جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره1132 16/1/1358
سازمان برنامه و بودجه

هیئت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 15/1/1358 و بنا به پیشنهاد شماره 260/1/62/3 مورخ 14/1/1358 سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از توقف پرداختها و عملیات شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت تصمیم گرفته شد که مادام که بودجه این مؤسسات به تأیید سازمان برنامه و بودجه و مجامع عمومی و مراجع ذی صلاح آنها نرسیده باشد میتواند پرداختهای ضرور و غیر قابل اجتناب خود را در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1358 حداکثر برابر دو دوازدهم بودجه مصوب سال قبل و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن اولویتها و مصالح مردم ایران و دولت موقت انقلاب انجام و به حساب هزینه منظور نمایند . با توجه به اینکه اعضاء متشکله مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته را عموما تعدادی از وزراء ( حداقل سه وزیر ) تشکیل میدهند . این تصویبنامه به منزله مصوبه مجامع عمومی ذیربط هریک از دستگاههای مذکور تلقی خواهد شد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
نخست وزیر

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9939
تاریخ تصویب :
1358/01/15
تاریخ ابلاغ :
1358/01/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :