جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


رای شماره : 303632/10/19

رای شعبه 4 دیوان عالی کشور
"چون درموقعی که قضیه دردادگاه شهرستان مطرح ورای صادرشده آئین - دادرسی مدنی مجری بوده ومطابق ماده 326قانون مزبورخواهان بایدثابت کند که مورددعوی قبل ازخارج شدن ملک ازتصرف اودست کم یکسال درتصرف اوبوده و دادگاه بدون توجه به این ماده ورسیدگی درزمینه آن حکم موردشکایت راصادر کرده وازاین جهت رسیدگی ناقص بوده وحکم مزبوربموجب ماده 559آئین دادرسی مدنی شکسته ورسیدگی به دادگاه شهرستان ....ارجاع می شود"

* سابقه *
راجع به اینکه درمورددعوی تصرف عدوانی بدون احرازاینکه دست کم یکسال ملک درتصرف خواهان بوده حکم به رفع یدخوانده داده شده .
ماده 326آئین دادرسی مدنی

وکیل کسی بعنوان تصرف عدوانی نسبت به پنج دانگ ونیم ازششدانگ خانه ای دردادگاه بخش بریکنفراقامه دعوی نموده ودادگاه بخش پس از رسیدگی غیاباخوانده رامحکوم کرده که ازخانه رفع یدنموده وبه تصرف خواهان بدهد.
این حکم موردپژوهشخواهی محکوم علیه واقع شده ودادگاه شهرستان پس از رسیدگی بشرح زیررای میدهد:
(نظربه اینکه قانون شهادت وامارات راجع است به اینکه عقودو ایقاعات درمازادازپانصدریال به گواهی گواهان ثابت نمی شودوطرح دعوی مربوط به تصرف عدوانی است واثبات تصرف عدوانی مبنی برگواهی گواهان است وازاین نقطه نظرایرادوکیل پژوهشخواه واردنیست ونظربه اینکه پژوهشخواه درمرحله ابتدائی تقاضای بازجوئی محلی کرده وحاضرنشده بشرح پرونده کارتقاضای مجددموردی نداشته وردمی شود.
اینکه ایرادشده که مبنای اطلاع گواهی گواهان معلوم نیست وازموارد جرح بشمارنیامده ومفادگواهی گواهان مشمول ماده 1315و1316قانون مدنی است وصدورگواهینامه راجع به اخذواقعه وردپژوهشخوانده ازراه بام از دفترواقعه روزانه کشیک شهربانی درنظرمتصدی دادگاه موثرنبوده چه که اصل قضیه مطروحه مربوط به تصرف عدوانی است وپژوهشخوانده ادعاکرده است که پژوهشخواه تصرفاتش عدوانی است وحسب مندرجات پژونده بدوی هم گواهان خودرادرمحضردادگاه آورده وگواهی خودراداده اندومجروح نشده اندبنابر این تقاضای صدورگواهینامه بعلت عدم تاثیردرقضیه ردمی شود.
اینکه وکیل پژوهشخواه اظهارداشته است که پژوهشخوانده خانه رابه ثبت داده است وموکله من برثبت اوواخواهی داده وبه اینب لحاظ خواهان محسوب است واثبات قضیه مطروحه برعهده اومی باشدنظربه اینکه دعوی بعنوان واخواهی به ثبت نیست بلکه بعنوان تصرف عدوانی است وپژوهش - خوانده درمرحله ابتدائی سمت خواهان راداشته واثبات دعوی بعهده اوبوده وحسب مندرجات پرونده گواهان خودراآورده وبرابرمقررات عمل کرده لذا این ایرادنیزمردوداست ونظربه اینکه ایرادموجه دیگری بردادنامه نکرده دادنامه نامبرده استوارمی شود)
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه 4دیوان کشوررسیدگی کرده ودرحکم شماره 3632مورخ 30/10/19چنین رای داده است :

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
شنبه 31مرداد1321 صفحه 211و212

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3632
تاریخ تصویب :
1319/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :