلاکهای ملکی شکات و ابطال اقدامات اقدامات انجام شده در جهت ابطال اسناد مالکیت.
خلاصه گردشکار .
شاکی آقای امان اله صالحی اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث مرحوم نعمت اله صالحی بشرح وکالتنامه های تنظیمی دادخواستی بخواسته رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان نسبت به پلاکهای ثبتی 1 _ 24/25/11 اصلی بمساحت 44 هکتار 2 _ پلاک 33/11 بمساحت 25 هکتار 3 _ پلاک 10/11/ فرعی از 4 اصلی بخش 9 بمساحت 50 هکتار 4 _ پلاک فرعی از چهار اصلی بخش 9 مساحت 50 هکتار 5 _ پلاک پانزده فرعی از 4 اصلی بخش 9 بمساحت 50 هکتار 6 _ پلاک 103 فرعی از 9 اصلی بخش 9 بمساحت 8 هکتار و حالی آخوند موضوع سند 18024 بمساحت 42 هکتار ملکی آنان و لغو اقداماتی که در رابطه با ابطال اسناد پلاکهای مذکور بعمل آمده تقدیم دیوان عدالت اداری نموده و ضمن توضیحاتی در این زمینه و خلاف قانون بودن اقدامات انجام شده و رسیدگی صدور حکم را خواستار شده است پس از ارجاع پرونده باین شعبه و جری تشریفات قانونی بعمل و وصول لایحه جوابیه شماره 7483 مورخ 29/2/69 و شماره 13923 مورخ 7/9/69 دبیر هیات واگذاری زمین مرکز گنبد در قبال شکایت مطروحه بخلاصه اینکه اراضی موکلین آقای امان اله صالحی علاوه بر رای هیات رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان براساس حکم شماره 36/د مورخ 28/11/58 حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی گنبد مصادره گردیده است. و مطالبه و بررسی سوابق امر و سیاست اقدامات و استعلامات بعمل آمده سرانجام در تاریخ فوق شعبه دهم دیوان عدالت اداری بتصدی امضا کننده زیر تشکیل است با مطالعه محتویات پرونده و نظریه کتبی آقایان محمد سیدی و شفیعی مشاورین محترم دیوان عدالت بشرح منعکس در پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی بصدور رای مبادرت می نماید:
رای دیوان
با توجه به محتویات پرونده شاکی آقای امان اله صالحی اصالتاً و وکالتاً از طرف وراث مرحوم نعمت اله صالحی طی دادخواست تقدیمی بدیوان عدالت اداری نسبت به رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان دائر به ابطال اسناد مالکیت پلاکهای ثبتی 24/25/11 اصلی بخش بمساحت 44 هکتار و 33/11 بخش 11 بمساحت 25 هکتار و 10/11 فرعی از 4 اصلی بخش 9 بمساحت 50 هکتار و 4 فرعی از 4 اصلی بخش 9 بمساحت 50 هکتار و 15 فرعی از 4 اصلی بخش 9 بمساحت 50 هکتار و 103 فرعی از 9 اصلی بخش 9 بمساحت 8 هکتار و حالی آخوند موضوع سند شماره 18024 بمساحت 42 هکتار ملکی که باستناد مقررات ماده واحده لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط باراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 25/6/58 شورای انقلاب صورت گرفته اعتراض نموده و ضمن مدافعاتی در این خصوص رسیدگی و صدور حکم بر فسخ رای و لغو کلیه اقدامات انجام شده در رابطه با ابطال اسناد مالکیت پلاکهای مذکور را خواستار شده است که با مطالعه و بررسی اوراق پرونده و سوابق واصله و مندرجات لوایح جوابیه نظر باینکه متعاقب صدور رای هیات پنج نفری موضوع لایحه قانونی فوق الاشعاره حسب ردیف 42 حکم شماره 26/د مورخ 28/11/58 حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی گنبد و گرگان استنادی در لایحه جوابیه دبیر هیات واگذاری زمین مرکز گنبد اراضی تعلق به آقای نعمت اله صالحی در منطقه گرگان و گنبد که از جمله قسمتی از پلاکهای مذکور می باشد مصادره گردیده و سوابق امر دلالتی بر ابطال یا ملغی الاثر شدن حکم مزبور از طرف مراجع صالحه ندارد و از طرفی بموجب تبصره 2 بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تصمیمات و آرا 6 دادگاهها و سایر مراجع قضایی بهر تقدیر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد باین کیفیت با مصادره اراضی متعلق بنامبرده در منطقه گرگان و گنبد و سلب مالکیت سمتی برای وراث در طرح شکایت نسبت به رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفری باقی نبوده و باین لحاظ مستنداً بماده 14 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می شود اما اعتراض آقای امان اله صالحی به رای هیات پنج نفری نسبت به پلاکهای ملکی وی وارد بنظر میرسد زیرا ماده واحده لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 25/6/58 شورای انقلاب و اصلاحیه آن ناظر است باراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و تصرف آنها غصب و انحا تصرفات من غیر حق یا واگذاری اداری املاک سابق یا انتقال از اشخاص بوده و هیات مقرر در قانون تکلیف دارد با توجه به سوابق و رسیدگی بدلایل و مستندات و تحقیقات محلی درهر مورد حکم لازم را صادر نماید درحالیکه ملاحظه می شود در رای صادره توسط هیات که طی آن اسناد مالکیت اراضی متعلق به عده ای از جمله شاکی بطور دسته جمعی و در اجرای ماده واحده مذکور باطل اعلام گردیده ذکری از علل و جهات ابطال اسناد متعلق به شاکی که به تشخیص هیات با موارد پیش بینی شده در قانون احتمالاً قابل انطباق بوده منجزا بمیان و دلیل مدرکی در این زمینه شمول قانون نسبت باراضی متعلق بنامبرده را با توجه بموارد و شرایط احصا شده محرز نماید اقامه و ابراز نگردیده است مضافاً اینکه اوراق پرونده دلالتی بر رسیدگی هیات نسبت به موضوع بنحوی که در لایحه قانونی مزبور مقرر گردیده ندارد بنا بجهات فوق رای مورد شکایت نسبت به پلاکهای ملکی شاکی علیل بوده و حکم به فسخ آن در این قسمت و لغو کلیه اقداماتی که متعاقب صدور رای در مورد ابطال اسناد مالکیت پلاکهای مزبور بعمل آمده صادر میگردد رای ظرف ده روز از تاریخ قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه دهم دیوان عدالت اداری
صادق ظاعنی
--------------------------------------------------
بسمه تعالی
تاریخ28/12/69 شماره دادنامه1178 کلاسه پرونده6 – 68/927
مرجع رسیدگی . شعبه ششم دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای سید جواد سادات مادر و شاهی .
طرف شکایت .هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 و آیین نامه اجرایی آن 2 _ استانداری مازندران 3 – هیات هفت نفری واگذاری زمین مرکز.
موضوع و شکایت خواسته _
گردشکار شاکی در تاریخ 23/12/68 دادخواستی بخواسته فوق بدیوان تسلیم و نوشته است پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه موقعیت خاص اراضی گنبد و دشت گرگان این زمین ها از ناحیه افراد و گروهها مختلفی مورد تعدی و تجاوز قرار گرفت و عملاً از زراعت متوقف و اوضاع منطقه مختل گردید شورای انقلاب برای سامان دادن بوضع آشفته موجود و رفع مشکل درتاریخ 25/6/58 لایحه قانونی تحت عنوان ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان تصویب و هیات پنج نفری را مامور رسیدگی و رفع اختلاف نمود بطوریکه صراحت قانون است بمنظور رسیدگی و رفع اختلافات به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و ترف آنها غصب و انحا تصرفات من غیر حق و یا واگذاری املاک سابق و یا انتقالی از اشخاص پرونده است که پس از سه ماه قانون فوق اصلاحی گردیده و هیات پنج نفری ب هیات نفری عبارت انتقال از اشخاص از صدر ماده حذف گردیده هیات پنج نفری و تاریخ 14/11/58 بعد از اصلاحیه و تغییر ترکیب ظاهراً تشکیل جلسه و بدون توجه کافی بمدلول لایحه قانونی و اصلاحات بعدی بدین ترتیب رای صادر نمودند (حسب شکایت ؟؟ طرف زارعین محلی احیا آماده گشت شده و اداره املاک سابق بازور سرنیزه اراضی مذکور ؟؟ و بنام شاه ثبت کرده لذا تصرف اراضی مذکور غصب و انتقالات بعدی قانونی نبوده 500 هکتار اراضی مزبور مستحق الغیر است ) هیات پس از احراز غصب باستناد ماده واحده مواد 140 و 323 قانون مدنی اعلام کرده اسناد مالکیت پلاکهای مورد خواسته باطل است قابل توجه است عناصر و ارگان اصلی که موجب صدور چنین رای شده است طی عبارت است از شکایت وارده و آمده کشت شدن اراضی از ناحیه زارعین محلی خلع ید از متصرفین بازور و سرنیزه و ثبت اراضی بنام شاه مخلوع که در هر چهار مورد عناصر رای کلا مخدوش است زیرا اولاً اراضی مورد بحث از ید و مالکیت تابه امروز بلا معارض در تصرف و در اختیار اینجانب می باشد اگر اراضی فوق شاکی یا مدعیانی می داشت در ده سال که از انقلاب اسلامی گذشت شکایت و مدعیان خصوصی می بایست داشته باشد در حالیکه چنین شکایتی نشده است ثانیاً هیات واگذاری زمین طی نامه شماره 3346 – 25/7/65 رسماً اعلام داشته که 500 هکتار زمین مزروعی ؟؟ مادر شاهی مشمول هیچ یک از چهار بند بخشنامه ستاد مرکزی واگذاری زمین نیست ثالثاً اراضی مورد بحث در سال 1341 راساً بوسیله اینجانب تحیر و احیا و آماده کشت شده است رابعاً خلع ید از متصرفین نیز واقعیت ندارد زیرا اداره اصلاحات اراضی گنبد کاوس در نامه شماره 1996-
8/9/49 رسماً تصریح کرده که زمان بصورت خودکار و مکانیز بوسیله مالک کشت می شود و فاقد زارع می باشد و اراضی بخش 7 تپه ماهور های لم بزرع و شوره زار بی آب بوده که اصولاً قابل کشت نبوده اینجانب که در سال 1342 بعلت مخالفت با رژیم پهلوی از مشهد به گنبد تعبید شده بود اراضی مورد نظر را بزحمت تحت کشت خود در آوردم خامساً اظهار نظر به خود ثبت اراضی بنام شاه مخلوع نیز صحیح نیست با این توضیح که کل عرصه شهرستان گنبد کاوس اعم از خود شهر و حوزه آن بنام رضا خان به ثبت رسیده و پس از مرگ وی برابر مصوب مجلس شورای ملی وقت به محمدرضا پهلوی منتقل گردیده و متصرفین و مالکین کلیه ساختمانها و ارضی گنبد کاوس ناچار بودند با مراجعه باداره املاک و پرداخت بها عرصه یا به بیان دیگر پرداخت باج و خراج پلاک متعلق بخود خریداری نمایند و اینجانب نیز به همین نحو عمل کرده ام و اگر این دلیل صحیح باشد باید کلیه اسناد مالکیت صادر از ناحیه ثبت گند باطل اعلام گردد هیات هفت نفر در پاسخ شماره 11498 – 8/8/69 اعلام داشته رای صادره از ناحیه هیات پنج نفری بوده که دارای شخصیت حقوقی مستقل از هیات واگذاری است و ارتباطی با هیات هفت نفری نداشته و دعوی متوجه هیات هفت نفری نیست که دادخواست پس از ثبت باین شعبه ارجاع گردیده است شعبه ششم دیوان عدالت اداری بتاریخ فوق جهت رسیدگی به پرونده مار الذکر تشکیل و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده و ملاحظه نظریه مشورتی آقایان رستمی و دانشجو مشاوران دیوان ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص پرونده کلاسه 6/68/927 موضوع شکایت آقای سید جواد سادات شاکی بطرفیت هیات رسیدگی ماده واحده لایحه قانونی اصلاح قانون ترتیب باختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 (توضیح اینکه در جلسه 13/12/69) این شعبه شاکی طرف شکایت شکایت را به هیات پنج نفری لایحه قانونی ترتیب و رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 25/6/58 تغییر داده است ) و بخواسته شرح و متن دادخواست با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله و توضیحات شاکی در جلسات مورخ 19/10/69 و 13/12/69 و توضیحات نمایندگان هیات واگذاری زمین مرکز گنبد در جلسه مورخ 19/10/69 این شعبه شکایت شاکی وارد است زیرا اولا حکم مصادره زمین های مذکور که از طرف شرع آیت اله صادق خلخالی در ردیف 6 لیست 122 نفری در تاریخ 25/12/58 صادر شده بوده و بموجب رای شماره 157 – 30/2/59 از طرف خود آیت اله خلخالی نقص گردیده نوشته اند که و بدین وسیله اعلام می شود که آقای سید جواد سادات مادر شاهی به شهادت افراد قابل اطمینان جز طاغوتیان و خانواده منفور پهلوی نمی باشد اموال منقول وی جز و مصادره نیست و ساختمان را او و منقول و غیر منقول مصادره نیست لذا زمین مورد نظر فاقد حکم مصادره از طرف حاکم شرع می باشد ثانیاً زمین مورد نظر مصون از تعرض بوده و هیچ کس نسبت به آن ادعایی نداشته و ندارد که در این زمینه نامه های شماره 3346 – 27/8/65 و 5418 – 12/9/63 هیات واگذاری زمین مرکز گردیده و نامه شماره 1354 –
3/9/59 مسئول امور وام و خدمات کشاورزی و هیات 7 نفره گنبد قابل توجه می باشد و ترتیب متن نامه های فوق الذکر درج می شود 1 _ بانک کشاورزی شعبه گنبد کاوس بدین وسیله اعلام می گردد آقای جواد سادات مادر شاهی دارای 500 هکتار زمین مزروعی در روستای چیر قویه _ قره ماخور بوده که شمول هیچیک از چهار بند بخشنامه شماره 9148/7 _ 8/11/63 ستادمرکزی واگذاری زمین نمیباشد 2 . بانک کشاورزی گنبد بدین وسیله باطلاع میرساند که آقای جواد سادات مادرشاهی دارای 300 هکتار زمین مزروعی در بحث هفت بوده که اراضی مذکور در حال حاضر در تصرف خودش می باشد 3 . بانک کشاورزی گنبد _ پرداخت یک میلیون ریال بابت کشت مقدار 300 هکتار به آقای جواد سادات مادر شاهی از نفر هیات بلامانع می باشد فلذا ملاحظه می شود که زمین مورد جهت همیشه در تصرف خود شاکی بوده و در آن کشت میکرده و شاکی مدعی است امسال نیز زمینها را شخصاً کشت کرده ثانیاً با توجه به فتوکپی اسناد ثبتی قطعه زمینهای فوق الذکر ملاحظه می شود که اسناد ثبتی پلاکهای مورد نظر در سالهای 1354 و 1356 اولین بار بنام شاکی صادر گردیده و اسمی از شاه مخلوع و خانواده وی در اسناد ثبتی به نظر نمی رسد فلذا معلوم نیست در رای مورخ 14/10/58 هیات پنج نفری فوق الذکر براساس چه مدارکی زمین مزبور را از ملاک غاصبانه محمدرضا پهلوی دانسته که نفل و انتقال بعدی آن بشاکی را فاقد وجهه قانونی اعلام داشته است و علی فرض اینکه شاکی زمینهای مزبور از شاه مخلوع سابق خریداری کرده است چون بنا به تایید حاکم شرع مشارالیه از طاغوتیان و خانواده منفور شاه سابق نیست مسلم این است شاه سابق زمینها را بطور مجانی در اختیار او نگذاشته و در قبال فروش آن ثمن معامله را اخذ کرده است لذا با عنایت به اینکه زمینهای مذکور مصون از هرگونه ادعا و تعرض بوده و نسبت به تصرف غاصبانه آن از طرف شاه مخلوع دلیلی ارائه نگردیده لذا معامله فرض مذکور فاقد ایراد قانونی خواهد بود و نظر به مراتب رای مورخ
14/10/58 هیات پنج نفره موجه نیست و شکایت شاکی وارد تشخیص به نقص رای معترض عنه و حقانیت شاکی در مالکیت زمینهای مورد نظر صادر و اعلام می گردد این رای وفق مادتین 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض از ناحیه محکوم علیه قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعی است.
مقدسی فرد
---------------------------------------------
دادنامه شماره 538 مورخ 19/5/1370 پرونده کلاسه 69/894
مرجع صادر کننده رای . شعبه چهارم دیوان عدالت اداری
آقای یوسف یزدانی _ رئیس و آقای سید اسداله میرهادی مشاور آقای تقیان مشاور دوم
شاکی . آقای سید جعفر سادات مادر شاهی فرزند محمد علی
طرف شکایت _ هیات رسیدگی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح و لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان استانداری مازندران.
خواسته _ لغو و ابطال رای مورخ 12/11/58 هیات 5 نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی گنبد و دشت گرگان .
جریان پرونده _ شاکی در تاریخ 3/5/69 دادخواستی به خواسته بالا به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت و ارجاع باین شعبه نسخه دوم دادخواست پیوستی برای طرف شکایت ارسال طی شماره 14/هـ/د _ 11/2/70 و 8/264 – 23/3/70 پاسخ داده اند که پیوست پرونده امر می باشد . با انجام تشریفات قانونی سرانجام در تاریخ
19/5/70 شعبه چهارم با حضور رئیس و مشاور تشکیل پس از بررسی محتویات پرونده و اظهار نظر مشاور شعبه و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای دیوان
در خصوص شکایت آقای سید جعفر سادات ماد شاهی فرزند محمد علی کشاورز در گنبد بطرفیت هیات رسیدگی آیین نامه اجرایی تبصره 5 ماده واحده لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 شورای انقلاب به نشانی استانداری مازندران و اداره ثبت اسناد گنبد کاوس و دادگاه انقلاب گنبد کاوس بخواسته لغو و ابطال رای مورخ
12/11/58 هیات 5 نفری رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی گنبد و دشت گرگان در مورد پلاکهای ثبتی 6/11 و 42/11 بخش 11 گرگان متعلق به مشارالیه و نیز لغو کلیه اقداماتی که در ابطال اسناد مالکیت پلاکهای فوق و واگذاری اراضی پلاکهای مزبور بعمل آمده بشرح دادخواست تقدیمی در 6 صفحه و مدارک و مستندات پیوست خلاصه لایجه جوابیه رئیس اداره ثبت اسناد گنبد کاوس بشرح نامه شماره 23208 – 28/9/69 که در پاسخ به شکایت اعلام نموده این است شش دانگ یک قطعه زمین بمساحت 50 هکتار دارای پلاک شماره 6 فرعی از 11 اصلی واقع در قریه تقان بای بخش 11 حوزه حوزه ثبتی گنبد کاوس انتقالی از شاه معدوم بنام آقای حسین دادگر سند صادر سپس نامبرده شش دانگ پلاک فوق را برابر سند رسمی شماره 68468 –23/8/49 دفتر 4 گنبد به آقای سید جعفر سادات مادر شاهی انتقال قطعی داده است سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی بمساحت 15 هکتار و هشت هزار متر مربع دارای پلاک شماره 42 فرعی از 11 اصلی واقع در قریه تقان بای (بالمه چی) بخش 11 حوزه ثبتی گنبد کاوس انتقالی از شاه معدوم بنام آقای ملک احمد باقر زاده سند صادر و تسلیم گردید سپس نامبرده شش دانگ پلاک فوق را برابر سند رسمی شماره 56218 _ 19/8/44 دفتر 4 گنبد به آقای علی اکبر دادگر انتقال قطعی داده و نامبرده شش دانگ پلاک فوق را طبق سند رسمی شماره 17264 – 11/12/52 دفتر 18 گنبد به آقای سید جعفر سادات مادر شاهی انتقال قطعی داده است اضافه گردید پلاکهای فوق الذکر جز لیست ابطالی هیات پنج نفره رسیدگی به اختلافات و دعاوی گرگان و دشت به می باشد که نسبت به لیست مزبور برابر نامه شماره 1272/6/7 – 16/4/65 دبیر هیات واگذاری زمین مرکز گنبد در موعد قانونی هیچگونه اعتراضی نرسیده و حکم مزبور قطعی و لازم الاجرا گردید ولی تاکنون اسناد مالکیت صادره از پلاکهای فوق ابطال نگردیده است دبیرخانه هیات رسیدگی موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده واحده لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مستقر در هیات واگذاری زمین گنبد بشرح نامه شماره 14/ه /د _ 11/2/70 در پاسخ به شکایت اعلام نموده آرا صادره هیات 5 نفره رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مضافاً احکام صادره حاکم شرع وقت گنبد حجت اله سلام خلخالی در مقام قطع دعوی صادر و قصایی می باشد و موضوع مشمول تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری و اضافه نمودن توضیح آنکه اراضی زراعی مورد ادعای شاکی بموجب رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفره رسیدگی و در ردیف 51 رای صادره که صدور آن مقدم بر تاریخ لازج الاجرا شدن لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 که بتاریخ 20/11/58 طی روزنامه رسمی شماره 10185 منتشر و پس از سپری شدن موعد قانونی قابلیت اجرا پیدا کرده است مضافاً حکم مورخ 28/11/58 حاکم شرع حجت الاسلام برای مصادره صادر گردیده است.
اولاً در خصوص اعتراض نسبت به رای دادگاه انقلاب گنبد کاوس و رای حکم حجت الاسلام خلخالی نسبت به پلاکهای مذکور که مورد استناد سازمان طرف شکایت قرار گرفته گرچه طبق محتویات پرونده و مدارک پیوست و نظریه مورخ 26/12/69 ریاست دیوان عالی کشور نامه شماره 9118 – 4/11/62 مسئول دفتر مرکزی اجرای فرمان حضرت امام مدظله العالی و لایحه جوابیه اداره ثبت اسناد ارزش و اعتبار قانونی نداشته و لازم الاجرا نمی باشد و از طرف دیگر هیچگونه اقدامات اجرایی در رابطه با رای حجت السلام خلخالی صورت نگرفته لکن در اجرا تبصره 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که مقرر داشته تصمیمات و آرا دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد و این خصوص قرار رد شکایت صادر می نماید. در موضوع شکایت بطرفیت هیات رسیدگی مذکور و اداره ثبت اسناد گنبد کاوس نظر باینکه ماده واحده لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط باراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 5/6/58 و ماده واحده لایحه قانون اصلاح و رفع اختلاف نسبت به اراضی مورد تملک عمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و تصرف آنها غصب و من غیر حق و بها واگذاری اداره املاک سابق بوده باشد وسیله هیات مقرر در آن ماده واحده با توجه به سوابق و با رسیدگی به دلایل و مستندات و تحقیقات محلی در هر مورد حکم لازم در مورد قطع و صل دعاوی و اختلاف و تعیین اشخاص ذیحق بمنظور واگذاری زمین به آنها و ابطال اسناد قبلی صادر می نماید اولا شاکی نه تنها از عمال رژیم سابق نبوده بلکه طبق مدارک پیوست از افراد انقلابی تعهد به اسلام بوده و انقلاب شرکت فعالانه داشته و بعد از پیروزی اسلامی مدتها مسئولیت فرمانداری گنبد کاوس را افتخاری و بدون دریافت حقوق بعهده داشته.
ثانیا بشرح مدارک پیوست منشا تملک و تصرف وی غاصبانه و من غیر حق نبوده و طبق اسناد پیوست در قبال خرید آن از اشخاص حقیقی ثمن واقعی بها املاک را پرداخت نموده و سالهای سال شخصاً به امر زراعت در پلاکها مذکور اشتغال داشته است.
ثالثا نسبت به اراضی پلاک موصوف کسی ادعای غصب و تصرف بنحو عدوان ننموده و مدعی حق و حقوق در آن زمین نگردید.
رابعا ماده واحده یاد شده مصرح است در هر مورد با توجه به دلایل و تحقیقات محلی حکم لازم صادر می نماید درحالیکه مذکور بدون ملاحظه محلی در رای مورخ 12/11/58 ضمن حکم کلی و دسته جمعی رای صدها پلاک که شامل یکصد و بیست نفر بوده است در ردیف 51 صفحه سوم رای فوق الاشعار اسناد مالکیت پلاکهای مزبور متعلق بشاکی را ابطال کرده است .
خامسا دبیر هیات واگذاری زمین گنبد و گرگان طی شماره 3316 –
1/8/64 صریحاً گواهی نموده شاکی مالک و متصرف سی هکتار زمین گنبد و گرگان طی شماره 3316 – 1/8/64 صریحا گواهی نموده شاکی و متصرف سی هکتار زمین است دیگر اینکه دبیر هیات واگذاری زمین مرکز گنبد طی شماره 3144 – 23/7/64 بعنوان گروه تحقیق بخش مرکزی اظهار نموده آقای سید جعفر سادات مادر شاهی اراضی خود را در فروردین ماه سال 61 با رضایت از متصرفین تحویل گرفته لذا تصرف بعدی آن در اواخر همان سال پس از انجام یک کشت توسط مالک خلاف مقررات و ضوابط کشت موقت می باشد بعلاوه حجت الاسلام آقایی حاکم شرع دادگاه انقلاب گنبد در تاریخ 23/1/61 ذیحق بودن مالک را در جواب مرکزشورای اسلامی گنبد تائید کرده است بنا به مراتب و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مدارک پیوست چون ابطال اسناد مالکیت شاکی محمل قانونی نداشته و مفاد ماده واحده های مرقوم در رسیدگی از طرف هیات رعایت نگردیده لذا شکایت واردتشخیص و حکم بر ابطال رای مورخ
12/11/58 هیات پنج نفره و نسبت به اراضی پلاکهای مزبور متعلق شاکی مورد شکایت بشرح فوق الاشعار و اعاده وضع بحالت سابق و قبل از رای مذکور صادر و اعلام میگردد این رای ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی شکلی در هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری است.
یزدانی
رئیس شعبه 4 دیوان عدالت اداری
-------------------------------------------------

بسمه تعالی
تاریخ13/5/1371 شماره کلاسه70/14/1158
شماره دادنامه 581
مرجع رسیدگی . شعبه 14دیوان عدالت اداری مرکب از :
آقای عزت اله توکلی رئیس آقایان دکتر سید هادی میرخانی و شکوهی مشاوران
شاکی . بانو اقدس طوسی فرزند حسین
طرف شکایت . هیات پنج نفره گنبد _ گنبد کاوس
خواسته . تقاضای نقض و ابطال رای صادره ازهیات پنج نفره زمین گنبد بشرح متن دادخواست و مستندات .
خلاصه شکایت . شاکی در تاریخ 17/11/70 دادخواستی بخواسته فوق بدیوان عدالت اداری تقدیم داشته که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از تبادل لوایح و ارسال بشعبه با گزارش و انجام رسیدگی ها لازم و اخذ نظریه آقایان مشاورین بشرح برگ جداگانه ختم رسیدگی اعلام و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
رای دیوان
شاکی مدعی است طبق سند رسمی مالک تمامی شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی و دیم کاری شوره زار بمساحت یکصد هکتار پلاک ثبتی شماره 33/2143 بخش 14 ثبت گرگان می باشد و از زمان مالکیت متوالیاً بر روی زمین کشت کرده تا سال 58 که هیات پنج نفره حکم بر ابطال سند مالکیت اینجانب را صادر و سال 59 نیز شورای اسلامی گنبد با اجازه اینجانب کشت نموده و سالهای بعد طبق اجازه نامه های عادی طبق عرف محل زمین را جهت کشت به اهالی اجازه و مال الاجاره دریافت کرده ام… با توجه بماده واحده لایحه قانونی ترتیب رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مصوب 25/6/58 شورای انقلاب و…تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر نقض و ابطال رای مورخ 12/11/58 هیات پنج نفره رسیدگی به اختلافات و دعاوی اراضی دشت گنبد و دشت گرگان نسبت بخود موضوع بند 35 رای را نموده است که با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی و موضوع شکایت و خواسته و لایحه جوابیه شماره 583 – 31/11/71 هیات واگذاری زمین گنبد گرگان دائر بر اینکه این هیات که در سال 1359 تشکیل گردیده هیچگونه دخالتی در صدور رای هیات پنج نفره که در سال 1358 صورت گرفته ندارد اسناد مالکیت اراضی شاکی بموجب رای صادره هیات پنج نفره طرف شکایت شاکی ابطال و بنام دولت جمهوری اسلامی ایران سند مالکیت جدید صادره و لذا مالک فعلی آن دولت بوده و بانظارت این هیات توسط زارعین روستایی طی قراردادهای اجاره منعقده کشت و زرع میگردد شایسته است شاکی شکایت خود را متوجه هیات رسیدگی به اختلافات و دعاوی مربوط به اراضی مستقر در استانداری مازندران نماید و این هیات من دون پاسخ از ماهیت دادخواست مراتب عدم توجه شکایت شاکی را اعلام می نماید و با توجه به لایحه جوابیه شماره 30/ه /د _ 31/4/72 دبیرخانه هیات رسیدگی به اختلاف دعاوی مربوط به اراضی گنبد و دشت گرگان مستقر در هیات واگذاری زمین گنبد و ضمائم آن دائر بر اینکه 1 _ اراضی شاکی طی رای ردیف 35- 12/11/58 هیات…صادر گردیده است 2 _ کلیه اراضی مزروعی شاکی طی رای قضایی شماره 36/د – 28/11/58 ردیف 49 صادر حاکم شرع وقت شهرستان گنبد کاوس مصادره گردیده و در حال حاضر نیز در شعبه اول دادسرای انقلاب اسلامی شهرستان گنبد پرونده اراضی یاد شده تحت بررسی قضایی می باشد… لذا دادخواست مطروحه مشمول تبصره 2 بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بنظر میرسد… و با توجه به صورت جلسه مورخ 12/11/58 گنبد و گرگان که نام شاکی در ردیف 49 بنام اقدس طوسی قید شد دائر بر مصادره کلیه اراضی و … و با توجه به اینکه اعلام شده در حال حاضر پرونده در شعبه اول دادرسرای انقلاب اسلامی شهرستان گنبد تحت بررسی قضایی است لذا و با توجه به ایراد و عدم توجه دعوی نسبت به هیات متشکله در سال 1359 و تبصره 2 ذیل بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دائر بر اینکه تصمیمات و آرا دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد با اعلام اینکه شاکی می تواند بمراجع ذی صلاح مربوط از حیث حکم صادره و رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گنبد مراجعه نماید قرار رد شکایت مطروحه فعلی نامبرده در دیوان عدالت اداری بشرح فوق صادر و اعلام میگردد.
توکلی
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
52
تاریخ تصویب :
1375/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :