جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.


رای مورخه : 29/9/1321

رای شورای عالی ثبت
"چون رسیدگی به اظهارات مستاجردایربه توافق باموجربرای میزان مال الاجاره ازتاریخ انقضای مدت مقرره به مبلغ چهارصدریال باملاحظه قبوض غیررسمی ابرازی اووهمچنین اظهارمستاجردایربه تاریخ تخلیه مورداجاره قبل ازتاریخی که موجرمدعی تخلیه می باشدمحتاج به رسیدگی قضائی دردادگاه می باشدلذارای هیئت حل اختلاف دایربه صحت دستوراجراء مخالف قسمت 3 3ماده 60قانون دفتراسنادرسمی صادرگردیده وابطال میشود.
* سابقه *

تصمیم شورای عالی ثبت دایربه ابطال رای هیئت حل اختلاف اجرائی در پرونده اجرای ب /1-978خانه مال الاجاره ماهیانه 450ریال دراجاره غیربوده بعدازانقضاءمدت اجاره مستاجرباموافقت موجریازده ماه دیگردرمورد اجاره سکونت نموده وهرماه مبلغ 400ریال به موجب قبض رسیدعادی به موجر پرداخته وبعدهم خانه راتخلیه نموده است موجربرای وصول 500ریال کسری مال الاجاره ومبلغی بابت اجرات المثل اجرائیه صادرومستاجراعتراض نموده که پرداخت ماهی چهارصدریال باتوافق قبلی موجربوده ومطالبه اجرت المثل هم ازناحیه اوبی مورداست زیرابموقع خودخانه راتخلیه وتحویل نموده ام هیئت حل اختلاف بموضوع اعتراض رسیدگی نموده کسری مال الاجاره راقابل پرداخت تشخیص ومبلغی ازاجرت المثل موردمطالبه راهم قابل وصول دانسته است دراثرشکایت مستاجرموضوع درشورای عالی ثبت طرح ودرتاریخ 29آذرماه 1321بشرح زیراظهارنظرنموده اند:

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
جمعه 30بهمن 1321 صفحه 509 و510

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
29
تاریخ تصویب :
1321/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :