جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


رای شماره : 8 8/10/1321

رای شورای عالی ثبت
"چون برحسب گزارش وپرونده مربوطه پیش ازورودهیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایت ازدستوراجراطرفین کارتراضی برای حل اختلاف راجع به قیمت اشجاروکارکردواجرت المثل وجهات دیگرقراررجوع به کارشناس و داورداده ودرنتیجه اظهارعقیده کارشناسان وداورهااختلاف دیگری ازلحاظ نفوذوعدم نفوذوعقیده آنان بین طرفین پیداشده وهیئت حل اختلاف کارشناسان وداورهاواعتراض مستاجررابرنظرآنهاموردرسیدگی خودقرارداده ودرنتیجه رای مورخ 23/7/21راصادرکرده وحال آنکه فقط وظیفه هیئت حل اختلاف رسیدگی به صحت وعدم صحت دستوراجرابوده که ازدفترخانه صادروموردشکایت واقع شده است ورسیدگی به نتیجه رای کارشناسان وداورهاموردنداشته چه مرجع رسیدگی به این قبیل اختلاف دادگاههای عادی است نه هیئت حل اختلاف که فقط موظف به رسیدگی به شکایت ازدستوراجرامی باشدلذااساسارسیدگی هیئت حل اختلاف ورائی که دراین موضوع صادرکرده برخلاف وظیفه ومقررات بشمار می رودوملغی ازاثراست .

* سابقه *
تصمیم شورای عالی ثبت دایربه الغاءرای هیئت حل اختلاف اجرائی اصفهان صادره درپرونده اجرائی شماره 16656و663مالکی دوقطعه ملک مزروعی خودرابموجب سندرسمی پنج ساله به شخصی به اجاره واگذارمی نمایدباشرط به این که پس ازانقضاءمدت کله اشجارمغروسه به انضمام آنچه دربین مدت اجاره وغرس می شودتعلق به مستاجرخواهدداشت پس ازانقضاءمدت موجربرای تصرف وتخلیه مورداجاره ووصول خسارات قانونی طبق معمول برگ لازم الاجراءصادر نموده پس ازابلاغ اجرائیه به مستاجرنظربعبارت مرقوم دراجاره خط که اشجارمغروسه تماماراجع به این جانب است ومتعهدله حق مطالبه اجرت مثل راداردوبعلاوه اینجانب کارکردزیادی درعین ملک دارم که خلع یدفرع بر تادیه بهاءاشجاروحقوق کارکردی اینجانب است به صدوراجرائیه اعتراض نموده وموضوع درهیتی حل اختلاف اجرائی اصفهان تحت رسیدگی واقع گردیده ودر تاریخ 12/6/21طرفین به قبل ازرسیدگی هیئت درمحضرهیئت نامبرده به کارشناسی سه نفرتراضی کرده اندکه کارشناس بامعاینه محلی میزان کارکرد وبهاءاشجارءمغروسه واجرت المثل عقب افتاده راتعیین واظهارنظرنمایند بدون اینکه قابل اعتراض باشدمستاجربابت اجرت المثل وموجربابت بهاء اشجارمغروسه وقیمت کارکردبه یکدیگرپرداخت نمایندوملک هم به تصرف موجردرآیدبعدازتعیین موضوع ازطرف کارشناسان نظرآنهامورد اعتراض مستاجرواقع گردیده وپرونده مجددابرای رسیدگی به هیئت حل اختلاف اجرائی ارجاع وهیئت هم درتاریخ 23/7/21نظریه کارشناس رانسبت به تعیین بهاء غرس اشجاروقیمت کارکردتاییدونسبت به میزانی که برای پرداخت اجرت المثل نظرداده شده چون اجاره خط مستاجررابعدازانقضاءمدت ملزم به پرداخت مال الاجاره مطابق اجرت المسمی نموده وکارشناسان مبلغی اضافه برمیزان اجرت المسمی پرداخت اجرت المثل بعدازانقضاءمدت نظریه داده بودندلذاازاین حیث نظریه آنهاراملغی ازاثرتشخیص می دهندکه دراثر شکایت موضوع ازطرف اداره کل ثبت درشورای عالی ثبت مطرح ودرتاریخ 8/10/21بشرح زیراظهارنظرنموده اند:

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
جمعه 30بهمن 1321 صفحه 508 و509

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
8
تاریخ تصویب :
1321/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :