جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.


شماره : 54 تاریخ : 29/1/1371 کلاسه پرونده 68/445
رای دیوان
با توجه به متن دادخواست تقدیمی و مضمات و لوایح جوابیه و محتویات بجهات ذیل شکایت وارد است
1 _ هیات 5 نفری در 12/11/58 تشکیل جلسه داده و باراضی اشخاص و از آن جمله اراضی شاکی رسیدگی و اقدام به ابطال اسناد مالکیت وی نموده و حال آنکه هیات مذکور ماده واحده لایحه قانونی شورای انقلاب مصوب 24/9/58 منحل و تبدیل به هیات 7 نفری گردیده لذا اقدام هیات 5 نفری در زمان انحلال 12/11/58 مجوز قانونی نداشته
2 _ بموجب لیست پیوست پرونده آقای خلخالی که بعنوان حاکم شرع اظهار نظر نموده بدون تشکیل پرونده و محاکمه و رسیدگی باصل موضوع اقدام بمصاره اموال 122 نفر نموده و این موضوع اقدام قضایی نیست و ارزش قضایی ندارد لذا موضوع از شمول تبصره 2 بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری خارج است و ایراد خوانده باینکه اقدامات طبق تصمیم قضایی بوده صحیح نمی باشد
3 _ ماده واحده لایحه قانون اصلاح لایحه قانون ترتیب رسیدگی باختلافات و دعاوی مربوط باراضی گنبد و دشت گرگان مقر نموده بمنظور رسیدگی و رفع اختلاف نسبت باراضی مورد تملک اعمال رژیم سابق و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در منطقه گنبد و دشت گرگان که منشا تملک و تصرف آنها غصب و انواع تصرفات و انتقالها من غیر حق یا واگذاری اداره املاک سابق بوده و در مورد اداره خوانده مدرکی مبنی بر انطباق یکی از عناوین مذکور بنشانی ارائه نداده است و دلیلی بر اینکه نامبرده ازعمال رژیم سابق بوده یا من غیر حق تصرف نموده و یا اداره املاک بوی واگذار کرده اقامه و ابراز ننموده لذا بنحو مروح رای بورود شکایت و ابطال اقدامات خوانده صادر میگردد این رای پس از ابلاغ بمدت ده روز قابل تجدید نظر شکلی در هیات تجدید نظر دیوان می باشد.
رئیس شعبه دوم دیوان عدالت اداری
حاج شیخ حسین محقق قمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
54
تاریخ تصویب :
1371/01/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :