جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.


کلاسه پرونده 67/602 حقوقی یک تنکابن
شماره دادنامه 68/191 در وقت مقرر 25/2/68
مرحع رسیدگی کننده : دادگاه حقوقی یک تنکابن
خواهانها: سیداسمعیل و سیدعلی مومنی فرزندان سیدمحسن بنشانی تنکابن خرم آباد جنب استاد مطهری جنب مسجد77
خواندگان : مختار و چراغعلی و بخشعلی وعلی اعظم شهرت همگی تقی پور و همچنین نعمت الله ومحمدحسین و خانم بلور یوسف زاده همگی بنشانی میانکوی علیا
خواسته : اثبات وقفیت و غیره
گردشکار: پس از وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی سرانجام دادگاه حقوقی یک تنکابن بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل و پس از بررسی از محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و مبادرت بصدور رای مینماید .

رای دادگاه
خواهانها با استناد به وقفنامه مورخ یکهزار و سیصد و چهل و پنج قمری و به ادعای اینکه از جمله موقوف علیهم وقفنامه موصوف بوده و مورد وقف حدود90 هزار مترمربع زمین گندم زار واقع در سمت غربی روستای ییلاقی میانکوی دو هزار تنکابن بوده وخواندگان تا قبل از اجرای مقررات اصلاحات ارضی بصورت قرارداد نصفه کاری زمینهای موقوفه را کشت و زرع مینمایند لکن پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در سال 1345 معادل پنجاه و یک جریب و نیم ازموقوفه بنام خواندگان سند اصلاحات ارضی صادر گردیده و خواندگان از آن تاریخ عواید موقوفه راپرداخت نکرده اند بشرح دادخواست وتوضیحات منعکسه در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه 1362 خواسته خود راز اول اثبات وقفیت نود هزار مترمربع زمین گندم زار واقع در قسمت غربی روستای میانکوه دوهزار دوم خلع ید هر یک از خواندگان به میزان متصرفات آنها از موقوفه خاص سوم مطالبه اجرت المثل زمین موقوفه از سال 1265 تا زمان طرح دعوی به تکفکی مشخص وملعوم نموده اند که پرونده امر به کلاسه 62/666 در دادگاه عمومی تنکابن مطرح و پ ساز یک سلسله اقدامات قضائی و بعلت تکشیل دادگاه مدنی خاص در تنکابن پرونده امر با قرار عدم صلاحیت بمرجع صالح ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص تنکابن نیز در طول چند سال اقداماتی را بعمل آورده و باانحلال دادگاه مدنی خاص مجددا" پرونده به کلاسه جدید67/202 در دادگاه حقوقی یک تنکابن با قائم مقامی ازدادگاه مدنی خاص ثبت گردیده است که با توجه به کلیه اقدامات انجام شده با عنایت به اسناد و مدارک ابرازی طرفین بر دادگاه معلوم ومسجل گردیده است که اولا" مساحت پنجاه و یک نیم جریب اراضی گندم زار منطقه میانکوی در هزار پلاک 201 اصلی در اجرای قنون تقسیم وفروش املاک مورد احاره به زارعین مستاجر از طرف وزارت کشاورزی وقت و به قائم ماقمی از مالکین بنام آقایان سید اسمعیل و سید علی مومنی (خواهانها) و شرکاء به زارعین یعنی خواندگان واگذار و اسناد انتقال بترتیب بشماره 53116-6/2/56 بمساحت دوازده جریب گندم زار بنام نعمت الله یوسف زاده و شماره 53114-6/2/56بمساحت سه ونیم جریب بنام بلور یوسف زاده و شماره 5317-6/2/56 بمساحت پنج جریب بنام حسین تقی پور( پدر احد از خواندگان بنام مختار تقی پور و بشماره 53144-6/2/56 بمساحت شش جریب بنام چراغعلی تقی پور بشماره 53120-6/2/56 بمساحت چهارونیم جریب بنام علی اعظم تقی پور و شماره 53121-6/2/56 بنام بخشعلی تقی پور صادروتسلیم گردیده و نسبت به باقیمانده از ج 90 هزار مترمربع مورد ادعای خواهانها بمساحت 6/27 جریب گندم زار و سه باب خانه مسکونی و محوطه بعنوان مستثنیات مالکین در کلیه اسناد صادره منظور وثبت گردیده است و همچنین شده است که احد از خواندگان بنام قنبر تقی پور قبل از تقدیم دادخواست از طرف خواهانها فوت گردیده و بهمین اعتبار دادگاه بشرح تصمیم مورخ 6/4/63 قرار عدم استماع دعوی خواهانها را نسبت به متوفی صادر نموده است ثانیا" خواندگان بشرح مدافعات خویش در لوایح پیوست کلا" منکر وقفیت رقبه متنازع فیه گردیده و تصرفات خود را قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی زارعانه و پس از آن مالکانه عنوان کرده اند بعلاوه نعمت الله یوسف زاده با استناد به پرونده مدنی کلاسه 55/1372 دادگاه بخش و55/716 دادگاه شهرستان و دادنامه های پیوست این پرونده ها وخانم بلور یوسف زاده با استناد به پرونده 60/421 مدنی بخش و61/4 - ژ دادگاه شهرستان ومحمدحسین یوسف زاده با استناد به پرونده مدنی 55/373 و55/715 بخش و شهرستان ومختار تقی پور به استناد پرونده های 55/371و 55/284 و دادنامه های پیوست آن با ایراد به حاکمیت امر محکوم بها و به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی خواهانها را نموده اندکه دادگاه مدنی خاص تنکابن بدون اظهارنظر در خصوص ایراد معنونه در ماهیت دعوی اقداماتی انجام داده است اینک به استناد ماده 204 قانون آئین دادرسی مدنی قبل از وورد در ماهیت دعوی دادگاه ایراد خواندگان را واجد آثار حاکمیت امر محکوم بهاء نمیداند زیرا دعاوی مربوط به پرونده های مورد استناد خواندگان یاد شده که پیوست پرونده امر میباشد کلا" دلالت دارند که خواهانها به ادعای اینکه خواندگان مذکور علاوه بر نسق زراعی خود مستثنیات قانونی آنها را نیز متصرف گردیده و ازدخالت و بهره برداری آنهاممانعت بعمل می آورند افراز و تقسیم مستثنیات قانونی خود را از مورد نسق خواندگان یاد شده تقاضا نموده اند و چون دعاوی مطروحه قبلی از جهت موضوع و سبب با دعوی اخیر که ادعای وفقیت است ارتباط ندارد لذا ایراد خواندگان موجه بوده و مردود اعلام میگرددثالثا" در ماهیت امر مستند خواهانها وقفنامه مورخ 1345 هجری قمری است که بموجب آن مرحوم سیدمیرزا محمدعلی وقف موید و حبس مخلدشرعی نمود کلیه املاک موروثی و خریداری خود را از ییلاقی و قشلاقی از مزرع و مرتع و مردم و از مسکونه و محوطه و باغات با کافه ملحقات شرعیه ومنضمات عرفیه را بر اولاد ذکور خو نسلا" بعد نسل تا منافع متصوره املاک موقوفه را موقوف علیهم بصرف معاش خود مصروف دارند هرچند اصالت وقفنامه مذکور به دلالت گواهی بعضی از گواهان و نامه شماره 3817-24/11/1362 اداره اوقاف محرز و مسلم میباشد و هرچند که معلوم گردیده است اولاد ذکور واقف سید محمد و سیدمومن ( پدر خواهاننها) بوده اند و خواهان ردیف اول فرزند ذکور منحصر مرحوم سیدمحمد میباشد و از مرحوم سید مومن چهار فرزند ذکور به اسامی سیدعلی (خواهان ) سید سلیمان و سید زین العابدین وسیله داود باقیمانده اند که سید داود پس از پدر فوت مینماید و خواهان ردیف دوم در توضیحات بعدی خود عنوان کرده است که ازسایر وراث ذکور مرحوم سید مومن وکالت دارد . اما به جهات و دلایل زیر انطباق مورد وقف با رقبات متصرفی خواندگان محرز نمی باشد) 1- واقف املاک و باغات ملکی خودش واقع در مناطق ییلاقی وقشلاقی را بدون ذکر مشخصات وحدود وموقعیت طبیعی و اینکه در کدام منطقه ییلاقی قرار دارند به کیفیت مندرج در وقفنامه وقف نموده است ویا اینکه قبض شود تحقق وقف میباشد و موقوف علیه مادر زمان وقف یعنی فرزندان ذکور واقف به اسامی سیدمحمد و سید مومن موجود بوده اند معذالک تنها در متن وقفنامه امضاء و با قبولی آنها به قبض موقوفه مشخص نیست بلکه به دلایلی که ذیلا" عنوان خواهد شد مشخص میگردد که موقوف علیهم و ایادی بعدی آنها(خواهانهای فعلی ) هیچگاه رضایت متصرفی خواندگان را بعنوان موقوفه متصرف نبوده و در قراردادهای تنظیمی با متصرفین ومطالبه بهره و اجور بعنوان موقوف علیه عمل نکرده بلکه بعنوان مالک اقداماتی را انجام داده اند از جمله اینکه یکی از مستندات خواهانها در پرونده های مطروحه علیه خواندگان (بخواسته افراز و تقسیم مستثنیات مالکین از متصرفات نسق های زراعی خواندگان ) دادنامه شماره 42 هیات تجدیدنظر املاک واگذذاری میباشد که بموجب آن مرحوم سیدمحمد و سیدمومن بخواسته استرداد و رقباتی در مناطق ییلاقی و قشلاقی به دادگاه مزبور تسلیم و از جمله خواسته آنان این بوده است که یک قسمت از رقبات را بموجب اسناد رسمی شماره های 2053-3035-5571- 5570 به شاه سابق فروخته اند و یک قسمت اعمال شاه سابق غاصبانه تصرف کرده اند و از جمله رقبات موضوع اسناد بالا جایگاه بیست من اراضی گندم زاد و بست من اراضی جواز و تمامی و جایگاه سه خروار اراضی گندم زار و به خروار اراضی جوزار واقع در قریه میانکوه بلوک دو هزار بوده است که وزارت دارائی وقت محکوم گردیده در قبال دریافت مبلغ دو هزار و پانصد و چهل و هشت ریال و بیست پنج دینار ثمن معامله رقبات موصوف را به شاکیان مسترد نماید و این دادنامه در تمامی پرونده های فوق الاشعار موجود است و خواهانها؟ بعنوان دلیل مالکیت مورثین خود نسب به رقبات متصرفی خواندگان ارائه نموده اند و تردیدی نیست که همین موقوفه قابلیت خود و فروش (جزء در مواردی که عین موقوفه خواب شود یا فرعی آن باشد که منجر به خوابی گردد بطوریکه انتفاع از آن ممکن نباشد و عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود را ندارد و بدیهی است که مورد انتقال با اسناد رسمی از جمله مستثنیات مندرحه در بین الهلالین نبوده بلکه به حکایت صورتجملس معاینه و تحقیقات محلی و گواهی گواهان این رقبات از سالهای بسیار دور تحت کشت و زرع و تصرف خواندگان و پدران آنها بوده که در منطقه محروم و ییلاقی در آنجا به کشت و کار مشغول بوده وبهره مالکانه را تا قبل از اجرای قانون اصلاحات ارضی حسب معمول و متداول منطقه می پرداخته اند و مورثین خواهانها ضمن استهشادیه ای که تنظیم نموده و به دادگاه املاک واگذاری برای اثبات مالکیت خود تقدیم مینمایند با بیان مشخصات رقبات ملکی خود در منطقه میانکوی دو هزار در اننتهای سطر هفتم استشهادیه و اوایل سطر هشتم صریحا" عنوان میکنند آیا فقط قطعه ملک نامبرده داخل در ملک اینحانبان و رد این مدت از مستاجر قدیم مرحوم مشهدی حسین و بعد از ورثه گان او مال الاجاره میگرفتیم یا نه ) و عده زیادی ظاهرا" با مهر و امضاء مفاد استهشادیه را تائید مینمایند واین استهشادیه در سال 1323 تنظیم گردیه وموید تصرفات زارعانه وراث خواندگان در رقابت مورد دعوی قبل از دخالت شاه سابق وعمال آنها بوده است ومورثین خواهانها هیچگاه نه در متن استشهادیه و نه در دادخواستی که به دادگاه املاک واگذاری تسلیم نموده اند مدعی وقفیت زمینهای گندم زار و جوزار واقع در منطقه میانکوی دو هزار نگردیده بلکه بموجب اسناد رسمی آنها را بعنوان ملک بشاه سابق فروخته اند جای تعجب است که خواهانهای حاضر نیز در هیچیک از پورنده هایی که قبلا" علیه خواندگان طرح نموده اند مدعی وقفیت رقبات موصوف نگردیده بلکه برابر لایحه ای آقای سید اسمعیل مومنی در پرونده 55/715 مدنی 2(ضممیه پرونده 55/373 دادگاه بخش ) تقدیم داشته نامه های شماره 813-18/2/56و4226-19/5/55 اداره تعاون و امور روستاهای تنکابن و نامه شماره 978- 16/5/55 دفتر اسناد رسمی را پیوست نموده است ومفاد نامه های مذکور کلا" دلالت دارند به اینکه خواهنها قصد انتقال 6/37 جریب گندم زارخانه ومسکونی خود را که جزء مستثنیات مالکین (خواهانها) میباشد را دارند و این نامه ها داللت دارد به اینکه خواهانها؟ خود رامالک (نه موقوف علیهم ) دانسته و بهمین اعتبار بمنظور کسب مجوز انتقال ازمراجع یاد شده کسب تکلیف نموده اند و این مقدار زمین قسمتی از رقبات واقع در منطقه میانکوی دو هزار است که بموجب دادخواست حاضر خواهانهادر موقعیت کنونی مدعی وقفیت آن گردیده اند 2- اظهارات گواهان خواهانها با توجه به تعارض بااظهارات گواهان خوانندگان برای دادگاه ایجاد قطع و یقین بر انطباق رقبه متصرفی خواندگان باعین موقوفه نمیناید زیرا همانگونه که فوقا" اشاره گردیددلایل و قرائن موجود در پرونده های استنادی قبلی خواهانها خلاف این امر را به اثبات میرساند و در نتیجه اظهارنظر کارشناس منتخب دادگاه مدنی خاص نیز موثر در مقام نیست چه کارشناسی با فرض مشخص بودن محدوده مورد وقف بحدوده مقیده در استعلامیه مورث خواهانها باو نظر کرده است که مورد تصرف خواندگان در آن محدوده قرار دارد در حالیکه انطباق محدوده مندرج در استهشادیه مارالذکر با موردوقف مشخص نیست و همانگونه که فوقا" عنوان گردیده است خواهانها و مورث آنها به اعتبار مالکیت زمینها از متصرفین اجاره بهاء دریافت داشته و بهمین اعتبار در پرونده های مطروحه قبلی علیه متصرفین طرح دعوی نموده ولی چون دعاوی مطروحه به نتیجه نرسیده با استفاده از قانون ابطال اسناد فروش رقبات واراضی موقوفه مصوب مجلس شورای اسلامی بفکر عمل وقف افتاده و باادعای موقوفه بودن املاک مورد اجاره علیه کشاورزان محروم منطقه ییلاقی دوهزار طرح دعوی نموده اند در صورتیکه برابر صریح متن اسناد انتقال رقبات متصرفی خواندگان (نه در اجرای قانون تبدیل به احسن اراضی موقوفه ) بلکه در اجرای قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر به خواندگان منتقل گردیده و خواهانها؟ نیز بعنوان مالک معرفی شده اند بنا به جهات یاد شده در فوق و با عنایت به مجموع اوراق و مندرجات پرونده و سوباق موجود در پرونده های استنادی دادگاه دلایل خواهان را برای موقوفه بودن رقبات متصرفی خواندگان به مشخصات مندرج در صورتمجلس معاینه محلی کافی و مفید قطع و یقین ندانسته و چون تصرف خواندگان مالکانه بوده وتصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است و ادله وقف وانطباق مورد وقف با ملک متصرفی خواندگان ثابت نمیگردد دادگاه حکم به بطلان دعوی خواهانها در اثبات وقفیت رقبه متنازع فیه صادر و اعلام مینماید و چون مطالبه اجور وخلع ید خواندگان از ملک مورد ادعای وقف فرع بر اثبات وفقیت این رقبات میباشد بنابراین با محکوم شدن خواهانها در دعوی وقف مطالبه اجور وخلع ید خواندگان نیز بر خلاف موازین قانونی و شرعی است و در نتیجه دادگاه دعوی خواهانها را در این دو قسمت نیز غیر موجه تشخیص و حکم برددعوی صادر مینماید بدیهی است آن قسمت از رقباتی را که در منطقه یمانکوی دو هزار بعنوان مستثنیات مالکین در تصرف خواهانها میباشد و خواهانها سابقا" بعنوان ملک قصد فروش آنها راداشته لکن به موجب دادخواست حاضر مدعی هستند جزء90 جریب موقوفه است میتوانند با مسئولیت شرعی خود نسبت به متصرفات خود عمل به وقف نمایند و این قمست از متصرفات آنان چون معارضی ندارد خواهانها چنانچه آنرا جزء موقوفه میدانند میتوانند بر اساس نیت واقف عمل نمایند این رای با رعایت قانون تعیین موارد تجدیدنظراحکام دادگاهها و یا نحوه رسیدگی به آنها قابل تجدیدنظر دردیوانعالی کشور است .
دادرس دادگاه حقوقی یک تنکابن - مهریار


کلاسه 70/977 حقوقی یک شماره دادنامه 72/299
تاریخ صدور رای - 16/6/72
صادر کننده رای : آقای کیائی دادرس دادگاه حقوقی یک تنکابن خواهانها: آقایان - سید اسماعیل و سید علی مومنی ساکنین تنکابن روبروی مخابرات
خواندگان : آقای مختار نقی پور فرزند حسین ساکن دو هزار میانکو 2- خانم ملک تاج تقی پور فرزند حسین ساکن تنکابن
3- خانم منظر تقی پور ساکن تنکابن بالای اوشتان منزل حسین پور
خواسته : خلع ید مشاعی
گردکشار : پس از وصول دادخواست و ثبت آن بکلاسه فوق و جری تشریفات قانونی بالاخره در وقت مقرر دادگاه حقوقی یک تنکابن بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید .

رای دادگاه
در خصوص دعوی آقایان سید اسماعیل و سید علی شهرت هردومومنی بطرفیت آقای مختار وخانمها ملک تاج ومنظر شهرت جملگی تقی پور بخواسته خلع ید مشاعی (وضع ید خواهانها) در مقدار ده هزارمترمربع از3/89 جریب اراضی مزروعی واقع در غرب روستای میانکوه در هراز تنکابن تحت پلاک ثبتی 201 اصلی از بخش سه ثبت تنکابن بشرح دادخواست تقدیمی با توجه به مدافعات خواندگان و مندرجات و نتیجه پرونده های استناد آنان از جلسه پرونده کلاسه 67/602و 70/297و 70/933 همین دادگاه که تصاویر برخی از اوراق آنها ضمیمه پرونده حاضر گردیده است نظر باینکه همین دعوی قبلا" بطرفیت خوانده ردیف اول و بعضا" سایر زارعین اراضی موردنزاع مطرح و منجز به رد دعوی گردیده علی الخصوص اینکه در مورد همین رقبه قبلا" ادعای وقفیت شده که وقفیت آن ثابت النهایه بلحاظ عدم احراز انطباق محدوده متصرفه خواندگان منجر به رد دعوی شده است طرح دعوی حاضر با دعای مالکیت همان رقبه وجه قانونی و ثبتی نداشته و قابل استماع بنظر نمیرسد علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهانها را صادر مینماید این رای برابر مقررات قابل تجدیدنظر خواهی است .
دادرس دادگاه حقوقی تنکابن - کیائی


تاریخ رسیدگی : 7/12/1372 شماره دادنامه : 926/24
تجدیدنظرخواهان : آقایان سید اسمعیل مومنی و سید علی مومنی
بنشانی تنکابن روبروی مخابرات
تجدیدنظرخواندگان : آقای مختار و بانو ملک تاج بنشانی تنکابن و بانو منظر تقی پور بنشانی تنکابن تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 699-16/6/72 صادره از دادگاه حقوقی یک تنکابن
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواهان : نامعلوم
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظرخواهان : 28/7/1372
مرجع رسیدگی : شعبه 24 دیوانعالی کشور
هیئت شعبه : آقایان علی اکبر میر فصیحی رئیس و حسین سلیمی مستشار
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/10/75 آقایان سید اسمعیل مومنی و سید علی مومنی بطرفیت آقای مختار وخانم ملک تاج و خانم منظر شهرت همگی تقی پور دادخواستی بخواسته خلع ید مشاعی (وضع ید) بشرح متن مقوم بمبلغ 2500000 ریال تقدیم دادگاه حقوقی یک تنکابن نموده وتوضیح داده که 3/89 جریب از زمینهای ما واقع در غرب روستای میانکوه علیای دو هزار نکابن دارای پلاک 201 اصلی بخش 3 میباشد که اینجانبان و خواندگان در آن سهیم و بطور مشاعی استفاده میکردیم چندسالی است که خواندگان من غیرحق مانع ا زدخالت و بهره برداری اینجانبان شده اند تقاضای رسیدگی و صدور حکم طبق خواسته دارند پس از تعیین وقت وابلاغ بطرفین خواندگان ضمن لایحه تقدیمی پس از تکذیب دعوی خواهانها ایراد نموده اند که خواهانها همین دعوی را قبلا" در پرونده کلاسه 62/602 طرخ نموده اند که منتهی به محکومیت آنان شده دادگاه پس از استعلام از مرکز خدمات اداره کشاورزی تنکابن و وصول پاسخ آن و ملاحظه مستدات طرفین ومحتویات پرونده چنین رای صادر کرده است ( در خصوص دعوی آقایان سید اسمعیل وسید علی شهرت هر دو مومنی بطرفیت آقای مختار وخانمها ملک تاج و منظر شهرت جملگی نقی پور بخواسته خلع ید مشاعی (وضع ید خواهانها) در مقدار ده هزار مترمربع از3/89 جریب اراضی مزروعی واقع در غرب روستای میانکوه دو هزار تنکابن تحت پلاک ثبتی 201 اصلی از بخش 3 ثبت تنکابن بشرح دادخواست تقدیمی با توجه بمنافعات خواندگان ومندرجات و نتیجه پرونده های استنادی آنان از جمله پرونده های کلاسه 67/692و70/297 و70/933 این دادگاه که تصاویر برخی از اوراق آنها ضمیمه پرونده حاضر گردیده است نظرباینکه همین دعوی قبلا" بطرفیت خوانده ردیف اول و بعضا" سایر زارعین اراضی مورد نزاع مطرح و منجر به رد دعوی گردیده علی الخصوص اینکه در مورد همین رقبه قبلا" ادعای وقفیت شده که وقفیت آن ثابت النهایه بلحاظ عدم احراز انطباق به محدوده متصرف خواندگان منجر به رد دعوی شده طرح دعوی حاضر با ادعای مالکیت همان رقبه وجهه قانونی و شرعی نداشته و قابل استماع بنظر نمیرسد علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهانها را صادر مینماید .00 خواهانها از قرار مذکور تجدیدنظرخواهی کرده اند که پس از انجام تبادل لوایح پرونده بدیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسین سلیمی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
دادگاه باستناد پرونده های مورد استناد و اینکه قبلا" درمورد همین رقبه ادعای وقفیت شده دعوی خواهانها را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی صادر نموده در صورتیکه با توجه بطبع دعوی در این پرونده و دعاوی مطروحه در پرونده های مورد استناد و طرفین آنها اقتضاء داشته دادگاه در ماهیت امر رسیدگی و نفیا" به اثباتا" مبادرت بصدور رای نماید لذا قرار تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده امر جهت رسیدگی بماهیت دعوی بدادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده میگردد .


کلاسه پرونده : 73/11 شماره دادنامه : 1149 تاریخ رسیدگی :1/7/77
مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن
خواهان : 1- سید اسماعیل 2- سیدعلی مومنی با وکالت سید سعید مومنی ساکن تنکابن دفتر وکالت
خوانده : مختار 2- ملک تاج 3- منظر فرزندان حسین همگی نقی پور ساکن دوهزار
گردشکار : پس از وصول پرونده و ثبت آن بکلاسه فوق با انجام ترشیفات قانوین در وقت نظارت شعبه دادگاه عمومی تنکابن شعبه اول بتصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با ملاحظه و مداقه محتویات پرونده پایان دادرسی اعلام بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید:
رای دادگاه :
خلاصه خواسته خواهانها سید اسماعیل و سیدعلی مومنی بطرفیت خواندگان مختار و ملک تاج و منظر جملگی نقی پور بدین شرح است که با وجود حق مشاعی بر3/89 جریب از زمینهای واقع در غرب روستای میانکو محل دو هزار به پلاک ثبتی 201 صلی بخش 3 ثبت تنکابن خواندگان موصوف اینجانبان را از مداخله و بهره برداری از سهم مشاعی خویش بر رقبه مارالذکر محروم نموده اند لذاخلع ید مشاعی به استناد تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست پاسخ استعلام اداره کشاورزی وارده به شماره 862-5/2/71 ثبت دفتر دادگاه معید آن است که از 3/89 جریب آماربرداری شده 6/37 جریب سهم خواهانهاو7/51 جریب سهم دیگر زارعین از جمله 5 جریب متعلق به مورث خواندگان میباشد که حسب نامه وارده به شماره 9302-9/9/71 ثبت دفتر دادگاه از اداره کشاورزی هر جریب واقع در قریه میانکو محله دو هزار و یک هزار مترمربع اعلام گردیده در جریان سیدگی خواهان ردیف دوم فوت مینماید و ورثه وی به اسامی سید مومن سید مریم و سید رفیع و سید سلطان جملگی مومنی فرزندان و صغری مومنی همسر دائمی متوفی وارد رسیدگی میشوند و اقای سید سعید مومنی نیز وکالت خواهانها سید اسماعیل و سید مومن مومنی را قبول مینماید سپس از سوی دادگاه جهت احرازحقیقت قرارهای تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس صادر میگردد تا کارشناس نظریه خیش را بر مبنای تصمیم مورخ 3/6/75 دادگاه و صورت مجلس عضو محری قرار و توضیحات نماینده مطلع اداره کشاورزی تقدیم نماید عقیده کارشناس نیز همین مبنا واصل و به همراه کروکی ترسیمی طی شماره 5212-29/11/76 ثبت دفتر به اصحاب دعوی ابلاغ شد برابر نظرهی معنونه اولا" مقدار3/89 جریب تقریبی بوده و مساحت دقیق آن 50/108740 مترمربع است ثانیا" مساحت 6/37 جریب 50/45406 مترمربع میباشد ثالثا" پنج جریب مساوی 6038 مترمربع تعیین شده رابعا" خواندگان بر21890 مترمربع از ملک متنازع فیه تصرف دارند بنابراین خواندگان به میزان 15852 متر از اراضی خواهانها موصوف را متصرف میباشند بنظر دادگاه با توجه به اختلافات چندین ساله متداعیین در منطقه مورد ادعا نظریه کارشناس مغایرتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و بر مبنای عرف و عادت زمان تنظیم و خاتمه دهنده ماده نزاع خواهد بود لذادادگاه مستندا" به مواد208و311 از قانون مدنی حکم به خلع ید خواندگان از15852 مترمبع بشحر مذکور از رقبه مبحوث عنه صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مازندران (ساری ) میباشد .
دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن - کیادلیری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
191
تاریخ تصویب :
1368/02/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :