جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


تاریخ : 16/2/1370
شماره دادنامه : 50/8
مرجع رسیدگی : شعبه هشتم دیوان عالی کشور
رأی
اعتراض تجدید نظر خواه وارد نیست زیرا به دلالت محتویات پرونده در پرونده 62/233 شعبه سوم دادگاه عمومی رشت به شرح دادنامه شماره 162 ـ 8/3/1364 در مقام رسیدگی به اعتراض به نظریه کمیسیون ماده 12 اراضی شهری یازده هزار متر مربع از اراضی مورد بحث را که پلاک شماره (70) باقیمانده سنگ اصلی 38 واقع در جاده لاکان است دائر تشخیص و نسبت به مازاد که 200/215 متر مربع برآورد شده نظریه کمیسیون را بر بائر بودن زمین تایید نموده و در اثر فرجامخواهی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 15 دیوان عالی کشور در پرونده فرجامی کلاسه 1 ـ 15/1144 رد
دادخواست فرجامی را اعلام کرده است و شاکی به دیوان عدالت اداری هم شکایت کرده و هیئت تجدید نظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره 489/69 پرونده 68/345 اقدامات انجام شده از ناحیه سازمان زمین شهری را مبنی بر تملک و واگذاری اراضی مورد ادعا در محدوده ماده (9) قانون اراضی شهری صحیح تشخیص و با فسخ رأی صادره از شعبه (12) دیوان عدالت اداری به رد شکایت مطروحه صادر کرده است که با عنایت به مراتب بالا تشخیص دادگاه نتیجه موافق مندرجات پرونده و قانون بوده و
قرار تجدید نظر خواسته ابرام می گردد .

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
80
تاریخ تصویب :
1370/02/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :