جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.


رای شماره : 304042/11/1319

رای شعبه 3 دیوان عالی کشور
"مستنددادگاه دربیحقی فرجامخواهان سه امراست :
1- قبول درخواست ثبت ازفرجامخوانده هانسبت به تمام قریه ....
2- رای کمیسیون مبنی براینکه ازتمام اراضی مزبوربه مالکین آن بهره اربابی پرداخته می شود.
3- گواهی گواهان برنفی بوده وقابل ترتیب اثرنیست .
استدلال مزبورموجه بنظرنمی رسدزیرااتباع دادگاه ازتشخیص اداره ثبت راجع به تصرف بایدمستندبه دلیل قانونی باشدورای کمیسیون وقتی متبع است که برطبق قانون تشکیل شده باشدویاطرفین اختیارداده باشندکه رای آنان قاطع دعوی باشدودرغیرآن نمی توان آنرادلیل قانونی شمردوچون واخواههااسنادی برای اثبات اینکه درقریه ....خورده مالکین بوده ابراز واحرازاین امرموثردرقضیه بوده وگواهان بطوری که پرونده عمل حکایت دارد به مالکیت وتصرف واخواههاگواهی داده اندوبهره ندادن آنان راازبابت تاییدمالکیت آنهاذکرکرده اندبنابراین اعتراض فرجامخواهان واردوحکم فرجامخواسته بطرفیت ورثه ....شکسته می شود...."

* سابقه *
رویه دیوان کشوربرشکستن
درموردصدورحکم به بیحقی واخواه به ثبت
ماده 35قانون مدنی
دونفربه طرفیت ورثه ای بعنوان واخواهی به درخواست ثبت دردادگاه بخش اقامه دعوی نموده ومستندات خودرابازجوئی محلی ورونوشت گواهی شده اظهارات مطلعین قرارداده است دادگاه درنتیجه رسیدگی بعنوان اینکه اطلاعات مطلعین برای اثبات مالکیت خواهانهادرعرصه کفایت نمی کندآنها رادردعوی اقامه شده محکوم به بیحقی وپرداخت خسارت کرده است .
محکوم علیهماازاین حکم دردادگاه شهرستان پژوهشخواسته اندو قبالجاتی تقدیم دادگاه نموده اندودادگاه شهرستان پس ازرسیدگی به مفاد زیررای میدهد:
(نظربه اینکه اداره ثبت اسنادبااحرازتصرفات مالکانه پژوهش - خواندگان درعرصه نیم دانگ ...که عرصه رقبات موردواخواهی نیزبالضرره داخل آنست تقاضای ثبت آنان راپذیرفته ورونوشت رای کمیسیون ایالتی مشعربرپرداخت شدن تمام بهره مالکانه ازتمام اراضی مزبوربه پژوهش - خواندگان مویداین قسمت است مضافابراینکه گواهی گواهان درمرحله نخستین ازطرف دادرس دادگاه نخستین قابل ترتیب اثرواعتبارشناخته نشده عموما گواهی برنفی داده اندکه قانوناوعرفاچنین گواهی قابل استماع وپذیرفتن نیست وحکم پژوهشخواسته استوارمی گردد....)
براثرفرجامخواهی محکوم علیهماشعبه 3دیوان کشورپس ازرسیدگی در حکم شماره 4042مورخ 30/11/19چنین رای داده است :

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
شنبه 31مرداد1321 صفحه 212و213

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4042
تاریخ تصویب :
1319/11/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :