جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


رای مورخه : 29/9/1321

رای شورای عالی ثبت
"چون رای هیئت حل اختلاف مبنای قانونی نداردواستنادبه بخشنامه بی موردبوده لذارای مزبورابطال می شود."
* سابقه *
تصمیم شورای عالی ثبت دائربه الغاءرای هیئت حل اختلاف اجرائی شخصی بعلت انقضای مدت اجاره وبرای سکونت شخصی خوداجرائیه برای تخلیه مورداجاره ششدانگ یک باب خانه علیه اجاره داربه مستغلات شرط اجازه یانه (چنانچه تخلیه وتحویل نکردهرچندمدت متصرف باشدبایدازقرار مال الاجاره مثل بدهدتقاضای ابطال اجرائیه نموده هیئت حل اختلاف اجرائی محل پس ازرسیدگی بشرح زیرصادرنموده چون لازم الاجراءفقط بعلت انقضاء موعدسنداجازه وبرای سکونت شخص موجرصادرشده وباملاحظه بخشنامه شماره 1648-32472-26/8/18اداره کل ثبت اولالازم اجراءبرخلاف بخشنامه بالا صادرشده وثانیاخواستن متعهدله برای سکونت شخص خودبرخلاف واقع بنظر می رسدچه آنکه همین موجرطبق یادداشت آقای رئیس اجراءثبت رشت مالک سه دانگ خانه پلاک 947-4بخش 1رشت بوده ومی توانداستفاده شخصی ومسکونی نمایدوچون دراجاره نامه شرط شده هرقدرمستاجرسکونت نمایدبهره بهاء آن رابشرح اجازه بهاءآنرابشرح اجازه بهاءبدهدبنابراین تخلیه مورد اجاره موردندارداجاره ده به رای صادرشده اعتراض کرد،بخلاصه اینکه پس از انقضاءمدت موجرحق تقاضای تخلیه مستاجرراداردبخشنامه صادره اداره کل ثبت مخالف قانون است موضوع به دستورقانون مصوب 26/5/20درتاریخ 29/9/21درشورای عالی ثبت مطرح گردیده بشرح زیررای صادرنموده اند:

مرجع :وزارت دادگستری مجموعه حقوقی "ازنشریات اداره فنی "
جمعه 30بهمن 1321 صفحه 512 و513
* سابقه *

19
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
29
تاریخ تصویب :
1321/09/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :