جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


بسمه تعالی
تاریخ15/11/70 کلاسه پرونده70/120 شماره دادنامه148
مرجع رسیدگی . هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی . آقای حسین صدری اصفهانی .
موضوع شکایت و خواسته . لغو اصلاحیه شماره 97368 - 7/12/63 هیات وزیران .
مقدمه . شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: در قسمت 5 اصلاح ماده 62 نوشته شده در مواردی که زمین براساس رای کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت مکلفند بدر خواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آنرا بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند. سازمان زمین شهری از کلمه بشود در اصلاحیه مذکور سو استفاده نموده و از اجرای احکام قطعی خودداری و می گوید با استفاده از مجوزهای فوق الذکر بموجب ماده 5 قانون اراضی شهری که اصولاً ارتباطی باین نوع اراضی ندارد زمینی را که خودم بایر تشخیص و تملک نموده اند بعد از صدور حکم موات تشخیص بدهم باید پرونده مجدداً در دادگاه حقوقی مطرح گردد. ادعای بعدی سازمان زمین مبنی بر موات بودن بر خلاف مواد 1259 و 1275 و 1277 قانون مدنی و ماده 375 قانون آئین دادرسی مدنی است کلمه بشود که در قسمت 5 اصلاح ماده 62 بدون تعیین موضوع نوشته شده مخالف اصل 170 قانون اساسی است با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی در این خصوص را دارد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 56040 مورخ 26/8/70 در پاسخ اعلام داشته اند نظر باینکه قانون اراضی شهری مصوب 1360 بطور آزمایشی و برای پنج سال بتصویب رسیده بود و آئین نامه اجرائی هم اکنون اعتبار اجرایی ندارد لذا درخواست لغو با ابطال آن در حال حاضر سالبه بانتقا موضوع است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست حجه السلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور روسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای
باالتفات به انقضای مهلت پنجساله (آزمایشی) قانون اراضی شهری و همچنین آئین نامه اجرائی آن درخواست لغو یا ابطال موادی از آئین نامه مرقوم (و اصلاحیه مصوب 7/12/63 آئین نامه یاد شده ) که در حال حاضر فاقد قدرت و اعتبار اجرایی است منتقی بوده و در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل تشخیص نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمد رضا عباسی فرد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
148
تاریخ تصویب :
1370/11/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :