جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.


رای مورخه : 15/10/1321

رای شورای عالی ثبت
"باوجوداظهاراتی که شاکی راجع به تخلیه مورداجاره واجرت المثل پس ازانقضاءاجاره نموده رسیدگی به اظهارات اومنوط به نظرقضائی است بنابراین رای هیئت حل اختلاف به صحت دستوراجراراجع به تخلیه و اجرت المثل مخالف ماده 60قانون دفاتراسنادرسمی صادرگردیده وملغی از اثراست .
* سابقه *
تصمیم شورای عالی ثبت دائربه الغاءرای هیئت حل اختلاف اجرائی در پرونده (4-1125)ثبت همدان شخصی دکانی رادرفروردین 1313برای مدت یک سال اجاره نموده اخیردراسفند1320موجرباارائه قبض قسط سوم وچهارم سال 1313نسبت به اجاره بهادوقبص نامبرده واجرت المثل ازانقضاءمدت اجاره تاروزدرخواست باتقاضای تخلیه اجرائیه صادرنموده ولی مستاجر بعنوان اینکه پس ازانقضاءمدت دکان راتخلیه کرده ومجددادراول سال 1321 دکان رااجاره نموده نسبت به صدوراجرائیه اعتراض کرده وپس ازارجاع به هیئت حل اختلاف هیئت نامبرده به استناداینکه مستاجرتصدیق به تصرف فعلی دکان نموده ونبودن دلیلی برتخلیه مستاجره وتسلیم آن به موجر،شکایت مستاجر راواردندانسته ودراثرشکایت مستاجرموضوع ازطرف اداره کل ثبت درشورای عالی ثبت مطرح ودرتاریخ 15/10/21بشرح زیراظهارنظرنموده اند:

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
جمعه 30بهمن 1321 صفحه 511 و512
19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
15
تاریخ تصویب :
1321/10/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :