جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


رای شماره : 211736/6/1321

رای شعبه یک دیوان عالی کشور
"چون دعوای خواهان حسب مندرجات پرونده آن است که مدت ده ماه مخارج فرجامخوانده واتباع اورامتحمل شده ومشارالیه ازتادیه وجه آن امتناع داردبنابراین استدلال دادگاه دائربه رددعوی اقامه شده مبنی بر اینکه بردن کسی رادرمنزل وتهیه مخارج اوظاهردرتبرع است صحیح نیست چه این که عرفامباشرت مخارج دراین موردظهوری درتبرع نداردوهمچنین استناد دادگاه بماده 1306بیموردبنظرمی رسدزیرامستندخواهان عقدقراردادنبوده تادعوی مشمول ماده مستندبهاباشدلذارسیدگی ناقص وحکم فرجامخواسته به اتفاق آراءشکسته می شود..."

* سابقه *
رویه دیوان کشوربرشکستن
درموردی که دادگاه پذیرائی ازکسی راظاهردرتبرع دانسته است
ماده 265قانون مدنی
کسی به دادگاه بخش شکایت نموده که خوانده بامشارالیه قرارداد شفاهی بسته ومدت ده ماه درمنزل خودازاوپذیرائی می کرده واکنون ازپرداخت هزینه این مدت که معادل باخواسته است خودداری می کند.
دادگاه پس ازبازجوئی محلی وتعیین کارشناس برای تعیین مبلغ هزینه بنابه گواهی گواهان مدت اقامت خوانده رادرخانه خواهان نه ماه تشخیص داده وبموجب رای کارشناس میزان هزینه رابدواهزاروپانصدریال تعیین وخوانده رابه پرداخت همین مبلغ بعلاوه خسارات غیابامحکوم ساخته است .
خوانده ازاین حکم پژوهش خواسته ودادگاه شهرستان پس ازرسیدگی چنین رای داده است :
خلاصه ومفاددعوی خواهان به استنادورقه استشهادیه وشهادت شهوداین است که خوانده باکسانش مدت ده ماه نزدخواهان بوده وهزینه آنهارامتحمل شده وچون باتوجه به کیفیت اظهارات طرفین بافرض اینکه کس دیگری رادر منزلش پذیرائی نمایدظاهردرتبرع است مگراینکه خلاف آن ثابت گرددو استنادخواهان به ورقه استشهادواینکه بین طرفین راجع به هزینه پذیرائی قرارداده بودنظربه اینکه قراردادی ابرازنشده ودعوی قراردادبه وسیله شهادت شهودموافق ماده 1306قانون مدن قابل اثبات نیست بنابه مراتب مرقومه دعوی خواهان بهرتقدیربیوجه بوده وحکم پژوهشخواسته گسیخته و خواهان به رددعوی محکوم می شود)
براثرفرجامخواهی محکوم علیه شعبه یک دیوان کشورپس ازرسیدگی در حکم شماره 1736مورخ 21/6/21چنین رای داده است :

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
جمعه 30بهمن 1321 صفحه 500 و501

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
1736
تاریخ تصویب :
1321/06/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :